Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №1079 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2892/13.06.2019 г. - Доклад от Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък с проекти за решение относно разпореждане с недвижим имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9692, собственост на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №1078 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2912/19.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Решение №1073/28.05.2019 г. на ОбС за предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации, върнато за ново обсъждане със Заповед №АК-01-ЗД-9/12.06.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора. Постъпи писмо от вносителя с вх. 2927/24.06.2019 г. за промяна в проекта за решение: в т. 1 и т. 2 текста "една година" се заменя с "шест месеца".
повече...

РЕШЕНИЕ №1077 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2849/22.05.2019 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Казанлък от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно премахване на Сграда №5 в местност "Язовирско селище", находяща се в ПИ с идентификатор 38563.169.569 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък - частна общинска собственост, застрашена от самосрутване и опасна за живота и здравето на гражданите.
повече...

РЕШЕНИЕ №1076 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2752/15.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване на Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 06848.12.15 - с НТП "Изоставено трайно насаждение", местност "Даскалов соргун", с площ от 68,337 дка по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени, складови, търговски и обслужващи дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1075 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2806/08.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1074 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2812/10.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Петко Мутафчиев.
повече...

РЕШЕНИЕ №1073 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 (Оспорено със Заповед №АК-01-ЗД-9/12.06.2019 г. на Областния управител на Стара Загора) (Изм. с Решение №1078/27.06.2019 г.) Относно: ОС_2832/15.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации за срок от 5 години.
повече...

РЕШЕНИЕ №1072 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2813/10.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №1071 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2807/08.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.73.7 - с НТП "Овощна градина" местност "КАСМЕРА", с площ от 3,967 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени, складови и обществено-обслужващи дейности".
повече...

РЕШЕНИЕ №1070 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2753/15.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - План за регулация на УПИ VII-9141, кв. 340 /получен чрез обединяване на УПИ VII-522 и УПИ VIII-522, кв. 340/ по плана на гр. Казанлък. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС-2837/15.05.2019 г. от вносителя с приложен протокол, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1069 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2820/14.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.190.696, находящ се в местност "Старите лозя", гр. Казанлък, чрез продажбата на общинска част от земята на Ганчо Иванов за сумата от 200 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1068 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2814/10.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 40292.106.60, с площ 388 кв.м, гр. Крън, чрез продажба на общинската част - 88/388 идеални части от земята, за сумата от 200,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1067 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2802/25.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот №302.219 по План на новообразуваните имоти на местност "Черешака" с. Бузовград, за сумата от 230,00 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1066 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2831/14.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 2540 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, собственост на "Роза Травел" ЕООД, представляващ УПИ II, в кв. 49 по плана на с. Дунавци, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1065 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2808/08.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.1.610 - с НТП "Нива", местност "Абаята", с площ от 0,441 дка. по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За жилищни нужди".
повече...

РЕШЕНИЕ №1064 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2825/14.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена на Поземлен имот УПИ IV-147, кв. 27, с. Ръжена.
повече...

РЕШЕНИЕ №1063 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2824/14.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търг за продажба на 2 бр. Поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Казанлък, кв. "Казанлъшки минерални бани".
повече...

РЕШЕНИЕ №1062 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2823/14.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1061 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2822/14.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Енина, с. Копринка, с. Горно Черковище и с. Овощник.
повече...

РЕШЕНИЕ №1060 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2821/14.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на 63/364 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990, ведно със следните самостоятелни обекти 35167.502.5990.1.2 и 35167.502.5990.1.3, с обща площ 365 кв.м, ул. "Ген. Скобелев" №12, гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.
повече...