Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №930 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2458/05.12.2018 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №929 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2475/11.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №928 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2462/06.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на структурата на общинската училищна мрежа, чрез преобразуване на общинско училище от основно в обединено, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в с. Ръжена.
повече...

РЕШЕНИЕ №927 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2466/07.12.2018 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - Управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно констатациите от направен анализ на новите дейности, възложени на "Балканинвест" ЕООД от Доверителя, с Решение №815/06.07.2018 г. на ОбС във връзка с управлението и стопанисването на минералните води от находище "Овощник", съоръженията и водопреносната мрежа, както и направения Анекс №Д06-134#1/17.10.2018 г., към Договор №Д06-134/18.09.2017 г., касаещ добавяне на нови права и задължения, свързани с управлението и стопанисването на горепосоченото находище на минерални води и необходимостта от приемане на решение за финансиране на извършването им. Постъпи писмо с вх. №ОС-2479/12.12.2018 г. от вносителят, като прилага доклада с отразена корекция по становището на ПК по икономика, бюджет и финанси.
повече...

РЕШЕНИЕ №926 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2459/06.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие от ОбС за оценка на непарична вноска /апорт/ - недвижим имот, частна общинска собственост, необходим за учредяване на ЕООД "Индустриална зона - Казанлък" гр. Казанлък с едноличен собственик на капитала - община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №925 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2476/11.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2018 г. Постъпи писмо с вх. №ОС_2490/18.12.2018 г. от вносителя, с което изменя проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №924 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2418/19.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Предложения за дейността на народните читалища в Община Казанлък през 2019 година и утвърждаване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2019 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №923 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2408/13.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поставяне на паметна плоча по повод 100 години лютиерство в гр. Казанлък на южната фасада на сграда на адрес, гр. Казанлък, бул. "23 Пехотен шипченски полк" №17.
повече...

РЕШЕНИЕ №922 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2389/08.11.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №921 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2380/05.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №920 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2391/08.11.2018 г. - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед №1765/05.11.2018 г. с проект за решение относно Прилагане на ПУП - План за регулация за УПИ VI - 3025, 3027, кв. 361 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решения на ОбС №684/30.07.2015 г. и №777/30.10.2013 г., представляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9471 по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №919 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2390/08.11.2018 г. - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед №1765/05.11.2018 г. с проект за решение относно прилагане на ПУП - План за регулация за УПИ VI-859, кв. 210 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение №1451/24.09.2015 г. на ОбС, представляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9138 по КККР на гр. Казанлък. Важно! С писмо вх. №ОС-2421/19.11.2018 г., вносителят прилага Протокол за приети решения от едноличния собственик на капитала на "СИПО КОНСУЛТ" ЕООД, собственик на ПИ с идентификатор 35167.504.859 - по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №918 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2375/30.10.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 27499.14.10 с НТП "Нива", местност "Саднята", с площ от 2,080 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За жилищно строителство"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №917 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2374/30.10.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – План за застрояване, Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 38563.13.190 по КККР на община Казанлък, в землището на с. Копринка, местност „Адалъка"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №916 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2405/13.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС-2434/26.11.2018 г. с приложени копия от АПОС и Архитектурен план, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №915 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2399/09.11.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен от 106 кв.м за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения, находящ се в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.838 с Начин на трайно ползване "За друг вид озеленени площи" и е с обща площ 399 кв.м, по плана на гр. Казанлък, ул. "Цар Иван Шишман". Постъпи писмо с вх. №ОС-2433/23.11.2018 г. от вносителят, с приложено копие от Акт за публична общинска собственост №615/20.11.2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №914 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2425/19.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-147, с обща площ 154 кв.м, ведно с построените в него сгради, адрес: кв. 27, с. Ръжена, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №913 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2423/19.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: УПИ II-765, с обща площ 1094 кв.м, в кв. 3а, с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №912 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2417/19.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 340,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 42 кв.м, представляваща реална част от УПИ IV-135 с обща площ 667 кв.м в кв. 39, с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №911 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2397/09.11.2018 г. - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед №1765 от 05.11.2018 г. на кмета на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот №37, с площ 1278 кв.м, в местност "Лагера" в землището на с. Розово, общ. Казанлък, чрез продажба на общинската част - 798/1278 идеални части от земята на съсобственика в имота, за сумата от 810,00 лв. без ДДС.
повече...