Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №1049 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2757/15.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 700,00 лв. без ДДС, за продажба на земя с площ 960 кв.м, представляваща УПИ II-811, кв. 72 по действащия ПУП на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1048 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2756/15.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 120,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 12 кв.м, представляваща реална част от УПИ VI-130 с площ 873 кв.м в кв. 37, с. Ръжена, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1047 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2755/15.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост, с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1046 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2748/12.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти, представляващи части от имоти - публична общинска собственост, включени в ГПУРИОС за 2019 г. - помещения за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения в сградите на кметство с. Дунавци и кметство с. Овощник. Постъпи Писмо с вх. №ОС_2772/17.04.2019 г. от вносителя, с което прави пояснение относно единият от описаните в доклада обекти, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1045 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2736/11.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.1084, местност "Старите лозя", гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 11 300 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1044 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2735/11.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6105, с обща площ 514 кв.м, ведно с построените сгради, находящ се в гр. Казанлък, ул. "Македония" №10 и определяне на начална тръжна ценав размер на 63 200 лв. без ДДС. Постъпи писмо с вх. №2770/17.04.2019 г. от вносителя, с което изменя проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1043 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2734/11.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.354, с обща площ 1 985 кв.м, находящ се в ж.к. "Васил Левски", гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 81 400 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1042 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2733/11.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3180, с обща площ 475 кв.м, находящ се в гр. Казанлък, ул. "Н. Балкански" и определяне на начална тръжна цена в размер на 19 200 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1041 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2732/11.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.501.359, с обща площ 1272 кв. м, ул. "Стара Планина", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1040 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2731/11.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8, с обща площ 398 кв. м, ул. "Есперанто", гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 16 300 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1039 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2730/11.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9457, с обща площ 337 кв.м, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 8 800 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1038 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2727/10.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3963, с обща площ 315 кв.м, ведно с построената върху него сграда с идентификатор 35167.502.3963.1, находящ се в гр. Казанлък, ул. "Антон Страшимиров" №14 и определяне на начална тръжна цена в размер на 81 300 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1037 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2725/09.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 27499.501.3179, с площ 600 кв. м, с. Енина, начална тръжна цена 54 550 лв. без ДДС. Важно! Постъпи Писмо с вх. №ОС-2767/16.04.2019 г. от вносителя, с което прави промяна в мотивите, диспозитива и проекто-договора, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1036 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2724/09.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6, с площ 430 кв.м, на ул. "Никола Петков" №37А, гр. Казанлък, начална тръжна цена в размер на 180 100 лв. без ДДС. Постъпи Писмо с вх. №ОС-ОС-2781/18.04.2019 г. с приложено допълнително становище към правния анализ, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1035 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2723/09.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9085, с площ 2 585 кв.м в гр. Казанлък, начална тръжна цена в размер на 69 800 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1034 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2722/09.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Казанлък, както следва: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868 и Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862, ведно с построените в него сгради с идентификатори 35167.505.8862.1 и 35167.505.8862.2.
повече...

РЕШЕНИЕ №1033 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2721/09.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 83106.501.980, с площ 1 243 кв.м, находящ се в с. Шейново, общ. Казанлък, начална тръжна цена в размер на 10 030 лв. без ДДС. Важно! Постъпи Писмо с вх. №ОС-ОС-2782/18.04.2019 г. с приложено допълнително становище към правния анализ, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1032 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2713/05.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост в размер на 12 530 лева без ДДС, за продажба на земя с площ 883 кв. м, в с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1031 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2712/05.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.505.151, с площ 1 303 кв. м, ул. "Рахил Душанова", гр. Казанлък. Начална тръжна цена в размер на 33 900 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1030 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2702/01.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 150,00 лева без ДДС, при разпореждане с имот - общинска собственост, незастроена земя с площ 20 кв. м, с. Долно Изворово.
повече...