Програми

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА

Приета с Решение № 286/28.06.2012 г.

повече...

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2012 г., приета с Решение № 24/12.01.2012 г.
повече...

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - 2012 ГОДИНА
повече...

Общинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета
повече...

ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2009 / 2010 г. В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

ПРОГРАМА
за реализирането през 2009 г. на Концепцията за развитие и финансиране на образованието в община Казанлък

Приета от Общински съвет - Казанлък с Решение № 203/28.05.2009 г

повече...

ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2009 / 2010 г.
В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

(Приета с Решение № 195/20.05.2009 г. на Общински съвет - Казанлък)

повече...

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА “ЖИВОТ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК” Приета с Решение № 790 от 23.10.2007 г.
повече...

Общинска програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика 2007 -2008 година, приета с Решение № 642 от 26.04.2007 г.
повече...