Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №1092 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2893/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.505.521, с площ 507 кв.м, находящ се на ул. "П. Ганин" в гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията с общинският съветник Джамал Папарланов!
повече...

РЕШЕНИЕ №1091 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2907/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Сграда с идентификатор 35167.502.39.1, гр. Казанлък. Начална тръжна цена - 33 800 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията с общинският съветник Стефан Драганов.
повече...

РЕШЕНИЕ №1090 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2889/13.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, обл. Стара Загора за 2017 г. и 2018 г., съгл. чл. 4 и чл. 7 от договора между АВиК и "ВиК" ЕООД - Стара Загора. Постъпи писмо от вносителя с наш вх. №ОС-2936/26.06.2019 г. , с приложени Протоколи от 2017 г. и 2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1089 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2875/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително на фирма "Строймат 2002" ЕООД за водовземане от минерална вода от Сондаж №К-2 за балнеолечебна профилактика, спорт и отдих за обект - "СПА Хотел" с идентификатор 35167.57.27. Срок на разрешителното - 10 години от датата на издаването му.
повече...

РЕШЕНИЕ №1088 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2908/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно даване съгласие за изработка на ПУП - план за регулация и план за улична регулация на част от квартал 428 по плана на гр. Казанлък, относно УПИ VI-4452 - "за обществено и делово обслужване", УПИ V-4450 - "за спортен комплекс", с цел създаване на нов общ съсобствен урегулиран поземлен имот между Община Казанлък и "Нимекс" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №1087 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2882/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на "Приемник на ЕЕ-помпа за напояване, осветление за охрана и др.", разположен в Поземлен имот с идентификатор 06848.67.3 по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1086 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2906/14.06.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №1085 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2905/14.06.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №1084 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2904/14.06.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №2 за опазване на околната среда и озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №1083 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2863/05.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на общински училища като преимуществени ползватели на МПС - училищни автобуси, за учебната 2019 - 2020 година: марка "Isuzu", модел "Turquoise", автобус "Hyundai", модел "Country" и микробус "Citroen", модел "Jumper".
повече...

РЕШЕНИЕ №1082 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2862/05.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2019/2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1081 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2865/05.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поемане на дългосрочен общински дълг във връзка с реализация на проект "Светът на траките" по Процедура BG16RFOP001-6.002 "Развитие на туристически атракции", Приоритетна ОС 6: "Регионален туризъм" на Оперативна програма "Региони в растеж" /ОПРР/ 2014-2020. Постъпи писмо с вх. №ОС-2917/20.06.2019 г. от вносителя, с което допълва мотивите на доклада.
повече...

РЕШЕНИЕ №1080 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2876/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1079 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2892/13.06.2019 г. - Доклад от Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък с проекти за решение относно разпореждане с недвижим имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9692, собственост на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №1078 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2019 г., Протокол №56 Относно: ОС_2912/19.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Решение №1073/28.05.2019 г. на ОбС за предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации, върнато за ново обсъждане със Заповед №АК-01-ЗД-9/12.06.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора. Постъпи писмо от вносителя с вх. 2927/24.06.2019 г. за промяна в проекта за решение: в т. 1 и т. 2 текста "една година" се заменя с "шест месеца".
повече...

РЕШЕНИЕ №1077 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2849/22.05.2019 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Казанлък от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно премахване на Сграда №5 в местност "Язовирско селище", находяща се в ПИ с идентификатор 38563.169.569 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък - частна общинска собственост, застрашена от самосрутване и опасна за живота и здравето на гражданите.
повече...

РЕШЕНИЕ №1076 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2752/15.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване на Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 06848.12.15 - с НТП "Изоставено трайно насаждение", местност "Даскалов соргун", с площ от 68,337 дка по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени, складови, търговски и обслужващи дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1075 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2806/08.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1074 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 Относно: ОС_2812/10.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Петко Мутафчиев.
повече...

РЕШЕНИЕ №1073 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2019 г., Протокол №54 (Оспорено със Заповед №АК-01-ЗД-9/12.06.2019 г. на Областния управител на Стара Загора) (Изм. с Решение №1078/27.06.2019 г.) Относно: ОС_2832/15.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации за срок от 5 години.
повече...