ГРАФИК ЗА РАБОТАТА И ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА КОМИСИИТЕ ЗА КОНКРЕТНИЯ МЕСЕЦ

 Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията
и приемните дни на Постоянните комисии
на Общински съвет – Казанлък
през месец Февруари 2017 г.
 
 

Наименование на комисията

Дата

Час

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт

 15.02.2017

  17:30 ч.

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси

14.02.2017

 17:30 ч.

3. Комисия по селско и горско стопанство

09.02.2017

17:00 ч.

Канцеларията на ОбС

4. Комисия по здравеопазване

13.02.2017

 17:30 ч.

5. Комисия по сигурност, обществен и екологичен ред

 10.02.2017

 17:30 ч.

Канцеларията на ОбС

6. Комисия по култура, информационни средства и вероизповедания

 15.02.2017

17:00 ч.    

7. Комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм

 13.02.2017

 17:00 ч.

8. Комисия по социални дейности и трудова заетост

10.02.2017

18:00 ч.

Канцеларията на ОбС

9. Комисия по  приватизация и разпореждане с общинска собственост

13.02.2017

 17:00 ч.

10. Комисия по европейските въпроси и бизнессреда

09.02.2017  

 17:30 ч.

Канцеларията на ОбС

11. Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт

15.02.2017

  17:30 ч.