Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №1171 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3098/16.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на предварително съгласие за възмездно учредяване на право на прокарване през засегнатите от трасето на електропровода части от Поземлени имоти с идентификатори 35167.502.4531 и 35167.502.9001 общинска собственост. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС_3105/17.09.2019 г. от вносителя, с което изменя проекта за решение във връзка със становището на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1170 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3084/11.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план за елементи техническата инфраструктура - довеждащ водопровод за минерална вода за захранване на Поземлен имот - 35167.505.245 "За друг курортно - рекреационен обект" и ПИ 35167.507.34 - "За плувен басейн" - Аквапарк за урбанизираната територия на "Казанлъшки минерални бани" от Сондаж К 2 в землището на Казанлък, находящ се в ПИ с идентификатор 35167.99.743 - "др. поземлен имот за движение и транспорт".
повече...

РЕШЕНИЕ №1169 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3039/08.08.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот общинска собственост с идентификатор 35167.505.9160, кв. 376 на гр. Казанлък, в размер на 3250 лв. без ДДС, за прехвърляне на собствеността на заявителя Георги Георгиев.
повече...

РЕШЕНИЕ №1168 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3047/16.08.2019 г. - Доклад от Даниела Коева оправомощена за кмет със Заповед №1250/09.08.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, земя с площ 986 кв. м, представляваща УПИ VI-40 в кв. 24, с. Бузовград за сумата от 11 850 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1167 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3048/16.08.2019 г. - Доклад от Даниела Коева оправомощена за кмет със Заповед №1250/09.08.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, земя с площ 780 кв. м, представляваща УПИ V-740 в кв. 100, гр. Крън за сумата от 9 350 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1166 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3049/19.08.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно процедура по предоставяне на общинска концесия и определяне на концесионер на Поземлен имот с идентификатор 83106.1.147 в землището на с. Шейново, обект: Микроязовир, с обща площ от 27557 кв.м. Определя "Кумакс Агро" ЕООД с месечно концесионно плащане в размер на 2500 лв. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС_3121/19.09.2019 г. от вносителя, с което изменя проекта за решение във връзка със становището на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1165 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3054/21.08.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 8 400, 00 лева без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост на собственик на построените върху нея сгради: ПИ с идентификатор 35167.506.4083, с площ 280 кв. м, находящ се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1164 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3086/12.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно допълнение на Годишния план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на община Казанлък през 2019 г. и утвърждаване на стойността за продажба на прогнозни количества дървесина на корен, на дейност по "Маркиране на ЛФ - Общински гори" и изпълнение на ЛКД - направа и поддържане на противопожарни съоръжения от ДГС Казанлък през 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1163 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3109/17.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32 на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1162 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3118/18.09.2019 г. - Доклад от Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т. 1 от ЗПСК на нежилищен имот с начална тръжна цена 208 000 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1161 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3117/18.09.2019 г. - Доклад от Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т. 1 от ЗПСК на нежилищен имот с начална тръжна цена 509 000 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1160 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС-3102/16.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 7 360, 00 лева без ДДС за продажба на земя - общинска собственост, с площ 736 кв. м, представляваща УПИ IV-5, кв. 44 по действащия Подробен устройствен план на с. Розово.
повече...

РЕШЕНИЕ №1159 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 (Отм. с Решение №150/15.04.2020 г.) Относно: ОС_3096/13.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем по реда на Глава IV от Наредба №15, за срок от 3 години на общински обекти , находящи се в гр. Шипка, с. Енина, с. Овощник, гр. Крън и гр. Казанлък. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС_3122/19.09.2019 г. от вносителя, с което прилага допълнително Приложение №1, неразделна част от проекто-договора за наем.
повече...

РЕШЕНИЕ №1158 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3088/12.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 35167.501.359, с площ 1272 кв. м, находящ се в гр. Казанлък, ул. "Стара планина", начална тръжна цена 114 000 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1157 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3087/12.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 35167.505.363, с площ 173 кв. м, находящ се в гр. Казанлък, ул. "Петьо Ганин", начална тръжна цена 8 980 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията - Петър Митев.
повече...

РЕШЕНИЕ №1156 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3075/04.09.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно поставяне на паметна плача на стадион "Севтополис" на футболиста Емил Рачев.
повече...

РЕШЕНИЕ №1155 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3069/02.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно покана за участие на община Казанлък в Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено за 01 октомври 2019 г. от 11:00 часа в сградата на Областна администрация, гр. Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №1154 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3097/16.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане управлението на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък на спечелилия конкурса Светослав Колев.
повече...

РЕШЕНИЕ №1153 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3072/02.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План за противодействие на тероризма на община Казанлък - 2019 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №1152 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3093/13.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020 - 2022 година, Етап II.
повече...