Комисии

Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителството и транспорт състояща се от 7 члена общински съветници.
повече...

Комисия по икономика, бюджет и финанси, състояща се от 9 члена общински съветници.
повече...

Комисия по селско и горско стопанство, състояща се от 7 члена общински съветници.
повече...

Комисия по здравеопазване състояща се от 7 члена общински съветници.
повече...

Комисия по сигурност, обществен и екологичен ред, състояща се от 7 члена общински съветници.
повече...

Комисия по култура, информационни средства и вероизповедания, състояща се от 7 члена общински съветници.
повече...

Комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм, състояща се от 7 члена общински съветници.
повече...

Комисия по социални дейности и трудова заетост, състояща се от 7 члена общински съветници.
повече...

Комисия по приватизация и разпореждане с общинската собственост, състояща се от 7 члена общински съветници.
повече...

Комисия по европейски въпроси и бизнессреда, състояща се от 7 члена общински съветници.
повече...

Комисия за противодействие на корупцията и за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт, състояща се от 7 члена общински съветници
повече...