Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №7 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_106/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2019 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №6 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2019 г., Протокол №2 (Изм. с Решение №19/19.12.2019 г.) Относно: ОС-59/27.11.2019 - Доклад по чл. 64 от от ПОДОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на принципи за изграждане на постоянните комисии на Общински съвет и определяне на техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав.
повече...

РЕШЕНИЕ №5 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2019 г., Протокол №2 Относно: ОС-58/27.11.2019 - Доклад по чл. 64 от от ПОДОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №4 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2019 г., Протокол №2 Относно: ОС-40/21.11.2019 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък /Мандат 2020 - 2024 г./
повече...

РЕШЕНИЕ №3 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2019 г., Протокол №2 Относно: ОС-41/21.11.2019 - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №2 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 05.11.2019 г., Протокол №1. Относно: Избор на Председател на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 05.11.2019 г., Протокол №1 Относно: Създаване на Комисия по избора на председател на Общински съвет Казанлък.
повече...

Мандат 2015 - 2019г.


РЕШЕНИЕ №1186 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3127/24.09.2019 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника на ОбС от Даниела Коева - оправомощена За кмет със Заповед №1488/24.09.2019 г. на Кмета на Общината с проект за решение относно избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство, за периода от 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва на новоизбраните кметове на кметства.
повече...

РЕШЕНИЕ №1185 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3126/24.09.2019 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно избор на Даниела Димитрова Коева, зам.-кмет по строителство, инфраструктура и транспорт за временно изпълняващ длъжността кмет на община Казанлък, за периода от края на мандата - 25.10.2019 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.
повече...

РЕШЕНИЕ №1184 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3082/11.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи за лечение на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1183 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3115/18.09.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на Общински съвет - Казанлък на Златко Петров.
повече...

РЕШЕНИЕ №1182 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3090/12.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд в с. Енина, с. Овощник и гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1181 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3078/05.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
повече...

РЕШЕНИЕ №1180 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_2986/15.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предложение за изменение на градоустройствените показатели за застрояване на Урегулиран поземлен имот ХХ-1396, кв. 128 по плана на гр. Казанлък собственост на Янко Янев.
повече...

РЕШЕНИЕ №1179 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3116/18.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП - подземен електропровод и газопроводно отклонение за захранване на Поземлени имоти с идентификатори 35167.70.3 и 35167.70.10, местност "Малките ливади", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1178 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3104/17.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП и приемане на дарение от Ивайло Колев представляващо: правото на собственост върху незастроена земя с площ от 2 кв.м. за Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5551 по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1177 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3095/13.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №06848.24.20 - с НТП "Нива", местност "Зад Тунджа", с площ от 3,999 дка по КККР на с. Бузовград, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени и складови дейности".
повече...

РЕШЕНИЕ №1176 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3094/13.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване и схеми за Ел и ВиК захранване за ПИ с идентификатор 35167.172.217, с площ 0,213 дка по КККР на гр. Казанлък и НТП "Нива", местност "Старите лозя", с цел промяна на предназначението и НТП на имота в "За жилищни нужди" и Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. Важно! Постъпи писмо от вносителя с вх. №ОС_3110/17.09.2019 г., с което допълва т. 3 от проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1175 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3073/03.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - подземен електропровод ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 27499.348.55 с НТП - "Ниско застрояване (до 10 м.)", местност "Пъдарнята", с площ 0,489 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Даване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в ПИ с идентификатори 27499.41.162, 27499.41.8 и 27499.343.501 с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път", общинска собственост, всички по КККР на с. Енина, общ. Казанлък. Постъпи писмо от вносителят с вх. №ОС-3101/16.09.2019 г. за допълване проекта за решение с нова т. 4 по становище на юриста на ОбС!
повече...

РЕШЕНИЕ №1174 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3071/02.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване и План-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.27.604 - с НТП "Нива", местност "Под спирката", с площ от 2,574 дка по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени и складови дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...