Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №1133 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2970/11.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба на земя - частна общинска собственост, УПИ V-28, с площ от 640 кв. м в с. Долно Изворово, на Алиме Сюлейман и определяне на пазарна цена в размер на 5 210 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1132 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2964/10.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при учредяване на допълнително право на строеж върху частна общинска собственост, УПИ VIII-4083 в кв. 52, гр. Казанлък за сумата от 5 980,00 лева. Постъпи писмо с вх. №ОС-2997/17.07.2019 г. от вносителя, с приложени допълнителни документи към преписката.
повече...

РЕШЕНИЕ №1131 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2959/08.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, частна общинска собственост, УПИ IX-190, с площ 1 160 кв. м в кв. 28, с. Розово за сумата от 11 600 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1130 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2947/27.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 504,00 лева без ДДС, при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя, с площ 42, кв. м, с. Бузовград.
повече...

РЕШЕНИЕ №1129 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2980/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търг за продажба на 2 бр. Поземлени имоти, находящи се в с. Шейново и с. Хаджидимитрово.
повече...

РЕШЕНИЕ №1128 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2979/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4998.1.31, гр. Казанлък, ул. "Опълченска" №36. Постъпи писмо с вх. №ОС-3000/18.07.2019 г. от вносителя, с приложени допълнителни документи към преписката.
повече...

РЕШЕНИЕ №1127 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2978/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 40292.57.8, гр. Крън, местност "До село".
повече...

РЕШЕНИЕ №1126 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2977/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изкупуване на Поземлени имоти с идентификатори - 35167.41.17 с обща площ 3 080 кв. м и 35167.41.35 с обща площ 922 кв. м, в местност "Търниченски ливади", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1125 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2965/11.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търг за продажба на 2 бр. Поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1124 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2951/28.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част на общината на съсобственика за сумата от 800,00 лева без ДДС, земеделска земя, с площ 1025 кв. м, с. Енина, общ. Казанлък. Постъпи писмо с вх. №ОС-3001/18.07.2019 г. от вносителя, с приложено Заявление от другия съсобственик в имота по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1123 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2981/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение при укрепване на изкоп на строеж "Многофамилна жилищна сграда с офис и подземни гаражи" в УПИ XVI-9093 и УПИ XVII-9094, кв. 340 по плана на гр. Казанлък, с възложител "ТНД ПРОПЪРТИ" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №1122 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2969/11.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно утвърждаване на средства от бюджета на община Казанлък в размер до 60 000 лв. за подобряване на предоставената транспортна услуга в общината. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС_3015/23.07.2019 г. от вносителя, с което изменя проекта за решение във връзка с проведена дискусия в комисията по икономика, бюджет и финанси.
повече...

РЕШЕНИЕ №1121 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2985/15.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Казанлък за 2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1120 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2994/16.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобрение на Меморандум за разбирателство за изпълнение на програмата на УНИЦЕФ "Да пораснем заедно. Работилница за родители" между община Казанлък и УНИЦЕФ.
повече...

РЕШЕНИЕ №1119 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2982/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2019 - 2020 г. и План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на община Казанлък за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1118 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2968/11.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно оптимизиране на ДГ №16 "Роза", гр. Казанлък във филиал в гр. Шипка и на ДГ №9 "Слънчице", гр. Казанлък във филиал в с. Копринка.
повече...

РЕШЕНИЕ №1117 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2963/09.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2019/2020 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №1116 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2990/16.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък с едноличен собственик на капитала - община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1115 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 (Отменено с Решение №28/19.12.2019 г.) Относно: ОС_2989/16.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване на право на ползване на част от имот, частна общинска собственост, помещение с площ 35,60 кв. м в сграда с идентификатор 35167.505.131.1. по КККР на гр. Казанлък, за срок от 10 години от Областна дирекция на МВР - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №1114 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №57 Относно: ОС_2967/11.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 г. и на лицата по чл. 8а от Закона за Общинския дълг.
повече...