Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №1139 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2999/17.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Атанас Атанасов от с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1138 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2961/09.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ Неделчо Неделчев от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1137 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2950/28.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане еднократни помощи по решение на Общински съвет - Казанлък на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1136 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2957/05.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - План за регулация, по отношение на УПИ IХ-3987, кв. 48 по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1135 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2935/26.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително на фирма "АКВА СОУЛ" ЕООД за водовземане от минерална вода от Сондаж №К-3 за лечение, профилактика и хигиенни нужди за обект – „Плувен басейн“, находящ се в гр. Казанлък, за срок 10 години от датата на издаването му.
повече...

РЕШЕНИЕ №1134 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2958/08.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поставяне на паметна плоча на Никола Петков в гр. Казанлък, бул. "Никола Петков" №37 на източната фасада на сградата.
повече...

РЕШЕНИЕ №1133 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2970/11.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба на земя - частна общинска собственост, УПИ V-28, с площ от 640 кв. м в с. Долно Изворово, на Алиме Сюлейман и определяне на пазарна цена в размер на 5 210 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1132 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2964/10.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при учредяване на допълнително право на строеж върху частна общинска собственост, УПИ VIII-4083 в кв. 52, гр. Казанлък за сумата от 5 980,00 лева. Постъпи писмо с вх. №ОС-2997/17.07.2019 г. от вносителя, с приложени допълнителни документи към преписката.
повече...

РЕШЕНИЕ №1131 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2959/08.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, частна общинска собственост, УПИ IX-190, с площ 1 160 кв. м в кв. 28, с. Розово за сумата от 11 600 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1130 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2947/27.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 504,00 лева без ДДС, при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя, с площ 42, кв. м, с. Бузовград.
повече...

РЕШЕНИЕ №1129 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2980/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търг за продажба на 2 бр. Поземлени имоти, находящи се в с. Шейново и с. Хаджидимитрово.
повече...

РЕШЕНИЕ №1128 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2979/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4998.1.31, гр. Казанлък, ул. "Опълченска" №36. Постъпи писмо с вх. №ОС-3000/18.07.2019 г. от вносителя, с приложени допълнителни документи към преписката.
повече...

РЕШЕНИЕ №1127 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2978/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 40292.57.8, гр. Крън, местност "До село".
повече...

РЕШЕНИЕ №1126 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2977/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изкупуване на Поземлени имоти с идентификатори - 35167.41.17 с обща площ 3 080 кв. м и 35167.41.35 с обща площ 922 кв. м, в местност "Търниченски ливади", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1125 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2965/11.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търг за продажба на 2 бр. Поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1124 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2951/28.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част на общината на съсобственика за сумата от 800,00 лева без ДДС, земеделска земя, с площ 1025 кв. м, с. Енина, общ. Казанлък. Постъпи писмо с вх. №ОС-3001/18.07.2019 г. от вносителя, с приложено Заявление от другия съсобственик в имота по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1123 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2981/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение при укрепване на изкоп на строеж "Многофамилна жилищна сграда с офис и подземни гаражи" в УПИ XVI-9093 и УПИ XVII-9094, кв. 340 по плана на гр. Казанлък, с възложител "ТНД ПРОПЪРТИ" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №1122 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2969/11.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно утвърждаване на средства от бюджета на община Казанлък в размер до 60 000 лв. за подобряване на предоставената транспортна услуга в общината. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС_3015/23.07.2019 г. от вносителя, с което изменя проекта за решение във връзка с проведена дискусия в комисията по икономика, бюджет и финанси.
повече...

РЕШЕНИЕ №1121 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2985/15.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Казанлък за 2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1120 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2994/16.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобрение на Меморандум за разбирателство за изпълнение на програмата на УНИЦЕФ "Да пораснем заедно. Работилница за родители" между община Казанлък и УНИЦЕФ.
повече...