Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №941 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2485/14.12.2018 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено за 7-ми януари 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №940 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2435/26.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт.
повече...

РЕШЕНИЕ №939 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2460/06.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 40292.9.9 - с НТП "Друг вид недървопроизводителна горска площ", местност "Хайдушка вада", с площ 0,626 дка по КККР на гр. Крън с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За вилно строителство".
повече...

РЕШЕНИЕ №938 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2473/10.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - частна общинска собственост в размер на 350,00 лева без ДДС, в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №937 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2471/10.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена за допълнително право на строеж поради промяна по време на строителство към договор за учредено право на строеж върху земя, частна общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №936 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2457/05.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост в размер на 350,00 лева без ДДС, в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №935 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2455/04.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
повече...

РЕШЕНИЕ №934 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2454/04.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 13 800 лв., без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на законно построената върху нея сграда - УПИ VIII-52 с площ 1140 кв. м, в кв.1 гр. Крън.
повече...

РЕШЕНИЕ №933 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2451/04.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на договори за учредяване на право на строеж на 13 броя търговски сгради със ЗП 15 кв.м в УПИ XII-905, с площ 1144 кв.м в кв. 63 по плана на гр. Шипка, община Казанлък. Важно! Постъпи Писмо с вх. №ОС_2481/13.12.2018 г. от вносителя по становище на ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост, с което прави промяна в проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №932 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2468/07.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за предоставяне на имоти - общински полски пътища, определени по реда на чл.37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за ползване на ползвателите на съответните масиви, за стопанската 2018 - 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №931 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2477/11.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии и възлагане управлението на горските територии, собственост на община Казанлък през 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №930 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2458/05.12.2018 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №929 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2475/11.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №928 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2462/06.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на структурата на общинската училищна мрежа, чрез преобразуване на общинско училище от основно в обединено, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в с. Ръжена.
повече...

РЕШЕНИЕ №927 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2466/07.12.2018 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - Управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно констатациите от направен анализ на новите дейности, възложени на "Балканинвест" ЕООД от Доверителя, с Решение №815/06.07.2018 г. на ОбС във връзка с управлението и стопанисването на минералните води от находище "Овощник", съоръженията и водопреносната мрежа, както и направения Анекс №Д06-134#1/17.10.2018 г., към Договор №Д06-134/18.09.2017 г., касаещ добавяне на нови права и задължения, свързани с управлението и стопанисването на горепосоченото находище на минерални води и необходимостта от приемане на решение за финансиране на извършването им. Постъпи писмо с вх. №ОС-2479/12.12.2018 г. от вносителят, като прилага доклада с отразена корекция по становището на ПК по икономика, бюджет и финанси.
повече...

РЕШЕНИЕ №926 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2459/06.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие от ОбС за оценка на непарична вноска /апорт/ - недвижим имот, частна общинска собственост, необходим за учредяване на ЕООД "Индустриална зона - Казанлък" гр. Казанлък с едноличен собственик на капитала - община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №925 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2476/11.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2018 г. Постъпи писмо с вх. №ОС_2490/18.12.2018 г. от вносителя, с което изменя проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №924 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2418/19.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Предложения за дейността на народните читалища в Община Казанлък през 2019 година и утвърждаване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2019 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №923 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2408/13.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поставяне на паметна плоча по повод 100 години лютиерство в гр. Казанлък на южната фасада на сграда на адрес, гр. Казанлък, бул. "23 Пехотен шипченски полк" №17.
повече...

РЕШЕНИЕ №922 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2389/08.11.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от община Казанлък.
повече...