Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №915 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2399/09.11.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен от 106 кв.м за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения, находящ се в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.838 с Начин на трайно ползване "За друг вид озеленени площи" и е с обща площ 399 кв.м, по плана на гр. Казанлък, ул. "Цар Иван Шишман". Постъпи писмо с вх. №ОС-2433/23.11.2018 г. от вносителят, с приложено копие от Акт за публична общинска собственост №615/20.11.2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №914 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2425/19.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-147, с обща площ 154 кв.м, ведно с построените в него сгради, адрес: кв. 27, с. Ръжена, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №913 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2423/19.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: УПИ II-765, с обща площ 1094 кв.м, в кв. 3а, с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №912 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2417/19.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 340,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 42 кв.м, представляваща реална част от УПИ IV-135 с обща площ 667 кв.м в кв. 39, с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №911 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2397/09.11.2018 г. - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед №1765 от 05.11.2018 г. на кмета на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот №37, с площ 1278 кв.м, в местност "Лагера" в землището на с. Розово, общ. Казанлък, чрез продажба на общинската част - 798/1278 идеални части от земята на съсобственика в имота, за сумата от 810,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №910 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2396/09.11.2018 г. - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед №1765 от 05.11.2018 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 11 700,00 лв. без ДДС, за продажба на земя с площ 1010 кв.м, представляваща УПИ VII-139, кв. 36 по ПУП на с. Овощник, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №909 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2395/09.11.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 8 400 лв без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на законно построената върху нея сграда: Поземлен имот с идентификатор 35167.502.4543, с площ 241 кв. м, представляващ УПИ IV-4543 в кв. 25А, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №908 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2394/09.11.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 310,00 лв, без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост: незастроена земя с площ 42 кв. м, представляваща реална част от УПИ IV-135, с обща площ 667 кв.м в кв. 39, с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №907 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2317/08.10.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 31, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.37, с площ 259 кв.м в гр. Казанлък, начална тръжна цена в размер на 17 100 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №906 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2392/08.11.2018 г. - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед №1765 от 05.11.2018 г. на кмета на общината с проект за решение относно промяна на маршрутни разписания на междуселищни автобусни линии и маршрутно разписание на Градска линия №12 - почивни дни от общинска транспортна схема на гр. Казанлък. С писмо вх. №ОС-2427/20.11.2018 г., вносителят прилага коригирано маршрутно разписание на междуселищна автобусна линия "Казанлък - Горно Изворово".
повече...

РЕШЕНИЕ №905 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2422/19.11.2018 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №904 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2424/19.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно оттегляне на Решение №883/25.10.2018 г. на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №903 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2398/09.11.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно Анекс към договор за учредено право на строеж в полза на Сдружение "Български Футболен Съюз" върху земя, частна общинска собственост - УПИ VII-909, отреден "За многофункционален комплекс" в кв. 450 по ПУП на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №902 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2415/15.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №901 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2409/13.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък по Мярка М02 на Проект "Красива България" - Кампания 2019 година, на обща стойност 215 000 лв. с ДДС, съфинансиране в размер на 50 % от стойността на проекта - 107 500 лв., за ремонт на обект Детска градина №17 "Славейче", гр. Казанлък. С Писмо вх. №ОС-2429/21.11.2018 г., вносителят променя проекта за решение в частта на т. 2 и т. 3 от него.
повече...

РЕШЕНИЕ №900 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2404/13.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване по Приоритетна ос 6 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за комбинирана подкрепа с финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ за проект "Светът на траките". Постъпи писмо с вх. №ОС-2428/20.11.2018 г. от кмета на общината, с приложен Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.11.2018 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №899 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2400/09.11.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2019 г., с Приложения №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, неразделна част от нея.
повече...

РЕШЕНИЕ №898 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2387/07.11.2018 г. - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед №1765/05.11.2018 г. с проект за решение относно обявяване на Поземлени имоти с идентификатори 35167.119.311 по КККР на гр. Казанлък и 27499.11.585 по КККР на с. Енина за частна общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №897 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №45 Относно: ОС_2355/18.10.2018 г. - Доклад от Радиана Стефанова - председател на Временната комисия с проект за решение относно избор на обществен посредник на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №896 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 01.11.2018 г., Протокол №44 Относно: ОС-2365/24.10.2018 - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Николай Златанов - Председател на Общинския съвет с проект за решение относно приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Казанлък.
повече...