Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №415 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_989/01.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1100 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 108 кв. м в УПИ XIII-164, кв. 6 по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №414 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_987/31.03.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5 600,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 465 кв. м в УПИ I-639, кв. 28 по плана на с. Овощник, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №413 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_986/31.03.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на УПИ XXII, УПИ XXIII, кв. 36, с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №412 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_980/26.03.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с. Горно Черковище, общ. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.
повече...

РЕШЕНИЕ №411 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_979/26.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на с. Хаджидимитрово, с. Енина, с. Овощник и гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.
повече...

РЕШЕНИЕ №410 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1025/14.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на проект за ПУП в кадастрален район 507 - "Казанлъшки минерални бани", в регулационните граници на гр. Казанлък, включващ план за улична регулация и план за регулация (ПУР и ПР).
повече...

РЕШЕНИЕ №409 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1015/14.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено за 11.05.2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №408 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1019/14.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно премахване на сграда №3, частна общинска собственост, в местност "Язовирно селище", находяща се в Поземлен имот с идентификатор 38563.169.569.3 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, застрашена от самосрутване и опасна за живота и здравето на гражданите.
повече...

РЕШЕНИЕ №407 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_999/06.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Драгомир Танев от с. Бузовград, общ. Казанлък, по решение на Общински съвет - Казанлък, съгласно Наредба №17.
повече...

РЕШЕНИЕ №406 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1021/14.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разсрочване на задължение за местна такса по Разрешително №4/15.08.2016 г. за водовземане от минерална вода, издадено на "Туристически комплекс Казанлък" АД.
повече...

РЕШЕНИЕ №405 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1018/14.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отписване на несъбираеми общински вземания от наеми на нежилищни имоти и общински жилища за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2016 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №404 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1009/09.04.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на минимални и максимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №403 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1011/12.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето - 2020 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2021 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №402 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_971/22.03.2021-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчет на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на община Казанлък за 2020 г. към Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2019 г. - 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №401 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_984/29.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно финален доклад-отчет за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014 - 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №400 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1004/09.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - електропровод и водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 38563.118.553 в землището на с. Копринка, общ. Казанлък; 2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя. 3. Даване на предварително съгласие за учредяване.
повече...

РЕШЕНИЕ №399 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_976/24.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и схеми за ЕЛ и ВиК захранване за Поземлен имот №06848.67.4, с НТП "Нива", местност "Карашлъка" по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък; одобряване на заданието съставено от Възложителя и изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението и вида територия. С писмо с вх. №ОС-1041/22.04.2021 г., вносителят предоставя копие от Пълномощно и Техническо задание (оригинал), съгласно становища на ПК по устройство на територията и ПК по селско и горско стопанство.
повече...

РЕШЕНИЕ №398 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_972/23.03.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - разпределителни газопроводи Ф32 за захранване на Поземлен имот с идентификатор 35167.57.27 с обща проектна дължина 51,6 м. в землището на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №397 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1010/12.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Промяна на маршрутни разписания на градските линии от общинската транспортна схема на гр. Казанлък; 2. Промяна на ценова политика за издаване и продажба на абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №396 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1014/13.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на Приложения № №1, 4, 5, 13, 15, 22 и 23.
повече...