Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №1153 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3072/02.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План за противодействие на тероризма на община Казанлък - 2019 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №1152 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3093/13.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020 - 2022 година, Етап II.
повече...

РЕШЕНИЕ №1151 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3085/11.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разкриване на пункт на ОП "Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня" за услугата "Детска млечна кухня" за раздаване на храна на деца до 3 години в с. Горно Черковище.
повече...

РЕШЕНИЕ №1150 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3083/11.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно сключване на Споразумение за сътрудничество с цел създаване на подкрепяща среда за социално включване на младежи с увреждания в трудова среда.
повече...

РЕШЕНИЕ №1149 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3077/05.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в рамките на проект "Патронажна грижа в община Казанлък", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.
повече...

РЕШЕНИЕ №1148 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3076/05.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване на запис на Заповед за авансово плащане по проект BG05M9OP001-2.040-0115-C01 "Патронажна грижа в община Казанлък", Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.
повече...

РЕШЕНИЕ №1147 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3092/12.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно осигуряване на съфинансиране за закупуване на електрическо превозно средство с финансовата подкрепа на Национален доверителен екофонд в общ размер до 56 700 лева.
повече...

РЕШЕНИЕ №1146 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3091/12.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура Първа покана по Резултат 2 "Подробен достъп до изкуства и култури" по Програма РА14 "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1145 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3081/10.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на решение за кандидатстване с проектно предложение по процедура "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите" - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства", Компонент 1 по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".
повече...

РЕШЕНИЕ №1144 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3106/17.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване на частна общинска собственост на реални части, отделени от Поземлени имоти с идентификатори: 35167.502.4452, 35167.502.4450, 35167.502.9064 и представляващи, съгласно Скица-проект №15-741502/14.08.2019 на СГКК - Ст. Загора за изменение на КККР поземлени имоти с проектни идентификатори 35167.502.8000, проектна площ 371 кв. м, ПИ с проектен идентификатор 35167.502.8002 с проектна площ 96 кв.м, ПИ с проектен идентификатор 35167.502.8003 с проектна площ 90 кв.м., ПИ с проектен идентификатор 35167.502.8004 с проектна площ 1007 кв.м.
повече...

РЕШЕНИЕ №1143 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3099/16.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права и сервитути в поземлени имоти за обект : "Външен довеждащ водопровод от събирателна стая "Сахране" до черпателен водоем V=2000m3 на ЦСП гр. Казанлък", за срок от 3 години от датата на издаването му.
повече...

РЕШЕНИЕ №1142 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3080/09.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - "Външен довеждащ водопровод от ВС "Дунавци - Стара Загора", в участъка от събирателна шахта на водоизточниците до пресичането на път "гр. Казанлък - яз. Копринка", засягащ поземлени имоти в землищата на с. Копринка и с. Дунавци, общ. Казанлък. Постъпи писмо от вносителят с вх. №ОС-3101/16.09.2019 г. за допълнение на правното основание по становище на юриста на ОбС!
повече...

РЕШЕНИЕ №1141 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3103/16.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1140 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол №58 Относно: ОС_3089/12.09.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на ОбС и постоянните комисии, за периода от 09.11.2015 г. до 12.09.2019 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №1139 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2999/17.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Атанас Атанасов от с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1138 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2961/09.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ Неделчо Неделчев от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1137 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2950/28.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане еднократни помощи по решение на Общински съвет - Казанлък на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1136 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2957/05.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - План за регулация, по отношение на УПИ IХ-3987, кв. 48 по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1135 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2935/26.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително на фирма "АКВА СОУЛ" ЕООД за водовземане от минерална вода от Сондаж №К-3 за лечение, профилактика и хигиенни нужди за обект – „Плувен басейн“, находящ се в гр. Казанлък, за срок 10 години от датата на издаването му.
повече...

РЕШЕНИЕ №1134 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2958/08.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поставяне на паметна плоча на Никола Петков в гр. Казанлък, бул. "Никола Петков" №37 на източната фасада на сградата.
повече...