Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №1105 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2895/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. в Приложение №11 - неразделна част от нея.
повече...

РЕШЕНИЕ №1104 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2903/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно определяне на пазарна цена в размер на 375 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - Незастроена земя с площ от 30 кв.м., находящ се в с. Копринка на Стоян Бориславов и Татяна Янкова. Постъпи писмо с вх. №ОС-2922/21.06.2019 г. от вносителя с приложено заявление на Татяна Янкова, по становище на юриста.
повече...

РЕШЕНИЕ №1103 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2864/05.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1 400,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 28 кв.м, представляваща реална част от УПИ XI-9154 в кв. 340, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1102 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2861/04.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, находящ се в с. Горно Черковище, собственост на Диян Делчев.
повече...

РЕШЕНИЕ №1101 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2886/11.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За кмет оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно прехвърляне собствеността на имот с идентификатор 35167.504.1016, находящ се на ул. „Кенали“, гр. Казанлък, на Антония Марчева и определяне на пазарна цена в размер на 12 800 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1100 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2881/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот №302.240, с площ 891 кв.м, местност "Черешака", с. Бузовград, общ. Казанлък чрез продажба на общинската част - 91/891 идеални части от земята, за сумата от 170,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1099 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2880/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 7 035,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда - Поземлен имот с идентификатор 40292.66.654, с площ 1 646 кв.м, ппо КККР на гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1098 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2891/13.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на ГПУРИОС на община Казанлък за 2019 г. и откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на микроязовир "Синята река" чрез предоставянето му под наем за срок от 10 години.
повече...

РЕШЕНИЕ №1097 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2883/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект - гараж, находящ се на ул. Орешака, гр. Казанлък за срок от 10 години с месечен наем от 201 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1096 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2900/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. IV от Наредба №15 за учредяване право на строеж за построяване на 7 броя надземни гаражни клетки на ул. "Ген. Скобелев" №28, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1095 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2899/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. IV от Наредба №15 за учредяване право на строеж за построяване на 15 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.478, кв.37, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1094 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2898/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. VI от Наредба №15 на ОбС - Казанлък за учредяване право на строеж за построяване на 28 бр. полуподземни гаражни клетки, спорт и детска площадка в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.8494, бул. "Ал. Батенберг", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1093 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2897/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. VI от Наредба №15 на ОбС - Казанлък за учредяване право на строеж за построяване на 3 бр. полуподземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.862, ул. "Пеньо Черньоолу" №3, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1092 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2893/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.505.521, с площ 507 кв.м, находящ се на ул. "П. Ганин" в гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията с общинският съветник Джамал Папарланов!
повече...

РЕШЕНИЕ №1091 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2907/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Сграда с идентификатор 35167.502.39.1, гр. Казанлък. Начална тръжна цена - 33 800 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията с общинският съветник Стефан Драганов.
повече...

РЕШЕНИЕ №1090 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2889/13.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, обл. Стара Загора за 2017 г. и 2018 г., съгл. чл. 4 и чл. 7 от договора между АВиК и "ВиК" ЕООД - Стара Загора. Постъпи писмо от вносителя с наш вх. №ОС-2936/26.06.2019 г. , с приложени Протоколи от 2017 г. и 2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1089 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2875/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително на фирма "Строймат 2002" ЕООД за водовземане от минерална вода от Сондаж №К-2 за балнеолечебна профилактика, спорт и отдих за обект - "СПА Хотел" с идентификатор 35167.57.27. Срок на разрешителното - 10 години от датата на издаването му.
повече...

РЕШЕНИЕ №1088 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2908/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно даване съгласие за изработка на ПУП - план за регулация и план за улична регулация на част от квартал 428 по плана на гр. Казанлък, относно УПИ VI-4452 - "за обществено и делово обслужване", УПИ V-4450 - "за спортен комплекс", с цел създаване на нов общ съсобствен урегулиран поземлен имот между Община Казанлък и "Нимекс" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №1087 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2882/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на "Приемник на ЕЕ-помпа за напояване, осветление за охрана и др.", разположен в Поземлен имот с идентификатор 06848.67.3 по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1086 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2906/14.06.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...