Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №1059 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС-2815/13.05.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1 152,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 176 кв.м, представляваща реална част от УПИ IV-284 в кв. 32 по плана на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1058 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2800/24.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на община Казанлък през 2019 г. на стойност 200 000 лева.
повече...

РЕШЕНИЕ №1057 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2843/21.05.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно удостояване с вписване в "Почетната книга на град Казанлък" на Мария С. Иванова.
повече...

РЕШЕНИЕ №1056 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2778/18.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удостояване с вписване в „Почетната книга на гр. Казанлък“ на Веселин Н. Шивачев.
повече...

РЕШЕНИЕ №1055 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2773/17.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно удостояване със званието "Почетен гражданин на град Казанлък" на Старозагорски митрополит Киприан. Постъпи писмо с вх. №ОС-2830/14.05.2019 г. от вносителя с приложени документи, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1054 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2720/09.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване на Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.27.19 - с НТП "Нива", местност "Под спирката", с площ от 1,962 дка по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "Шоурум - хале за ретро автомобили"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1053 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2708/03.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване на Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 27499.181.184 - с НТП "Нива", местност "Под Енина", с площ от 5,022 дка, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За обществено обслужване и жилища". Одобряване Заданието, съставено от Възложителя. Постъпи писмо с вх. №ОС-2729/11.04.2019 г. по становище на юриста, с приложено допълнително задание.
повече...

РЕШЕНИЕ №1052 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2710/05.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване право на пристрояване на сграда с идентификатор 27499.501.1350.1, построена върху земя - частна общинска собственост, с определена пазарна цена от 2 275,00 лева без ДДС, с. Енина.
повече...

РЕШЕНИЕ №1051 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2747/12.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно управление на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" за обезпечаване на дейността на пробационно звено - Казанлък на имот - частна общинска собственост с административен адрес гр. Казанлък, ул. "Цар Иван Шишман" №15.
повече...

РЕШЕНИЕ №1050 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2711/05.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на Общинския съвет на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1049 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2757/15.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 700,00 лв. без ДДС, за продажба на земя с площ 960 кв.м, представляваща УПИ II-811, кв. 72 по действащия ПУП на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1048 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2756/15.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 120,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 12 кв.м, представляваща реална част от УПИ VI-130 с площ 873 кв.м в кв. 37, с. Ръжена, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1047 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2755/15.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост, с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1046 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2748/12.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти, представляващи части от имоти - публична общинска собственост, включени в ГПУРИОС за 2019 г. - помещения за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения в сградите на кметство с. Дунавци и кметство с. Овощник. Постъпи Писмо с вх. №ОС_2772/17.04.2019 г. от вносителя, с което прави пояснение относно единият от описаните в доклада обекти, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1045 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2736/11.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.1084, местност "Старите лозя", гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 11 300 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1044 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2735/11.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6105, с обща площ 514 кв.м, ведно с построените сгради, находящ се в гр. Казанлък, ул. "Македония" №10 и определяне на начална тръжна ценав размер на 63 200 лв. без ДДС. Постъпи писмо с вх. №2770/17.04.2019 г. от вносителя, с което изменя проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1043 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2734/11.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.354, с обща площ 1 985 кв.м, находящ се в ж.к. "Васил Левски", гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 81 400 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1042 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2733/11.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3180, с обща площ 475 кв.м, находящ се в гр. Казанлък, ул. "Н. Балкански" и определяне на начална тръжна цена в размер на 19 200 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1041 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2732/11.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.501.359, с обща площ 1272 кв. м, ул. "Стара Планина", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1040 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2731/11.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8, с обща площ 398 кв. м, ул. "Есперанто", гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 16 300 лева без ДДС.
повече...