Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №824 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2144/06.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост в размер на 530,00 лева без ДДС, незастроена земя с площ 51 кв.м в с. Голямо Дряново.
повече...

РЕШЕНИЕ №823 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2171/18.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 38563.13.191, с проектна площ 31 739 кв.м по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, чрез продажба на общинската част - 1897/31740 идеални части от земята на Христомир Генчев за сумата от 9 830,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №822 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 (Изм. с Решение №842/26.09.2018 г.) Относно: ОС_2145/10.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Kмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2018/2019 г., съгласно Приложение №1.
повече...

РЕШЕНИЕ №821 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2161/13.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на маршрутни разписания на градските линии от общинската транспортна схема на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №820 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2165/16.07.2018 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд - Стара Загора (Мандат 2019 г. - 2023 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №819 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2139/02.07.2018 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на ОбС и постоянните комисии, за периода от 09.11.2017 г. до 09.05.2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №818 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2156/12.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура по създаване на Организация за управление на Туристически район "Долината на розите".
повече...

РЕШЕНИЕ №817 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2147/11.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване за публична общинска собственост на обект - Урегулиран поземлен имот IV-740 по плана на гр. Шипка, с площ 1399.00 кв.м, ведно с построената върху него сграда "Читалище", със застроена площ 630.00 кв.м, представляваща масивна конструкция на два етажа и изба.
повече...

РЕШЕНИЕ №816 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2162/13.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на „Сграда за битови услуги“ (обект „Баня №2", гр. Казанлък, ул. "Славянска") с идентификатор 35167.502.3844.1, застроена площ 437 кв.м, на един етаж, изба и таван, находящ се в гр. Казанлък, ул."Славянска", разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3844 с обща площ 1538 кв. м.
повече...

РЕШЕНИЕ №815 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2157/13.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване без ликвидация на "Хигиенни и битови услуги" ЕООД и вливането му в "Балканинвест" ЕООД. Важно! Постъпи Писмо с вх. №ОС-2180/23.07.2018 г. от вносителя, с което допълва мотивите на доклада, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №814 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2148/11.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Технически колеж - Казанлък - общинско жилище с идентификатор 35167.502.205.1.2 в гр. Казанлък, находящо се на ул. "Ген. Скобелев" №21, вх. А, ет. 1, ап. 2.
повече...

РЕШЕНИЕ №813 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2154/12.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удължаване срока на Договор за кредит №923/25.11.2017 г. между Община Казанлък и "Фонд на органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД" за изпълнение на Проект "Обновяване на градската среда в град Казанлък", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №812 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2140/03.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно осигуряване на съфинансиране за закупуване на 1 брой електрическо превозно средство от категория L7e, с финансовата подкрепа на Национален доверителен екофонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №811 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2151/11.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №810 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2159/13.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2018 г., в Приложение №1, №3, №5, №9 и №11, неразделни части от нея.
повече...

РЕШЕНИЕ №809 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.06.2018 г., Протокол №40 Относно: ОС-2038/17.05.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на персонална пенсия на Виктория Ц. В. от гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №808 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.06.2018 г., Протокол №40 Относно: ОС-2071/07.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №807 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.06.2018 г., Протокол №40 Относно: ОС-2100/18.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - План за регулация на УПИ VI-51, кв. 389 по плана на гр. Казанлък, представляващ по Скица-проект обединени Поземлени имоти с идентификатори 35167.505.9133, 35167.505.9134, 35167.505.9135 по КККР на гр. Казанлък. Прилагането ще се осъществи чрез дарение на 86 кв.м, представляваща реална част от ПИ с идентификатор 35167.505.51. С писмо вх. №ОС-2113/21.06.2018 г., вносителят прилага допълнително Заявление с вх. №194-Г-1799-1#6/20.06.2018 г., по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №806 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.06.2018 г., Протокол №40 Относно: ОС-2096/15.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за прехвърляне в собственост на „Кей Джи Казанлък“ ООД на незастроена земя с площ 100 кв. м, представляваща реална част от УПИ IX-683,684,678, придаваема към новообразуван УПИ II-9102, кв. 204 по плана на гр. Казанлък, съгласно изготвен проект за изменение на План за регулация за сумата от 13 360,00 лв.; 2. Сключване на окончателен договор за продажба в едномесечен срок от влизане в сила на Заповедта за одобряване на ПУП. С писмо вх. №ОС-2120/25.06.2018 г., вносителят прилага Задание подписано от управителя на „Кей Джи Казанлък“ ООД, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №805 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.06.2018 г., Протокол №40 Относно: ОС-2075/08.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Прилагане на ПУП-План за регулация за УПИ XV-178, кв. 591 по плана на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №1852/22.11.2016 г. на кмета на общината, представляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.503.9133 по КККР на гр. Казанлък. С писмо вх. №ОС-2114/21.06.2018 г., вносителят прилага документ, по становище на юриста на ОбС.
повече...