Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №269 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_687/19.10.2020 г. - Доклад от Пламен Караджов - общински съветник от групата съветници "БСП за България" с проект за решение относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъците на собственици на нежилищни имоти на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №268 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_678/15.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на маршрутни разписания на градските линии №1 и №8 от общинска транспортна схема, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №267 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_669/07.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно именуване на малка изложбена зала в Културно-информационен център на ул. "Искра" 4 и предоставяне на пространството за постоянна експозиция на СБХ - Казанлък. С писмо вх. №ОС-713/28.10.2020 г., вносителят прилага становище от ръководството на СБХ "Иван Милев".
повече...

РЕШЕНИЕ №266 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_690/19.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на публично предприятие "Казанлъшка Искра" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №265 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_697/20.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на изменение на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - "Велосипедна алея от гр. Крън до гр. Шипка".
повече...

РЕШЕНИЕ №264 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.10.2020 г., Протокол №13 Относно: ОС_682/15.10.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно отмяна на Решение №244/24.09.2020 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №263 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_652/23.09.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Аксения Тилева - председател на Временна комисия за изготвяне на критерии за освобождаване от заплащане на такси за детски градини и ясли с проект за решение относно прекратяване срока на действие на комисията.
повече...

РЕШЕНИЕ №262 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_631/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XXII-1501 в кв. 123 по плана на гр. Казанлък; 2. Прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XXVIII-9139 - за безвредна промишлена дейност в кв. 126 по плана на гр. Казанлък; 3. Прилагане на ПУП - план за регулация за посочени урегулирани поземлени имоти в кв. 591 и кв. 658, всички с отреждане за спорт и атракции по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №261 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_629/11.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура в землището на гр. Казанлък за осигуряване на следните Поземлени имоти с ЕКАТТЕ 35167: 16.23, 16.24, 16.43, 16.44, 16.45, 17.49, 17.18, 17.19, 17.48, 17.38, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25 и 17.26, всички в местност "Арите", землище на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №260 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_622/09.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП за Поземлен имот с идентификатор 35167.114.560, с начин на трайно ползване "автогараж", с площ от 5.742 дка, местност "Касмера" в землище на гр. Казанлък, с който същия да се раздели на три нови ПИ; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя. С писмо с вх. №ОС-653/23.09.2020 г., вносителят прилага задание от възложителя, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство.
повече...

РЕШЕНИЕ №259 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_586/04.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 40292.72.2 - с НТП "Нива", с площ от 2,796 дка по КККР на гр. Крън, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в " За безвредни производствени, складови дейности и обществено обслужване."; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №258 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_580/03.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5 620,00 лв., без ДДС за продажба на земя с площ от 539 кв. м, представляваща УПИ IV-572 в кв. 21 по действащ ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №257 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_595/18.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот с идентификатор 35167.502.3973, с площ 322 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 51 520 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №256 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_596/18.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот с идентификатор 35167.501.537, с площ 259 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 17 322 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №255 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_597/18.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот с идентификатор 35167.505.363, с площ 173 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 7 981 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №254 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_600/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 9 200 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, част от УПИ Х-386, кв. 34, с обща площ от 1211 кв.м., находяща се в гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №253 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_601/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот УПИ I, кв. 5, с площ 2920, находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 32 000 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №252 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_602/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот УПИ VIII, кв. 73, с площ 1015, находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 11 120 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №251 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_603/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот УПИ VII, кв. 73, с площ 1027, находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 11 260 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №250 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_604/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - УПИ IX, с обща площ 1001 кв. м, находящ се в кв. 73, с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 10 970 лв. без ДДС.
повече...