Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №844 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2257/10.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване на Поземлени имоти с идентификатори 40292.23.4, 40292.21.8 по КККР на гр. Крън и Поземлен имот с идентификатор 27499.3.5 по КККР на с. Енина за частна общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №843 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2258/10.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня", двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №842 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2285/19.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Приложение №1 към Решение №822/26.07.2018 г. на ОбС за утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2018/2019 г. Важно! С Писмо вх. №ОС-2295/21.09.2018 г., вносителят прилага коригирано Приложение №1, поради допусната техническа грешка.
повече...

РЕШЕНИЕ №841 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2278/18.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Решение №799/28.06.2018 г. на ОбС за определяне на училища - преимуществени ползватели на училищни автобуси за учебната 2018/2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №840 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2283/19.09.2018 г. - Доклад от Моника Динева - Председател на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд - Стара Загора (Мандат 2019 г. - 2023 г.) с проект за решение относно изпълнение на Решение №820/26.07.2018 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №839 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2249/05.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно иницииране на процедура по издаване на ново решение на Министерски съвет за предоставяне право на ползване на вече предоставени на Община Казанлък археологически обекти във връзка с постигане на пълно съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-6.002 "Развитие на туристически атракции" в рамките на приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за проектно предложение "Светът на траките".
повече...

РЕШЕНИЕ №838 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2267/12.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019 - 2021 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №837 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2273/14.09.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на общината с проект за решение относно изменение на бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2018 г., приет с Решение №679/31.01.2018 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №836 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2222/24.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 г. и на лицата по чл. 8а от Закона за Общинския дълг. Важно! С писмо вх. №2296/25.09.2018 г., вносителят прави корекции в мотивите на доклада, по становище на ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №835 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2221/24.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Отчет за касовото изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 г. Важно! С писмо вх. №ОС-2238/30.08.2018 г., вносителят прилага Протокол от проведено публично обсъждане на отчета.
повече...

РЕШЕНИЕ №834 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2146/10.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №833 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2138/02.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Нягалов от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №832 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2160/13.07.2018 г. - Доклад от Мария Цонева - председател на Комисията по култура, информационни средства и вероизповедания с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС на Весела Георгиева от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №831 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2152/11.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлени имоти № №182.51, 182.52, 182.53, 182.54 и 182.55 - всички с НТП "Нива", по плана на новообразуваните имоти на местност "Бекликчийска могила", с. Копринка, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имотите в "За вили за гости"; 2. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №830 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2142/05.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83106.44.177 с НТП "Изоставена орна нива", с площ от 1,176 дка по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За крайпътно заведение за хранене"; 2. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №829 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2123/26.06.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на процедура за предоставяне на концесия върху имот - публична общинска собственост, с обща площ от 27 557.00 кв.м с идентификатор 83106.1.147 в землището на с. Шейново, с обект: "Микроязовир", с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти.
повече...

РЕШЕНИЕ №828 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2166/16.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на 180/353 (сто и осемдесет от триста петдесет и три) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5712, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5712.1.2 на ул. "Константин Иречек" №22, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена - 64 739 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №827 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2164/16.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9253, находящ се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №826 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2155/12.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на с. Копринка, с. Ръжена, с. Енина и гр. Шипка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №825 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2163/16.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот УПИ II-765 за "ОДО", с площ 1 094 кв. м, кв. 3А, с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...