Заседания на ОбС

ПОКАНА № 24. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), по искане на 1/3 (една трета) от общинските съветници - членове на Общото събрание и в изпълнение на Решение № 429/04.12.2012 г. на ОбС - Казанлък, свиквам на Заседание № 24 Общински съвет - Казанлък, като Общо събрание на фондация 'Чудомир' на 18.12.2012 г. (вторник) от 14:00 ч. в Залата за събрания на Общински съвет - Казанлък - Зала 'Инфра', находяща се на бул. 'Никола Петков' № 37а, град Казанлък при следния ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 23. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 22 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), по искане на 1/3 (една трета) от общинските съветници – членове на Общото събрание, С В И К В А М на Заседание № 22 Общински съвет – Казанлък, като Общо събрание на фондация „Чудомир” на 04.12.2012 г. (вторник) от 12:00 ч. в Къща-музей „Чудомир” в град Казанлък, ул. „Трапезица” № 6, при следния ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 21. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 20. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 19. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 18. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 17. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 16. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 15. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 14. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 13. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 12. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 11. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 10. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 9 На 19.03.2012 г. от 10:00 ч., на основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 86/13.03.2012 г. и на Решение № 105/13.03.2012 г., свиквам заседание на Общински съвет - Казанлък в зала „Инфра”, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 8. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 7. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 6. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 5. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...