Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №139 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_312/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП за газоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 35167.302.10, находящ се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №138 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_311/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на ПУП за разпределителен газопровод, извън урбанизираната територия в землището на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №137 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_349/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишния отчет за 2019 за изпълнение дейностите по Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Казанлък и Отчет за качеството на атмосферния въздух за 2019 година, залегнали в Плана за действие за подобряване на атмосферния въздух.
повече...

РЕШЕНИЕ №136 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_340/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План за защита при бедствия на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №135 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_341/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета, съгласно Решение №136/14.03.2019 г. на Министерски съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №134 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_287/25.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7750 лв., без ДДС за продажба на земя с площ от 558 кв. м., находяща се в с. Енина.
повече...

РЕШЕНИЕ №133 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_300/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 250 лв., за учредяване право на строеж в полза на Жужа Колева за построяване на навес, с предназначение "гараж" в УПИ III-619, с. Овощник, общ. Казанлък. Постъпи писмо с вх. №ОС-356/17.03.2020 г. от Вносителя с приложено копие на Решение №298/24.04.2017 г., гр. дело №298 на Казанлъшки районен съд, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №132 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_352/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно процедура по предоставяне на общинска концесия и определяне на концесионер на Поземлен имот с обща площ от 27 557 кв.м. с идентификатор 83106.1.147 в землището на с. Шейново с месечно концесионно плащане в размер на 65 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №131 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_347/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти: Поземлен имот с идентификатор 83106.501.980, с. Шейново и УПИ VII-147, с обща площ 154 кв.м, ведно с построените в него сгради, с адрес - кв. 27, с. Ръжена, общ. Казанлък. Допълва се състава на Комисията - Юзеир Кенан.
повече...

РЕШЕНИЕ №130 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_353/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг и определяне на начална тръжна цена за продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 и имот 35167.505.65 с адрес гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №129 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_346/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени за продажба на поземлени имоти, находящи се на ул. "Антон Страшимиров" №14 и ул. "Рахил Душанова" №23 в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №128 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_321/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена в размер на 113 210 лв., без ДДС, при провеждане на търг за продажба на Поземлен имот с идентификатор 24075.150.14 - земеделска земя, с площ 56 130 кв. м., находящ се в землището на с. Дунавци, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №127 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_302/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена в размер на 5 800 лв., без ДДС, при провеждане на търг за продажба на УПИ VI-147, кв. 27 в с. Ръжена, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №126 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_309/09.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №125 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_308/09.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №124 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_322/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени, при провеждане на търгове за продажба на 4 бр. УПИ I, II, III и IV, кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №123 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_288/25.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище - апартамент, с площ от 90.31 кв.м., с адрес: гр. Казанлък, бул. "Княз Александър Батенберг" №113, вх. А, ет.3 на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 40 700 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №122 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_304/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3 с адрес - пл. "Севтополис", гр. Казанлък. Начална тръжна цена - 649 700 лв. без ДДС. Допълва се състава на Комисията - Роман Желев.
повече...

РЕШЕНИЕ №121 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_303/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Самостоятелна сграда с идентификатор 35167.501.417.1.4, кв. 53, бул. "23-ти Пехотен Шипченски полк", гр. Казанлък, в размер на 65 800 лв. без ДДС и Самостоятелна сграда с идентификатор 35167.501.417.1.14, в кв. 53, гр. Казанлък, в размер на 66 700 лв без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №120 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_315/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от 5 години на общински обекти, находящи се в гр. Казанлък, гр. Крън и с. Черганово.
повече...