Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №1125 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2965/11.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търг за продажба на 2 бр. Поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1124 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2951/28.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част на общината на съсобственика за сумата от 800,00 лева без ДДС, земеделска земя, с площ 1025 кв. м, с. Енина, общ. Казанлък. Постъпи писмо с вх. №ОС-3001/18.07.2019 г. от вносителя, с приложено Заявление от другия съсобственик в имота по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1123 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2981/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение при укрепване на изкоп на строеж "Многофамилна жилищна сграда с офис и подземни гаражи" в УПИ XVI-9093 и УПИ XVII-9094, кв. 340 по плана на гр. Казанлък, с възложител "ТНД ПРОПЪРТИ" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №1122 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2969/11.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно утвърждаване на средства от бюджета на община Казанлък в размер до 60 000 лв. за подобряване на предоставената транспортна услуга в общината. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС_3015/23.07.2019 г. от вносителя, с което изменя проекта за решение във връзка с проведена дискусия в комисията по икономика, бюджет и финанси.
повече...

РЕШЕНИЕ №1121 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2985/15.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Казанлък за 2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1120 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2994/16.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобрение на Меморандум за разбирателство за изпълнение на програмата на УНИЦЕФ "Да пораснем заедно. Работилница за родители" между община Казанлък и УНИЦЕФ.
повече...

РЕШЕНИЕ №1119 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2982/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2019 - 2020 г. и План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на община Казанлък за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1118 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2968/11.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно оптимизиране на ДГ №16 "Роза", гр. Казанлък във филиал в гр. Шипка и на ДГ №9 "Слънчице", гр. Казанлък във филиал в с. Копринка.
повече...

РЕШЕНИЕ №1117 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 (Доп. с Решение №50/28.01.2020 г.) Относно: ОС_2963/09.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2019/2020 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №1116 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2990/16.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък с едноличен собственик на капитала - община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1115 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 (Отменено с Решение №28/19.12.2019 г.) Относно: ОС_2989/16.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване на право на ползване на част от имот, частна общинска собственост, помещение с площ 35,60 кв. м в сграда с идентификатор 35167.505.131.1. по КККР на гр. Казанлък, за срок от 10 години от Областна дирекция на МВР - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №1114 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2967/11.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 г. и на лицата по чл. 8а от Закона за Общинския дълг.
повече...

РЕШЕНИЕ №1113 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2966/11.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Отчет за касовото изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1112 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2987/15.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удължаване срока на предявяване на Запис на заповед по проект "Интегриран градски транспорт на град Казанлък" - Етап I по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., процедура BG16RFOP001-1.024 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Казанлък. Постъпи писмо с вх. №ОС-3006/19.07.2019 г. от вносителя за допълнение на проекта за решение, във връзка с проведено заседание на ПК по икономика, бюджет и финанси.
повече...

РЕШЕНИЕ №1111 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2983/15.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поемане на задължение чрез подписване на Запис на заповед във връзка с искане за авансово плащане, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG 16RFOP001-5-002-0011-C01 по Проект "Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства". 7
повече...

РЕШЕНИЕ №1110 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2996/17.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1109 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2930/26.06.2019 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване на община Казанлък с проектно предложение по Проект "Красива България" - 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1108 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2929/24.06.2019 г. - Доклад по чл.64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Галин Иванов - Председател на ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на нежилищен имот, собственост на МБАЛ "Д-р Христо Самболски" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №1107 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2841/21.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване на Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 27499.221.24 - с НТП "Нива", местност "Каменно мостче", с площ от 1,980 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени и складови дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1106 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2885/11.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За кмет оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи по решение на Общински съвет - Казанлък на граждани от общината.
повече...