Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №935 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2455/04.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
повече...

РЕШЕНИЕ №934 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2454/04.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 13 800 лв., без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на законно построената върху нея сграда - УПИ VIII-52 с площ 1140 кв. м, в кв.1 гр. Крън.
повече...

РЕШЕНИЕ №933 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2451/04.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на договори за учредяване на право на строеж на 13 броя търговски сгради със ЗП 15 кв.м в УПИ XII-905, с площ 1144 кв.м в кв. 63 по плана на гр. Шипка, община Казанлък. Важно! Постъпи Писмо с вх. №ОС_2481/13.12.2018 г. от вносителя по становище на ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост, с което прави промяна в проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №932 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2468/07.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за предоставяне на имоти - общински полски пътища, определени по реда на чл.37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за ползване на ползвателите на съответните масиви, за стопанската 2018 - 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №931 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2477/11.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии и възлагане управлението на горските територии, собственост на община Казанлък през 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №930 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2458/05.12.2018 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №929 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2475/11.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №928 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2462/06.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на структурата на общинската училищна мрежа, чрез преобразуване на общинско училище от основно в обединено, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в с. Ръжена.
повече...

РЕШЕНИЕ №927 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2466/07.12.2018 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - Управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно констатациите от направен анализ на новите дейности, възложени на "Балканинвест" ЕООД от Доверителя, с Решение №815/06.07.2018 г. на ОбС във връзка с управлението и стопанисването на минералните води от находище "Овощник", съоръженията и водопреносната мрежа, както и направения Анекс №Д06-134#1/17.10.2018 г., към Договор №Д06-134/18.09.2017 г., касаещ добавяне на нови права и задължения, свързани с управлението и стопанисването на горепосоченото находище на минерални води и необходимостта от приемане на решение за финансиране на извършването им. Постъпи писмо с вх. №ОС-2479/12.12.2018 г. от вносителят, като прилага доклада с отразена корекция по становището на ПК по икономика, бюджет и финанси.
повече...

РЕШЕНИЕ №926 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2459/06.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие от ОбС за оценка на непарична вноска /апорт/ - недвижим имот, частна общинска собственост, необходим за учредяване на ЕООД "Индустриална зона - Казанлък" гр. Казанлък с едноличен собственик на капитала - община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №925 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2476/11.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2018 г. Постъпи писмо с вх. №ОС_2490/18.12.2018 г. от вносителя, с което изменя проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №924 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2418/19.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Предложения за дейността на народните читалища в Община Казанлък през 2019 година и утвърждаване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2019 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №923 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2408/13.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поставяне на паметна плоча по повод 100 години лютиерство в гр. Казанлък на южната фасада на сграда на адрес, гр. Казанлък, бул. "23 Пехотен шипченски полк" №17.
повече...

РЕШЕНИЕ №922 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2389/08.11.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №921 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2380/05.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №920 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2391/08.11.2018 г. - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед №1765/05.11.2018 г. с проект за решение относно Прилагане на ПУП - План за регулация за УПИ VI - 3025, 3027, кв. 361 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решения на ОбС №684/30.07.2015 г. и №777/30.10.2013 г., представляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9471 по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №919 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2390/08.11.2018 г. - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед №1765/05.11.2018 г. с проект за решение относно прилагане на ПУП - План за регулация за УПИ VI-859, кв. 210 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение №1451/24.09.2015 г. на ОбС, представляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9138 по КККР на гр. Казанлък. Важно! С писмо вх. №ОС-2421/19.11.2018 г., вносителят прилага Протокол за приети решения от едноличния собственик на капитала на "СИПО КОНСУЛТ" ЕООД, собственик на ПИ с идентификатор 35167.504.859 - по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №918 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2375/30.10.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 27499.14.10 с НТП "Нива", местност "Саднята", с площ от 2,080 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За жилищно строителство"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №917 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2374/30.10.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – План за застрояване, Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 38563.13.190 по КККР на община Казанлък, в землището на с. Копринка, местност „Адалъка"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №916 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2405/13.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС-2434/26.11.2018 г. с приложени копия от АПОС и Архитектурен план, по становище на юриста на ОбС.
повече...