Наредби

НАРЕДБА №24 за изграждане на общодостъпна среда в гр. Казанлък
повече...

НАРЕДБА № 25 за Гробищните паркове на територията на Община Казанлък
повече...

НАРЕДБА № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък
повече...

НАРЕДБА №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък
повече...

НАРЕДБА № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг
повече...

НАРЕДБА № 30 ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

НАРЕДБА № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък
повече...

НАРЕДБА № 32 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Казанлък
повече...

Наредба № 33 за управление на общинските пътища на територията на община Казанлък
повече...

Наредба № 34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в Община Казанлък
повече...