Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №1112 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2987/15.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удължаване срока на предявяване на Запис на заповед по проект "Интегриран градски транспорт на град Казанлък" - Етап I по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., процедура BG16RFOP001-1.024 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Казанлък. Постъпи писмо с вх. №ОС-3006/19.07.2019 г. от вносителя за допълнение на проекта за решение, във връзка с проведено заседание на ПК по икономика, бюджет и финанси.
повече...

РЕШЕНИЕ №1111 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2983/15.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поемане на задължение чрез подписване на Запис на заповед във връзка с искане за авансово плащане, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG 16RFOP001-5-002-0011-C01 по Проект "Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства". 7
повече...

РЕШЕНИЕ №1110 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2996/17.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1109 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2930/26.06.2019 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване на община Казанлък с проектно предложение по Проект "Красива България" - 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1108 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2929/24.06.2019 г. - Доклад по чл.64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Галин Иванов - Председател на ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на нежилищен имот, собственост на МБАЛ "Д-р Христо Самболски" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №1107 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2841/21.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване на Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 27499.221.24 - с НТП "Нива", местност "Каменно мостче", с площ от 1,980 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени и складови дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1106 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2885/11.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За кмет оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи по решение на Общински съвет - Казанлък на граждани от общината.
повече...

РЕШЕНИЕ №1105 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2895/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. в Приложение №11 - неразделна част от нея.
повече...

РЕШЕНИЕ №1104 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2903/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно определяне на пазарна цена в размер на 375 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - Незастроена земя с площ от 30 кв.м., находящ се в с. Копринка на Стоян Бориславов и Татяна Янкова. Постъпи писмо с вх. №ОС-2922/21.06.2019 г. от вносителя с приложено заявление на Татяна Янкова, по становище на юриста.
повече...

РЕШЕНИЕ №1103 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2864/05.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1 400,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 28 кв.м, представляваща реална част от УПИ XI-9154 в кв. 340, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1102 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2861/04.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, находящ се в с. Горно Черковище, собственост на Диян Делчев.
повече...

РЕШЕНИЕ №1101 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2886/11.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За кмет оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно прехвърляне собствеността на имот с идентификатор 35167.504.1016, находящ се на ул. „Кенали“, гр. Казанлък, на Антония Марчева и определяне на пазарна цена в размер на 12 800 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1100 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2881/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот №302.240, с площ 891 кв.м, местност "Черешака", с. Бузовград, общ. Казанлък чрез продажба на общинската част - 91/891 идеални части от земята, за сумата от 170,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1099 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2880/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 7 035,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда - Поземлен имот с идентификатор 40292.66.654, с площ 1 646 кв.м, ппо КККР на гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1098 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2891/13.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на ГПУРИОС на община Казанлък за 2019 г. и откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на микроязовир "Синята река" чрез предоставянето му под наем за срок от 10 години.
повече...

РЕШЕНИЕ №1097 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2883/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект - гараж, находящ се на ул. Орешака, гр. Казанлък за срок от 10 години с месечен наем от 201 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1096 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2900/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. IV от Наредба №15 за учредяване право на строеж за построяване на 7 броя надземни гаражни клетки на ул. "Ген. Скобелев" №28, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1095 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2899/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. IV от Наредба №15 за учредяване право на строеж за построяване на 15 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.478, кв.37, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1094 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2898/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. VI от Наредба №15 на ОбС - Казанлък за учредяване право на строеж за построяване на 28 бр. полуподземни гаражни клетки, спорт и детска площадка в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.8494, бул. "Ал. Батенберг", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1093 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2897/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. VI от Наредба №15 на ОбС - Казанлък за учредяване право на строеж за построяване на 3 бр. полуподземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.862, ул. "Пеньо Черньоолу" №3, гр. Казанлък.
повече...