Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №1145 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3081/10.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на решение за кандидатстване с проектно предложение по процедура "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите" - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства", Компонент 1 по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".
повече...

РЕШЕНИЕ №1144 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3106/17.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване на частна общинска собственост на реални части, отделени от Поземлени имоти с идентификатори: 35167.502.4452, 35167.502.4450, 35167.502.9064 и представляващи, съгласно Скица-проект №15-741502/14.08.2019 на СГКК - Ст. Загора за изменение на КККР поземлени имоти с проектни идентификатори 35167.502.8000, проектна площ 371 кв. м, ПИ с проектен идентификатор 35167.502.8002 с проектна площ 96 кв.м, ПИ с проектен идентификатор 35167.502.8003 с проектна площ 90 кв.м., ПИ с проектен идентификатор 35167.502.8004 с проектна площ 1007 кв.м.
повече...

РЕШЕНИЕ №1143 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3099/16.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права и сервитути в поземлени имоти за обект : "Външен довеждащ водопровод от събирателна стая "Сахране" до черпателен водоем V=2000m3 на ЦСП гр. Казанлък", за срок от 3 години от датата на издаването му.
повече...

РЕШЕНИЕ №1142 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3080/09.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - "Външен довеждащ водопровод от ВС "Дунавци - Стара Загора", в участъка от събирателна шахта на водоизточниците до пресичането на път "гр. Казанлък - яз. Копринка", засягащ поземлени имоти в землищата на с. Копринка и с. Дунавци, общ. Казанлък. Постъпи писмо от вносителят с вх. №ОС-3101/16.09.2019 г. за допълнение на правното основание по становище на юриста на ОбС!
повече...

РЕШЕНИЕ №1141 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3103/16.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1140 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3089/12.09.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на ОбС и постоянните комисии, за периода от 09.11.2015 г. до 12.09.2019 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №1139 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2999/17.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Атанас Атанасов от с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1138 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2961/09.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ Неделчо Неделчев от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1137 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2950/28.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане еднократни помощи по решение на Общински съвет - Казанлък на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1136 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2957/05.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - План за регулация, по отношение на УПИ IХ-3987, кв. 48 по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1135 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2935/26.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително на фирма "АКВА СОУЛ" ЕООД за водовземане от минерална вода от Сондаж №К-3 за лечение, профилактика и хигиенни нужди за обект – „Плувен басейн“, находящ се в гр. Казанлък, за срок 10 години от датата на издаването му.
повече...

РЕШЕНИЕ №1134 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2958/08.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поставяне на паметна плоча на Никола Петков в гр. Казанлък, бул. "Никола Петков" №37 на източната фасада на сградата.
повече...

РЕШЕНИЕ №1133 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2970/11.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба на земя - частна общинска собственост, УПИ V-28, с площ от 640 кв. м в с. Долно Изворово, на Алиме Сюлейман и определяне на пазарна цена в размер на 5 210 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1132 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2964/10.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при учредяване на допълнително право на строеж върху частна общинска собственост, УПИ VIII-4083 в кв. 52, гр. Казанлък за сумата от 5 980,00 лева. Постъпи писмо с вх. №ОС-2997/17.07.2019 г. от вносителя, с приложени допълнителни документи към преписката.
повече...

РЕШЕНИЕ №1131 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2959/08.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, частна общинска собственост, УПИ IX-190, с площ 1 160 кв. м в кв. 28, с. Розово за сумата от 11 600 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1130 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2947/27.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 504,00 лева без ДДС, при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя, с площ 42, кв. м, с. Бузовград.
повече...

РЕШЕНИЕ №1129 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2980/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търг за продажба на 2 бр. Поземлени имоти, находящи се в с. Шейново и с. Хаджидимитрово.
повече...

РЕШЕНИЕ №1128 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2979/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4998.1.31, гр. Казанлък, ул. "Опълченска" №36. Постъпи писмо с вх. №ОС-3000/18.07.2019 г. от вносителя, с приложени допълнителни документи към преписката.
повече...

РЕШЕНИЕ №1127 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2978/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 40292.57.8, гр. Крън, местност "До село".
повече...

РЕШЕНИЕ №1126 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2977/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изкупуване на Поземлени имоти с идентификатори - 35167.41.17 с обща площ 3 080 кв. м и 35167.41.35 с обща площ 922 кв. м, в местност "Търниченски ливади", гр. Казанлък.
повече...