Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №150 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_404/09.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на столове за ученическо хранене в ОУ "Чудомир", ОУ "Кулата" и ОУ "Мати Болгария", гр. Казанлък, представляващи части от имоти - публична общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №149 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_400/08.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - "Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до яз. Копринка". Одобряване на Заданието.
повече...

РЕШЕНИЕ №148 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_389/06.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно утвърждаване на стойността за продажба на минимална цена за дървесина от общински горски територии за 2020 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №147 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_396/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно проект за изменение и допълнение на Наредба №34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък. С писмо вх. №ОС-408/13.04.2020 г., вносителят прилага коригиран вариант на Наредба №34, в частта на проекта за решение (по становище на юриста на ОбС), както и становище относно предложения на ПК по образование.
повече...

РЕШЕНИЕ №146 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_401/08.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване удължаване на срока на споразумение за сътрудничество между Община Казанлък и "АПИ"- гр. София за изпълнение на проект "Основен ремонт на надлез Катекс".
повече...

РЕШЕНИЕ №145 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_398/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно антикризисни мерки за преодоляване на последиците от обявеното извънредно положение в страната и одобряване на допълнителни средства за обезпечаването им. 1. С вх. №ОС-403/09.04.2020 г. към доклада е приложена Заповед №217/07.04.2020 г. от д-р Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък. 2. С писмо вх. №ОС-406/10.04.2020 г., вносителят прави корекции в мотивите и в проекта за решение на доклада. 3. С писмо вх. №ОС-409/14.04.2020 г., вносителят допълва и редактира т. I и т. VI от проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №144 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_306/09.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработката на проект за ПУП-План за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.260.601 - с НТП "Нива", местност "Старите лозя", с площ от 1,017 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в "За вилно строителство".
повече...

РЕШЕНИЕ №143 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_326/11.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - план за регулация, по отношение на УПИ I-844, кв. 95 по плана на с. Енина, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 27499.501.884 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №142 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_305/09.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №141 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_344/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на проект на ПУП в местност "Старите лозя", гр. Казанлък, кадастрален район 503 - план за улична регулация, план за застрояване и текстова част на ПРЗ и на План-схеми към ПУП. С писмо вх. №ОС-368/20.03.2020 г., Вносителят приема становището на ПК по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред.
повече...

РЕШЕНИЕ №140 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_313/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП за газоснабдяване на поземлени имоти, находящи се в с. Ръжена, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №139 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_312/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП за газоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 35167.302.10, находящ се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №138 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_311/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на ПУП за разпределителен газопровод, извън урбанизираната територия в землището на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №137 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_349/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишния отчет за 2019 за изпълнение дейностите по Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Казанлък и Отчет за качеството на атмосферния въздух за 2019 година, залегнали в Плана за действие за подобряване на атмосферния въздух.
повече...

РЕШЕНИЕ №136 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_340/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План за защита при бедствия на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №135 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_341/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета, съгласно Решение №136/14.03.2019 г. на Министерски съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №134 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_287/25.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7750 лв., без ДДС за продажба на земя с площ от 558 кв. м., находяща се в с. Енина.
повече...

РЕШЕНИЕ №133 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_300/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 250 лв., за учредяване право на строеж в полза на Жужа Колева за построяване на навес, с предназначение "гараж" в УПИ III-619, с. Овощник, общ. Казанлък. Постъпи писмо с вх. №ОС-356/17.03.2020 г. от Вносителя с приложено копие на Решение №298/24.04.2017 г., гр. дело №298 на Казанлъшки районен съд, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №132 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_352/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно процедура по предоставяне на общинска концесия и определяне на концесионер на Поземлен имот с обща площ от 27 557 кв.м. с идентификатор 83106.1.147 в землището на с. Шейново с месечно концесионно плащане в размер на 65 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №131 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_347/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти: Поземлен имот с идентификатор 83106.501.980, с. Шейново и УПИ VII-147, с обща площ 154 кв.м, ведно с построените в него сгради, с адрес - кв. 27, с. Ръжена, общ. Казанлък. Допълва се състава на Комисията - Юзеир Кенан.
повече...