Добре Дошли!

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени в Закона за местните избори. 
Настоящият състав на Общински съвет - Казанлък е избран за мандат 2015 - 2019 година.

В този сайт имате възможност да се информирате и за политическата и организационната   структура на местния законодателен орган, съответно в раздели "Състав"  и "Комисии";  нормативните му актове и основни данни за общинските съветници.

И тъй като местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност, очакваме вашите въпроси и предложения в раздел "За контакти" .


Резюме от среща на Председателския съвет на ОбС - Казанлък относно инвестиционно намерение за изграждане на Специализирана болница за лечение на сърдечно съдови заболявания в гр. Казанлък

Днес, 07.02.2020 от 14:00 часа, в канцеларията на ОбС се проведе заседание на Председателския съвет на Общински съвет - Казанлък.

Присъствали:
Николай Златанов Димитров - Председател на Общински съвет - Казанлък,
Илиана Петкова Жекова,
Ридван Байрям Иляз,
Румяна Стоянова Друмева,
Янко Тонев Запрянов,

Присъствали още:
Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък,
Драгомир Петков - Зам.-кмет на община Казанлък,
Ахмед Мехмед - Зам.-кмет на община Казанлък,
Цветелина Петкова - "Връзки с обществеността и протокол" към община Казанлък;
д-р Белчо Белчев - общински съветник от групата на ПП "ГЕРБ",
д-р Иван Колев - общински съветник от групата на "БСП за България";
д-р Кети Маналова-Владкова -Управител на "МБАЛ Д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък,
д-р Петър Лучев - Управител на "ДКЦ - Поликлиника Казанлък" ЕООД.

 

ДНЕВЕН РЕД:

№ ОС-228/07.02.2020 г. - Писмо от проф. Тони Веков - Председател на СД Български кардиологичен институт, във връзка с питане от Кмета на общината и Председателския съвет към ОбС - Казанлък относно инвестиционно намерение за изграждане на Специализирана болница за лечение на сърдечно съдови заболявания в гр. Казанлък.
 

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ:

ГЕРБ подкрепя предложението с 13 гласа.
ДПС изразява пълна подкрепа за предложението с 6 гласа.
БСП се противопоставя с мотива: „Бихме подкрепили пълноценно използване на общинска собственост и отдаването й под наем за съответни приходи, но сме против целеви конкурс, за да се удовлетвори само едно инвестиционно намерение до край, тъй като има много неизвестни.“
Предвид „сложността на здравната материя и многото промени в законодателството в тази сфера у нас“, позицията на ПК „Алтернативата на гражданите“ към момента остана неизразена, въпреки заявената принципна подкрепа. В рамките на два - три дни от коалицията се ангажират да изразят своето мнение.