Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №179 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_446/13.05.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ВК за проверка дейността и изпълнението на бизнес-плановете на общинските търговски дружества, с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на комисията.
повече...

РЕШЕНИЕ №178 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_449/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Казанлък и предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък. С писмо вх. №ОС-464/21.05.2020 г., вносителят прилага Заповед №1210/05.08.2019 г. на Кмета на общината, с която е разрешено обединяване на два УПИ III-5006 и IV-5005 в кв. 40 по плана на гр. Казанлък, както и уточнения за ПИ с идентификатор 35167.502.5004.
повече...

РЕШЕНИЕ №177 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_453/18.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова с проект за решение относно приемане на дарение от Костадин Бичев в полза на община Казанлък на земя с площ от 85 кв.м., част от ПИ 35167.506.3181, находяща се в гр. Казанлък. С писмо вх. №ОС-459/20.05.2020 г., вносителят прилага допълнителна справка за семейното положение на Костадин Бичев, собственик на посоченият имот - по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №176 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_442/11.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
повече...

РЕШЕНИЕ №175 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_451/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 35167.501.8041, с площ 991 кв. м, находящ се в гр. Казанлък; начална тръжна цена 39 620 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №174 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_448/14.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, местност "Старите лозя", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №173 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_431/05.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 260 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 14 кв.м., находяща се в гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №172 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_428/30.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.691, местност "Старите лозя", гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 19 800 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №171 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_426/30.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище на наемател, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.196.1.183, с площ 69,51 кв.м., адрес: гр. Казанлък, ж.к. "Изток", бл. 23, вх. З, ет. 5, за сумата от 33 270,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №170 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_425/29.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 936 лв. без ДДС, при разпореждане с имот, частна общинска собственост, за прехвърляне собствеността на Проектен поземлен имот с идентификатор 35167.506.9695, кв. 421, площ от 27 кв.м., находящ се на ул. "Зефир", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №169 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_423/27.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, за продажба на земя с площ 682 кв.м, представляваща УПИ IV-770 в кв. 69 по плана на с. Бузовград, общ. Казанлък в размер на 6 800 лв, без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №168 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_422/27.04.2020 г. - Доклад От Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при учредяване на допълнително право на строеж върху земя, общинска частна собственост - "Двоен гараж" със застроена площ 39,60 кв. м, върху УПИ I-568 в кв. 59, с. Овощник, общ. Казанлък, за сумата от 360,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №167 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_421/27.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част в Поземлен имот с идентификатор 35167.220.469, с площ 778 кв. м, в местността "Старите лозя", гр. Казанлък, за сумата от 720,00 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №166 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_435/08.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината относно определяне на състав на Одитен комитет в Община Казанлък по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
повече...

РЕШЕНИЕ №165 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_381/30.03.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Временна комисия за изготвяне на проект за ПОДОбС - Казанлък с проект за решение относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №164 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_445/13.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване за частна общинска собственост УПИ II-1385, отреден "за обществено и делово обслужване" с площ от 5000 кв,м. в гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №163 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_414/22.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване за частна общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 27499.343.12 по КККР на с. Енина, с площ от 3845 кв.м., начин на трайно ползване "изоставена орна земя".
повече...

РЕШЕНИЕ №162 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_450/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., в Приложение №9, неразделна част от нея. С писмо вх. №ОС-471/26.05.2020 г., вносителят допълва и изменя мотивите и проекта за решение с Приложение №13.
повече...

РЕШЕНИЕ №161 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_438/11.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение на проект "Светът на траките" по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", по процедура BG16RFOP001-6.002 "Развитие на туристически атракции" по приоритетна ос 6 "Регионален туризъм", с Административен договор за предоставяне на БФП №РД-02-37-135/26.11.2019 г. ( №от ИСУН - BG16RFOP001-6.002-002-С01). С писмо с вх. №ОС-452/18.05.2020 г., Вносителят прави промяна в т. I от проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №160 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_399/08.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП за поземлен имот с планоснимачен номер 170.113 - вид територия "земеделска", местност "Светица", гр. Шипка, с цел промяна на предназначението на имота в "За вилно строителство". Одобряване на Заданието.
повече...