Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №1039 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2730/11.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9457, с обща площ 337 кв.м, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 8 800 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1038 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2727/10.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3963, с обща площ 315 кв.м, ведно с построената върху него сграда с идентификатор 35167.502.3963.1, находящ се в гр. Казанлък, ул. "Антон Страшимиров" №14 и определяне на начална тръжна цена в размер на 81 300 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1037 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2725/09.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 27499.501.3179, с площ 600 кв. м, с. Енина, начална тръжна цена 54 550 лв. без ДДС. Важно! Постъпи Писмо с вх. №ОС-2767/16.04.2019 г. от вносителя, с което прави промяна в мотивите, диспозитива и проекто-договора, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1036 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2724/09.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6, с площ 430 кв.м, на ул. "Никола Петков" №37А, гр. Казанлък, начална тръжна цена в размер на 180 100 лв. без ДДС. Постъпи Писмо с вх. №ОС-ОС-2781/18.04.2019 г. с приложено допълнително становище към правния анализ, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1035 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2723/09.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9085, с площ 2 585 кв.м в гр. Казанлък, начална тръжна цена в размер на 69 800 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1034 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2722/09.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Казанлък, както следва: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868 и Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862, ведно с построените в него сгради с идентификатори 35167.505.8862.1 и 35167.505.8862.2.
повече...

РЕШЕНИЕ №1033 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2721/09.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 83106.501.980, с площ 1 243 кв.м, находящ се в с. Шейново, общ. Казанлък, начална тръжна цена в размер на 10 030 лв. без ДДС. Важно! Постъпи Писмо с вх. №ОС-ОС-2782/18.04.2019 г. с приложено допълнително становище към правния анализ, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1032 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2713/05.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост в размер на 12 530 лева без ДДС, за продажба на земя с площ 883 кв. м, в с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1031 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2712/05.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.505.151, с площ 1 303 кв. м, ул. "Рахил Душанова", гр. Казанлък. Начална тръжна цена в размер на 33 900 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1030 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2702/01.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 150,00 лева без ДДС, при разпореждане с имот - общинска собственост, незастроена земя с площ 20 кв. м, с. Долно Изворово.
повече...

РЕШЕНИЕ №1029 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2745/12.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за издаване на разрешително за срок от 10 години за водовземане от минерална вода на фирма "Кингс Валей" ЕООД от Сондаж №К-5, Сондаж №К-2 за балнеолечебна дейност, профилактика, спорт и отдих за обект Спа хотел Кингс Валей "Овощник", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1028 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2744/12.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно увеличение на числеността на Исторически музей "Искра" - Казанлък. Постъпи писмо с вх. №ОС-2771/17.04.2019 г. от директора на Историческия музей по становище на ПК по икономика, бюджет и финанси.
повече...

РЕШЕНИЕ №1027 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2726/10.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна в състава на Местната комисия по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/. Постъпи писмо с вх. №ОС-2791/19.04.2019 г. от вносителя по становище на юриста на ОбС за допълнение на мотивите и изменение на проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №1026 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2714/08.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишни отчетни доклади на народните читалища на територията на Община Казанлък за 2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1025 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2746/12.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно осигуряване на финансиране за телемониторингово наблюдение в допълнение към проектно предложение "Патронажна грижа в община Казанлък" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС-2789/19.04.2019 г. от Галина Стоянова - кмет на общината с пояснение относно необходимите средства за социалната услуга, по становище на ПК по здравеопазване и на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1024 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2719/09.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане отчета на Общинската програма за закрила на детето за 2018 г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №1023 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №53 Относно: ОС_2675/20.03.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за развитие на туризма в община Казанлък за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1022 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №52 Относно: ОС_2717/08.04.2019 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно искане за предоставяне на средства под формата на допълнителна парична вноска в размер на 11 300 лева за покриване на неизплатените задължения на "ХБУ" ЕООД. Постъпи писмо с вх. №ОС-2777/17.04.2019 г. от вносителят по становище на ПК по икономика, бюджет и финанси. Постъпи писмо с вх. №ОС-2788/19.04.2019 г. от кмета на общината по становище на юриста и на ПК по икономика, бюджет и финанси.
повече...

РЕШЕНИЕ №1021 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №52 Относно: ОС_2687/26.03.2019 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2018 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството. Постъпи писмо с вх. №ОС-2776/17.04.2019 г. от вносителя, с приложена справка за задълженията на "Балканинвест" и справка на заетите лица.
повече...

РЕШЕНИЕ №1020 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.04.2019 г., Протокол №52 Относно: ОС_2629/28.02.2019 г. - Доклад от инж. Симеон Стоилков - управител на "Казанлъшка ИСКРА" ЕООД с проект за решение относно приемане на годишния финансов отчет на "Казанлъшка ИСКРА" ЕООД за 2018 година и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...