Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №904 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2424/19.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно оттегляне на Решение №883/25.10.2018 г. на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №903 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2398/09.11.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно Анекс към договор за учредено право на строеж в полза на Сдружение "Български Футболен Съюз" върху земя, частна общинска собственост - УПИ VII-909, отреден "За многофункционален комплекс" в кв. 450 по ПУП на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №902 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2415/15.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №901 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2409/13.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък по Мярка М02 на Проект "Красива България" - Кампания 2019 година, на обща стойност 215 000 лв. с ДДС, съфинансиране в размер на 50 % от стойността на проекта - 107 500 лв., за ремонт на обект Детска градина №17 "Славейче", гр. Казанлък. С Писмо вх. №ОС-2429/21.11.2018 г., вносителят променя проекта за решение в частта на т. 2 и т. 3 от него.
повече...

РЕШЕНИЕ №900 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2404/13.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване по Приоритетна ос 6 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за комбинирана подкрепа с финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ за проект "Светът на траките". Постъпи писмо с вх. №ОС-2428/20.11.2018 г. от кмета на общината, с приложен Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.11.2018 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №899 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2400/09.11.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2019 г., с Приложения №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, неразделна част от нея.
повече...

РЕШЕНИЕ №898 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2387/07.11.2018 г. - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед №1765/05.11.2018 г. с проект за решение относно обявяване на Поземлени имоти с идентификатори 35167.119.311 по КККР на гр. Казанлък и 27499.11.585 по КККР на с. Енина за частна общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №897 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2355/18.10.2018 г. - Доклад от Радиана Стефанова - председател на Временната комисия с проект за решение относно избор на обществен посредник на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №896 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 01.11.2018 г., Протокол №44 Относно: ОС-2365/24.10.2018 - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Николай Златанов - Председател на Общинския съвет с проект за решение относно приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №895 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС-2365/24.10.2018 - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Николай Златанов - Председател на Общинския съвет с проект за решение относно приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №894 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС-2218/20.08.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост - Проектен имот с идентификатор 35167.502.6441, с площ 120 кв.м, който представлява реална част, придаваема към УПИ VI-6448, кв. 266 по действащия ПУП на гр. Казанлък, в размер на 9 600,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №893 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС-2314/05.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №892 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС-2324/09.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на персонална пенсия на децата на Гюлшен Секулова от с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №891 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС-2335/11.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт.
повече...

РЕШЕНИЕ №890 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС-2315/05.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на проект за изменение на ПУП - План за улична регулация и на План за регулация на част от град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №889 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС-2348/15.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура - трасе на кабел за присъединяване към електропреносната мрежа на Поземлен имот с идентификатор 80532.69.28 по КККР на с. Черганово, общ. Казанлък, местност "Старата кория", с НТП: "За стопански двор"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №888 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС-2330/10.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 35167.503.1326, с НТП - "Лозе", площ - 0,851 дка, местност "Старите лозя", гр. Казанлък и одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №887 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС-2331/10.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП-План за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 83199.2.102 да промяна предназначение от "горска територия" в за "водохващане" в землището на гр. Шипка.
повече...

РЕШЕНИЕ №886 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС-2327/09.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително за ползване на воден обект - микроязовир "Крън-3" - публична общинска собственост на фирма "Машин трейдинг" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №885 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС-2326/09.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова кмет на общината с проект за решение относно даване разрешение изработването на проект за изменение на План за регулация и План за улична регулация на част от квартал 29 по плана на с. Средногорово относно улица-тупик с о.т. 85 - о.т. в съответствие с представена скица с предложение за изменението.
повече...