Добре Дошли!

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени в Закона за местните избори. 
Настоящият състав на Общински съвет - Казанлък е избран за мандат 2015 - 2019 година.

В този сайт имате възможност да се информирате и за политическата и организационната   структура на местния законодателен орган, съответно в раздели "Състав"  и "Комисии";  нормативните му актове и основни данни за общинските съветници.

И тъй като местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност, очакваме вашите въпроси и предложения в раздел "За контакти" .


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.66 – чл.75 от Закона за съдебната власт и Наредба № 1/03.02.2011 г.

Общински съвет - Казанлък, открива процедура за определяне на 5  броя съдебни заседатели, като най-малко 10 на сто от тези лица трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който: 

1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания. 

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
1. е съдебен заседател в друг съд;
2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран; 
3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; 
4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет Казанлък следните документи: 

1. подробна автобиография, подписана от кандидата; 
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 
3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 
4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; 
5. мотивационно писмо; 
6. писмено съгласие; 
7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;    /Декларация/
8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.; 
9. свидетелство за съдимост.

 
ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК, СТАЯ № 7 - ВСЕКИ ДЕН В  РАМКИТЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ  В СРОК ОТ 27.07.2018 г до 27.08.2018 г.