Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №435 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №23 Относно: ОС_1059/13.05.2021 г. - Доклад от Светослав Колев - управител на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството. С писмо вх. №ОС-1083/20.05.2021 г., вносителят прилага Отчет за изпълнение на годишния бизнес план на дружеството за 2020 г., по становище на ПК за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред.
повече...

РЕШЕНИЕ №434 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №23 Относно: ОС_1075/17.05.2021 г. - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Поликлиника-Казанлък" ЕООД с проект за решение относно промяна на предмета на дейност и изменение на Учредителния акт на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №433 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №23 Относно: ОС_940/04.03.2021 г. - Покана от д-р Красимир Пейчев - управител на ДКЦ "Поликлиника-Казанлък" ЕООД с приложен Доклад за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на ДКЦ "Поликлиника-Казанлък" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №432 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №23 Относно: ОС_1054/29.04.2021 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №431 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №23 Относно: ОС_1047/27.04.2021 г. - Доклад от инж. Симеон Стоилков - управител на "Казанлъшка Искра" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №430 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №23 Относно: ОС_1046/27.04.2021 г. - Доклад от д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №429 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1039/22.04.2021-Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №428 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1020/14.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 06848.22.342 с начин на трайно ползване "за складова база", територия - "земеделска", с площ от 3.619 дка, местност "До воденицата" в землище на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя. С писмо с вх.№ОС-1043/22.04.2021 г., вносителят прилага подписано задание от възложителя, съгласно становище на ПК по устройство на територията .
повече...

РЕШЕНИЕ №427 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1017/14.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП-план за застрояване на част от Поземлен имот с идентификатор 35167.230.374, НТП "лозе", площ от 1519 кв.м., местност "Старите лозя" в землището на гр. Казанлък. Одобряване заданието на възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №426 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1016/14.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно именуване на улица между кв. 132а и масив 61 по плана на с. Енина, общ. Казанлък, с името "Генерал Драгомиров".
повече...

РЕШЕНИЕ №425 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_994/02.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 06848.22.418 от съществуващ водопровод в Поземлен имот с идентификатор 06848.22.148 в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо вх. №ОС-1044/22.04.2021 г., вносителят прилага подписано Задание - текстова и графична част, съгласно становище на ПК по устройство на територията. С писмо вх. №ОС-1045/26.04.2021 г., вносителят прави промяна в проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №424 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_992/02.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване, план - схеми за електрозахранване, водопровод, транспортен достъп и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 06848.22.23 по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък, местност "Зад Тунджа"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо вх. №ОС-1042/22.04.2021 г., вносителят прилага подписано Задание за проектиране на ПУП, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство.
повече...

РЕШЕНИЕ №423 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_977/24.03.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.192.18 - с НТП "Нива", местност "Под Енина", с площ от 4,653 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За обществено обслужване и складови дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №422 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_968/22.03.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработката на ПУП – план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.307.23, с начин на трайно ползване (НТП ) "за земеделски труд и отдих" (земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ от 1,0 дка, местност "Мутафчийска чешма" в землище на гр. Казанлък, с цел промяна НТП на същия за "обществено обслужване и жилище" в едно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура. С писмо с вх. №ОС-1040/22.04.2021 г., вносителят прави корекция в мотивите на доклада, съгласно становище на ПК по устройство на територията .
повече...

РЕШЕНИЕ №421 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1012/13.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишните отчетни доклади на народните читалища на територията на Община Казанлък за 2020 г. С писмо вх. №ОС-1032/19.04.2021 г., вносителят допълва приложения, по становище на постоянните комисии.
повече...

РЕШЕНИЕ №420 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1026/14.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №419 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1007/09.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху имот находящ се в гр. Казанлък с площ 2625 кв.м., чрез откупуване на 1/3 идеални части от физическото лице - собственик за сумата от 33 400 лв. по реда на чл.36, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №418 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1003/08.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 5 години на общински обект, включен в Годишната програма за 2021 г., представляващ обект за услуги, офис №7 "Зала за спорт", находящ се в Младежки дом, гр. Казанлък, ул. "Капрони", с начална тръжна цена 148,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №417 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_996/05.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1, и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени за Поземлени имоти с идентификатори 35167.507.58, 35167.507.59 и 35167.507.84, в кв. "Казанлъшки минерални бани", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №416 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_990/01.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 350,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 50 кв. м в УПИ II-585 в кв. 59 по плана на с. Горно Черковище, общ. Казанлък.
повече...