Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №977 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2592/15.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.1130, с обща площ 525 кв. м, в местност "Старите лозя" гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 6 050 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №976 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2560/06.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на "Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №975 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2585/13.02.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №12 за настаняване под наем с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №974 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2572/11.02.2019 г. - Доклад от Стефан Драганов - Председател на комисията по сигурност, обществен и екологичен ред с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък, второ четене!
повече...

РЕШЕНИЕ №973 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2595/15.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020 - 2022 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №972 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2580/12.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне размера на сумите за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №971 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2589/15.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно утвърждаване на средства от бюджета на община Казанлък за 2019 година за подобряване на предоставената транспортна услуга в общината. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС-2615/22.02.2019 г. от вносителя по становище на ПК по икономика, бюджет и финанси, с приложено копие от Договор №07-30/09.06.2017 г. с "Кумакс инвест" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №970 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2570/11.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение "Закупуване на обзавеждане за спалните помещения на Дом за стари хора - гр. Казанлък, ул. Петьо Ганин №52".
повече...

РЕШЕНИЕ №969 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2566/08.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подаване на проектно предложение по схема BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2", финансирана по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.
повече...

РЕШЕНИЕ №968 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2545/29.01.2019 г. - Доклад от Гинка Щерева - обществен посредник на Община Казанлък с проект за решение относно отчет за работата на обществения посредник на Община Казанлък за 2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №967 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2603/18.02.2019 г. - Доклад от Борис Кърчев - председател на Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на годишния финансов отчет на Фондация "Чудомир" за 2018 г., отчет за дейността на Фондацията за 2018 г., приемане на Програма за дейността на Фондацията за 2019 г. и Проект на Бюджет на Фондация Чудомир" за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №966 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2579/12.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на основни месечни заплати на кметовете на населени места, считано от 01.01.2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №965 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2594/15.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2019 г., в Приложение №1, №3, №5, №9 и №11, неразделни части от нея.
повече...

РЕШЕНИЕ №964 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2569/08.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно дарение в полза на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък, с площ от 7795 кв. м. Важно! Постъпи Писмо с вх. №ОС_2591/15.02.2019 г., с приложена Скица на Поземления имот и Извадка от действащ ПУП, с което вносителят прави промяна в т. 1 от проекта за решение и чл. 1, ал. 1 от проекта на договор за дарение, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №963 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2606/20.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - Парцеларен план, с който се засягат общински имоти, включително такива с НТП: "пасище, мера" от проектното трасе на Парцеларен план за обект: "Обходен път на град Казанлък, свързващ I-5 с I-6" в землищата на гр. Крън, с. Копринка и гр. Казанлък, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №962 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.02.2019 г., Протокол №50 Относно: ОС_2587/15.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение на проект "Интегриран градски транспорт на град Казанлък - Етап 1" по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1-024-0003-C01. Максимален размер на дълга - 1 550 000,00 лева, срок за погасяване до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит.
повече...

РЕШЕНИЕ №961 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 04.02.2019 г., Протокол №49 Относно: ОС_2548/31.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2019 г., съгласно Приложения от №1 до №29, второ четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №960 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №48 Относно: 6. Избор на Председател на Контролния съвет на фондация „Чудомир“
повече...

РЕШЕНИЕ №959 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №48 Относно: 5. Избор на членове на Контролния съвет на фондация „Чудомир“
повече...

РЕШЕНИЕ №958 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №48 Относно: 4. Освобождаване на членове на Контролен съвет на фондация „Чудомир” и освобождаване от отговорност.
повече...