Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №11 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_68/28.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване по проект "Красива България" с предложение за преустройство и реконструкция на сградата на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Розово в Детска академия за развитие на таланти. Максимална стойност на бюджета - 228 723,40 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №10 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 (изм. с Решение №104/23.03.2020 г., изм. с Решение №162/28.05.2020 г., изм. с Решение №222/30.07.2020 г.) Относно: ОС_20/13.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., с Приложения от №1 до №15 вкл. неразделна част от нея. Постъпи писмо с вх. №ОС-128/16.12.2019 г. от вносителят с приложени актуализирани Приложения №8 и №9, Таблици №3 и №4 от Годишната програма за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №9 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_104/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №8 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_110/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на обща численост, одобряване на структурата на общинска администрация и определяне на пълномощията на кметските наместници. Постъпи писмо с вх. №ОС-122/12.12.2019 г. за отстраняване на техническа грешка в Приложение №1.
повече...

РЕШЕНИЕ №7 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_106/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2019 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №6 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2019 г., Протокол №2 (Изм. с Решение №19/19.12.2019 г., изм. с Решение №56 от 28.01.2020 г.) Относно: ОС-59/27.11.2019 - Доклад по чл. 64 от от ПОДОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на принципи за изграждане на постоянните комисии на Общински съвет и определяне на техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав.
повече...

РЕШЕНИЕ №5 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2019 г., Протокол №2 Относно: ОС-58/27.11.2019 - Доклад по чл. 64 от от ПОДОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №4 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2019 г., Протокол №2 Относно: ОС-40/21.11.2019 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък /Мандат 2020 - 2024 г./
повече...

РЕШЕНИЕ №3 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2019 г., Протокол №2 Относно: ОС-41/21.11.2019 - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №2 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 05.11.2019 г., Протокол №1. Относно: Избор на Председател на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 05.11.2019 г., Протокол №1 Относно: Създаване на Комисия по избора на председател на Общински съвет Казанлък.
повече...

Мандат 2015 - 2019г.


РЕШЕНИЕ №1186 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3127/24.09.2019 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника на ОбС от Даниела Коева - оправомощена За кмет със Заповед №1488/24.09.2019 г. на Кмета на Общината с проект за решение относно избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство, за периода от 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва на новоизбраните кметове на кметства.
повече...

РЕШЕНИЕ №1185 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3126/24.09.2019 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно избор на Даниела Димитрова Коева, зам.-кмет по строителство, инфраструктура и транспорт за временно изпълняващ длъжността кмет на община Казанлък, за периода от края на мандата - 25.10.2019 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.
повече...

РЕШЕНИЕ №1184 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3082/11.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи за лечение на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1183 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3115/18.09.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на Общински съвет - Казанлък на Златко Петров.
повече...

РЕШЕНИЕ №1182 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3090/12.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд в с. Енина, с. Овощник и гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1181 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3078/05.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
повече...

РЕШЕНИЕ №1180 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_2986/15.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предложение за изменение на градоустройствените показатели за застрояване на Урегулиран поземлен имот ХХ-1396, кв. 128 по плана на гр. Казанлък собственост на Янко Янев.
повече...

РЕШЕНИЕ №1179 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3116/18.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП - подземен електропровод и газопроводно отклонение за захранване на Поземлени имоти с идентификатори 35167.70.3 и 35167.70.10, местност "Малките ливади", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1178 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3104/17.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП и приемане на дарение от Ивайло Колев представляващо: правото на собственост върху незастроена земя с площ от 2 кв.м. за Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5551 по КККР на гр. Казанлък.
повече...