Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №1099 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2880/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 7 035,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда - Поземлен имот с идентификатор 40292.66.654, с площ 1 646 кв.м, ппо КККР на гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1098 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2891/13.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на ГПУРИОС на община Казанлък за 2019 г. и откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на микроязовир "Синята река" чрез предоставянето му под наем за срок от 10 години.
повече...

РЕШЕНИЕ №1097 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2883/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект - гараж, находящ се на ул. Орешака, гр. Казанлък за срок от 10 години с месечен наем от 201 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1096 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2900/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. IV от Наредба №15 за учредяване право на строеж за построяване на 7 броя надземни гаражни клетки на ул. "Ген. Скобелев" №28, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1095 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2899/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. IV от Наредба №15 за учредяване право на строеж за построяване на 15 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.478, кв.37, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1094 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2898/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. VI от Наредба №15 на ОбС - Казанлък за учредяване право на строеж за построяване на 28 бр. полуподземни гаражни клетки, спорт и детска площадка в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.8494, бул. "Ал. Батенберг", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1093 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2897/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. VI от Наредба №15 на ОбС - Казанлък за учредяване право на строеж за построяване на 3 бр. полуподземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.862, ул. "Пеньо Черньоолу" №3, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1092 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2893/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.505.521, с площ 507 кв.м, находящ се на ул. "П. Ганин" в гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията с общинският съветник Джамал Папарланов!
повече...

РЕШЕНИЕ №1091 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2907/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Сграда с идентификатор 35167.502.39.1, гр. Казанлък. Начална тръжна цена - 33 800 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията с общинският съветник Стефан Драганов.
повече...

РЕШЕНИЕ №1090 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2889/13.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, обл. Стара Загора за 2017 г. и 2018 г., съгл. чл. 4 и чл. 7 от договора между АВиК и "ВиК" ЕООД - Стара Загора. Постъпи писмо от вносителя с наш вх. №ОС-2936/26.06.2019 г. , с приложени Протоколи от 2017 г. и 2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1089 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2875/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително на фирма "Строймат 2002" ЕООД за водовземане от минерална вода от Сондаж №К-2 за балнеолечебна профилактика, спорт и отдих за обект - "СПА Хотел" с идентификатор 35167.57.27. Срок на разрешителното - 10 години от датата на издаването му.
повече...

РЕШЕНИЕ №1088 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2908/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно даване съгласие за изработка на ПУП - план за регулация и план за улична регулация на част от квартал 428 по плана на гр. Казанлък, относно УПИ VI-4452 - "за обществено и делово обслужване", УПИ V-4450 - "за спортен комплекс", с цел създаване на нов общ съсобствен урегулиран поземлен имот между Община Казанлък и "Нимекс" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №1087 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2882/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на "Приемник на ЕЕ-помпа за напояване, осветление за охрана и др.", разположен в Поземлен имот с идентификатор 06848.67.3 по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1086 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2906/14.06.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №1085 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2905/14.06.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №1084 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2904/14.06.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №2 за опазване на околната среда и озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №1083 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2863/05.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на общински училища като преимуществени ползватели на МПС - училищни автобуси, за учебната 2019 - 2020 година: марка "Isuzu", модел "Turquoise", автобус "Hyundai", модел "Country" и микробус "Citroen", модел "Jumper".
повече...

РЕШЕНИЕ №1082 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2862/05.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2019/2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1081 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2865/05.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поемане на дългосрочен общински дълг във връзка с реализация на проект "Светът на траките" по Процедура BG16RFOP001-6.002 "Развитие на туристически атракции", Приоритетна ОС 6: "Регионален туризъм" на Оперативна програма "Региони в растеж" /ОПРР/ 2014-2020. Постъпи писмо с вх. №ОС-2917/20.06.2019 г. от вносителя, с което допълва мотивите на доклада.
повече...

РЕШЕНИЕ №1080 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2876/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък.
повече...