Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №997 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2562/06.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 1 088 754 лв. без ДДС, при провеждане на търг за продажба на Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас.
повече...

РЕШЕНИЕ №996 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2635/07.03.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно увеличаване капацитета на социалната услуга "Център за обществена подкрепа" с материална база в гр. Казанлък, ул. "Войнишка" №25, считано от 01.06.2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №995 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2654/14.03.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена съгласно Заповед №354/12.03.2019 г. с проект за решение относно покана за участие в Извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №994 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2663/15.03.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №354/12.03.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на ГПУРИОС за 2019 г. и предоставяне за временно и възмездно ползване на общински обект - част от имот - публична общинска собственост в с. Горно Черковище, общ. Казанлък на СНЦ "Бъдеще за децата".
повече...

РЕШЕНИЕ №993 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2648/13.03.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване на Споразумение за побратимяване между община Казанлък и община Дидимотика, Гърция.
повече...

РЕШЕНИЕ №992 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2664/18.03.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобрение на междуинституционално споразумение на местно ниво за съвместни дейности в изпълнение на препоръката на Съвета на Европейския съюз относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда между община Казанлък, дирекция "Бюро на труда" К-к, дирекция "Социално подпомагане" К-к, Регионален инспекторат по образование гр. Стара Загора и Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №991 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2640/11.03.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2018 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020.
повече...

РЕШЕНИЕ №990 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2546/30.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 53179.123.212 - с НТП "Друг вид земеделска земя", местност "Каракос", с площ от 1,099 дка по КККР на с. Овощник, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За обществено обслужване, търговия и логистична дейност"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя".
повече...

РЕШЕНИЕ №989 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2557/04.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишен План за действие за 2020 г. по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Казанлък 2016 - 2020 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №988 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2597/15.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане Отчет на План на дейностите за подкрепа на личностното развитие на община Казанлък за 2018 г. към Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък (2017-2019).
повече...

РЕШЕНИЕ №987 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2596/15.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №986 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2571/11.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Общински план за младежта за 2019 година на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №985 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2550/31.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък за 2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №984 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2598/15.02.2019 г. - Доклад от Иван Георгиев Гитев - общински съветник с проект за решение относно именуване на площадното пространство пред църквата "Св. Илия пророк", кв. Кулата, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №983 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2588/15.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за изграждане на паметник на загиналите герои в Балканската, Първата и Втората световна война в градинката пред сградата на кметството в с. Шейново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №982 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2601/18.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено за 05.03.2019 г. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС-2616/22.02.2019 г. по становище на юриста на ОбС, за допълнение на проекта за решение с т. 3 "Допуска предварително изпълнение на решението".
повече...

РЕШЕНИЕ №981 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2568/08.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №980 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2574/11.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 година. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС-2618/25.02.2019 г. по становище на юриста на ОбС, за допълнение в мотивите и правното основание на проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №979 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2590/15.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на четири самостоятелни обекта, находящи се в гр. Казанлък, на ул. "Чудомир" №6, разположени в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.70 с обща площ 1797 кв.м за осъществяване на специализирана медицинска дейност. Важно! Постъпи Писмо с вх. №2602/18.02.2019 г. от вносителя с приложени Схеми на самостоятелни обекти и Разрешение за ползване, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №978 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2593/15.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Част от сграда с Идентификатор 35167.504.637.3, включващ 4 бр. самостоятелни обекти - адрес: гр. Казанлък, пл. "Севтополис". Постъпи Писмо с вх. №ОС-2621/26.02.2019 г. от вносителя, с което прави промяна в проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.
повече...