Добре Дошли!

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени в Закона за местните избори.
Настоящият състав на Общински съвет - Казанлък е избран за мандат 2011 - 2015 година.

В раздел "История" можете да получите информация  за органите  на общинското управление от Освобождението на България до днес. 

В този сайт имате възможност да се информирате и за политическата и организационната   структура на местния законодателен орган, съответно в раздели "Състав"  и "Комисии";  нормативните му актове и основни данни за общинските съветници.

И тъй като местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност, очакваме вашите въпроси и предложения в раздел "За контакти" .


ДОКУМЕНТИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРОДАЖБАТА НА БИВШАТА ИНФЕКЦИОЗНА БОЛНИЦА НА "ТРАКИЯ ТРЕЙД" ООД

Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии за периода от 08.05.2014 г. до 08.11.2014 г., в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.

Проект за изменение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък, приета с Решение №956/28.052014 г.
На основание чл.26, ал.2 от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта.