Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №881 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС_2345/12.10.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на с. Бузовград и гр. Крън.
повече...

РЕШЕНИЕ №880 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС_2339/11.10.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2037, с площ 572 кв.м, находящ се в с. Енина, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 11 500 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №879 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС_2340/11.10.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.73, ведно с построената в него сграда, с площ 371 кв.м, находящ се в гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 39 250 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №878 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС_2318/08.10.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.1219, с обща площ 889 кв.м, в местност "Старите лозя", гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 10 300 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №877 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС_2337/11.10.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне за временно и възмездно ползване на общински обект - част от имот публична общинска собственост - клуб "Георги Сава Раковски" на СНЦ в обществена полза "Пенсионерски клуб Тракийка".
повече...

РЕШЕНИЕ №876 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС_2325/09.10.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удължаване срока за изпълнение на Договор №Д08-73/04.10.2016 г. за запазване и взаимно учредяване на право на строеж, срещу задължение за построяване на обекти между ЕТ "Пещостроене - Йордан Василев" и Община Казанлък и възлагане на кмета да предприеме действия по претендиране на неустойка за забава.
повече...

РЕШЕНИЕ №875 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС_2329/10.10.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - "Дере", десен приток на р. "Старата река", с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №874 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43 Относно: ОС_2344/12.10.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2018 г., в Приложение №11 - неразделна част от нея, приета с Решение №600/30.11.2017 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №873 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2252/05.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП на част от квартали 126 и 225 по плана на гр. Казанлък. Важно! С Писмо вх. №ОС-2292/20.09.2018 г., вносителят прилага коригирани Заявление и Техническо задание, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №872 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2235/29.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №871 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2246/04.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС - Казанлък на Соня Фурнаджиева от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №870 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2251/05.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №869 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2263/11.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 40922.38.29 начин на трайно ползване /НТП/ - "Овощна градина" от 11.194 дка, в местност "Хаджиеви орехи" в землището на гр. Крън.
повече...

РЕШЕНИЕ №868 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2250/05.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за елементи на техническата инфраструктура - електропровод за захранване на Поземлени имоти с идентификатори 80532.65.1, с площ от 1,547 дка и 80532.65.4, с площ 2,397 дка и двата - с НТП "Нива" , местност "Под село", с. Черганово.
повече...

РЕШЕНИЕ №867 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2245/03.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - водопровод и електропровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 27499.20.58 - с НТП "Ниско застрояване /до 10 м/", с площ от 3,499 дка по КККР на с. Енина. Важно! С Писмо вх. №ОС-2281/18.09.2018 г., вносителят прилага копия на Задания за ПУП - Парцеларни планове за електропровод и водопровод, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №866 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2248/04.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлени имоти с идентификатори 35167.21.29, 35167.21.36 и 35167.21.28 - всички с НТП "Нива", местност "Бекчийска могила" по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имотите в "Склад за селскостопанска продукция и селскостопански инвентар"; 2. Одобряване на заданието, съставено от възложителя. Важно! С Писмо вх. №ОС_2282/18.09.2018 г., вносителят прилага копие на Пълномощно №5642, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №865 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2226/27.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти : Поземлен имот с идентификатор 40292.66.657, Поземлен имот с идентификатор 40292.66.658, Поземлен имот с идентификатор 40292.66.659 и Поземлен имот с идентификатор 40292.66.660, находящи се в гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №864 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2236/29.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 27499.501.3179, с площ 600 кв.м, ведно с построената в него сграда, адрес: ул. "Бузлуджански конгрес", с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №863 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2224/27.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.151, с площ 1 303 кв.м по КККР на гр. Казанлък, адрес: ул. "Рахил Душанова".
повече...

РЕШЕНИЕ №862 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2179/20.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 35167.240.389, с площ 523 кв.м, местност "Старите лозя", гр. Казанлък, чрез продажба на общинската част - 273/523 идеални части от имота, за сумата от 430,00 лв. без ДДС.
повече...