Наредби

НАРЕДБА № 24 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩОДОСТЪПНА СРЕДА В ГРАД КАЗАНЛЪК
повече...

НАРЕДБА №25 ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

НАРЕДБА № 26 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

НАРЕДБА № 27 ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛТК, ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

НАРЕДБА № 28 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ
повече...

НАРЕДБА № 30 ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

НАРЕДБА № 31 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

НАРЕДБА № 32 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

НАРЕДБА № 33 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

НАРЕДБА № 34 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...