Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №362 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.01.2017 г., Протокол №20 Относно: ОС_974/27.01.2017 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване на запис на заповед по проект "Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в Детска градина №2 "Снежанка", гр. Казанлък, по Програма БГ04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия".
повече...

РЕШЕНИЕ №361 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.01.2017 г., Протокол №20 Относно: ОС_925/04.01.2017 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно учредяване на възмездно право на ползване за срок от 10 години за разполагане на пчелини, върху част от Поземлен имот №040033 публична общинска собственост, намиращ се в землище на с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №360 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.01.2017 г., Протокол №20 Относно: ОС_921/03.01.2017 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП за ел. захранване до Поземлен имот №058061, местност "Досотия", землището на с. Розово, общ. Казанлък. 2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя. Важно! С писмо с вх. №ОС-947/16.01.2017 г., Вносителя прилага Техническо задание, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №359 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.01.2017 г., Протокол №20 Относно: ОС_944/13.01.2017 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП – план за застрояване, схеми за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот №022037, местност "Зад Тунджа" в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Одобряване заданието съставено от Възложителя. Важно! С писмо с вх. №ОС-978/30.01.2017г., Вносителя прилага подписано Задание и проект за изменение на План за застрояване, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №358 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.01.2017 г., Протокол №20 Относно: ОС_942/13.01.2017 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017 - 2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №357 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.01.2017 г., Протокол №20 Относно: ОС_941/12.01.2017 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на основни месечни заплати на кметовете на населени места, считано от 01.01.2017 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №356 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.01.2017 г., Протокол №20 Относно: ОС-934/10.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба №34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №355 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.01.2017 г., Протокол №20 Относно: ОС-935/10.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на нова Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №354 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.01.2017 г., Протокол №20 Относно: ОС-931/09.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно подписване на Запис на заповед по проект "Обновяване на градската среда в град Казанлък" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №353 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.01.2017 г., Протокол №20 Относно: ОС-949/17.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение изработването на проект за изменение на План за регулация и План за улична регулация за кв. 36А по плана на с. Енина, общ. Казанлък. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС-957/19.01.2017 г., с приложени копия от документи по становище на юриста на ОбС!
повече...

РЕШЕНИЕ №352 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.01.2017 г., Протокол №20 Относно: ОС-938/12.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината относно одобряване на ПУП-парцеларни планове в землището на гр. Шипка, ЕКАТТЕ: 83199 в местност "Шушманец", парцеларен план на водопроводно отклонение преминаващо през Поземлени имоти №000242, с начин на тр. ползване - "територия на лека атлетика и футбол" - частна общинска собственост и №000354 - "недвижими архитектурни паметници на културата" - публична държавна собственост, с обща дължина 207м и общ сервитут 0.143 дка.
повече...

РЕШЕНИЕ №351 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.01.2017 г., Протокол №20 Относно: ОС-975/27.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно второ четене и приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2017 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №350 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.01.2017 г., Протокол №19 Относно: ОС_936/10.01.2017 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2017 г., съгласно Приложения от №1 до №28, първо четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №349 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.12.2016 г., Протокол №18 Относно: ОС_883/08.12.2016 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за захранване на Поземлен имот с идентификатор №27499.172.59 - "нива" в местност "Оградата", в землището на с. Енина, общ. Казанлък. Важно! С писмо с вх. №ОС-903/21.12.2016 г., Вносителя прилага копие на пълномощно от Георги Игнатов, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №348 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.12.2016 г., Протокол №18 Относно: ОС_879/05.12.2016 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно учредяване право на допълнително право на строеж на самостоятелни обекти с идентификатори: 35167.504.862.4.12, 35167.504.862.4.13, 35167.504.862.4.14, 35167.504.862.4.15 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, в сграда, построена върху земя, частна общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №347 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.12.2016 г., Протокол №18 Относно: ОС_884/08.12.2016 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план на електропроводно, газопроводно, водопроводно и канализационни отклонения за осигуряване на ПИ №023030 в местност "Малката кория", землище на с. Бузовград, общ. Казанлък. 2. Одобряване заданието съставено от Възложителя. Важно! С писмо с вх. №ОС-904/21.12.2016 г., Вносителя прилага копие на Техническо задание и Търговски регистър, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №346 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.12.2016 г., Протокол №18 Относно: ОС_851/16.11.2016 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план за подземна кабелна линия 20 kB "Черганово", в землището на с. Черганово.
повече...

РЕШЕНИЕ №345 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.12.2016 г., Протокол №18 Относно: ОС_885/08.12.2016 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП-План за застрояване и Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за захранване на Поземлени имоти с идентификатор №35167.150.849 - "лозе" от 0.768 дка и №35167.150.848 - "лозе" от 0.555 дка, местност "Старите лозя" в землище Казанлък с цел промяна предназначението на имота в за "Вилно строителство". Важно! Постъпи писмо с вх. ОС-914/27.12.2016 г. - от зам.-кмета на общината, с приложено Задание за проектиране във връзка със становището на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №344 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.12.2016 г., Протокол №18 Относно: ОС_899/13.12.2016 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на Подробен устройствен план за Урегулирани поземлени имоти III-245 в кв.2 на Казанлъшки минерални бани.
повече...

РЕШЕНИЕ №343 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.12.2016 г., Протокол №18 Относно: ОС_880/05.12.2016 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, представляваща реална част от УПИ III-235, с площ от 881 кв.м. в кв. 29, находящ в с. Голямо Дряново в размер на 170 лв. без ДДС.
повече...