Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №1165 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3054/21.08.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 8 400, 00 лева без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост на собственик на построените върху нея сгради: ПИ с идентификатор 35167.506.4083, с площ 280 кв. м, находящ се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1164 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3086/12.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно допълнение на Годишния план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на община Казанлък през 2019 г. и утвърждаване на стойността за продажба на прогнозни количества дървесина на корен, на дейност по "Маркиране на ЛФ - Общински гори" и изпълнение на ЛКД - направа и поддържане на противопожарни съоръжения от ДГС Казанлък през 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1163 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3109/17.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32 на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1162 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3118/18.09.2019 г. - Доклад от Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т. 1 от ЗПСК на нежилищен имот с начална тръжна цена 208 000 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1161 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3117/18.09.2019 г. - Доклад от Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т. 1 от ЗПСК на нежилищен имот с начална тръжна цена 509 000 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1160 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС-3102/16.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 7 360, 00 лева без ДДС за продажба на земя - общинска собственост, с площ 736 кв. м, представляваща УПИ IV-5, кв. 44 по действащия Подробен устройствен план на с. Розово.
повече...

РЕШЕНИЕ №1159 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 (Отм. с Решение №150/15.04.2020 г.) Относно: ОС_3096/13.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем по реда на Глава IV от Наредба №15, за срок от 3 години на общински обекти , находящи се в гр. Шипка, с. Енина, с. Овощник, гр. Крън и гр. Казанлък. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС_3122/19.09.2019 г. от вносителя, с което прилага допълнително Приложение №1, неразделна част от проекто-договора за наем.
повече...

РЕШЕНИЕ №1158 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3088/12.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 35167.501.359, с площ 1272 кв. м, находящ се в гр. Казанлък, ул. "Стара планина", начална тръжна цена 114 000 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1157 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3087/12.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 35167.505.363, с площ 173 кв. м, находящ се в гр. Казанлък, ул. "Петьо Ганин", начална тръжна цена 8 980 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията - Петър Митев.
повече...

РЕШЕНИЕ №1156 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3075/04.09.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно поставяне на паметна плача на стадион "Севтополис" на футболиста Емил Рачев.
повече...

РЕШЕНИЕ №1155 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3069/02.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно покана за участие на община Казанлък в Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено за 01 октомври 2019 г. от 11:00 часа в сградата на Областна администрация, гр. Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №1154 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3097/16.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане управлението на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък на спечелилия конкурса Светослав Колев.
повече...

РЕШЕНИЕ №1153 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3072/02.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План за противодействие на тероризма на община Казанлък - 2019 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №1152 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3093/13.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020 - 2022 година, Етап II.
повече...

РЕШЕНИЕ №1151 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3085/11.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разкриване на пункт на ОП "Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня" за услугата "Детска млечна кухня" за раздаване на храна на деца до 3 години в с. Горно Черковище.
повече...

РЕШЕНИЕ №1150 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3083/11.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно сключване на Споразумение за сътрудничество с цел създаване на подкрепяща среда за социално включване на младежи с увреждания в трудова среда.
повече...

РЕШЕНИЕ №1149 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3077/05.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в рамките на проект "Патронажна грижа в община Казанлък", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.
повече...

РЕШЕНИЕ №1148 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3076/05.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване на запис на Заповед за авансово плащане по проект BG05M9OP001-2.040-0115-C01 "Патронажна грижа в община Казанлък", Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.
повече...

РЕШЕНИЕ №1147 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3092/12.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно осигуряване на съфинансиране за закупуване на електрическо превозно средство с финансовата подкрепа на Национален доверителен екофонд в общ размер до 56 700 лева.
повече...

РЕШЕНИЕ №1146 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3091/12.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура Първа покана по Резултат 2 "Подробен достъп до изкуства и култури" по Програма РА14 "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
повече...