Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №861 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2177/20.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 35167.271.913, с площ 926 кв.м, местност "Старите лозя", гр. Казанлък, чрез продажба на общинската част - 326/926 идеални части от имота, за сумата от 520,00 лв. без ДДС на съсобствениците.
повече...

РЕШЕНИЕ №860 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2274/14.09.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, находящи се в гр. Казанлък, ул. "Никола Петков" №37А, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6.
повече...

РЕШЕНИЕ №859 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2272/13.09.2018 г. - Даниела Коева - зам.-кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Казанлък, ул. "Чудомир" №6, самостоятелни обекти в сградата: с идентификатор 35167.502.70.1.1., идентификатор 35167.502.70.1.6, с идентификатор 35167.502.70.1.10, с идентификатор 35167.502.70.1.22 и с идентификатор 35167.502.70.1.34. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС_2298/25.09.2018 г., от вносителят по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №858 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2271/13.09.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Казанлък, както следва: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863; Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869; Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868 и Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862, ведно с построените в него сграда с идентификатор 35167.505.8862.1 и сграда с идентификатор 35167.505.8862.2. Важно! Постъпи Писмо с вх. №ОС_2299/25.09.2018 г. от вносителя по становището на юриста!
повече...

РЕШЕНИЕ №857 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2270/13.09.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търг за продажба на Поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Казанлък, кв. "Казанлъшки минерални бани".
повече...

РЕШЕНИЕ №856 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2242/31.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.1026, с обща площ 626 кв.м, с адрес ул. "Любен Каравелов", гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 125 200 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №855 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2240/31.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.1130, с обща площ 525 кв.м, в местност "Старите лозя", гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 6 050 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №854 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2225/27.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търгове за продажба на поземлени имоти с идентификатори: 35167.501.369 и 35167.501.370 с НТП: "За друг вид застрояване", находящи се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №853 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2232/28.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 900,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 110 кв. м, представляваща реална част от УПИ III-39 с обща площ 510 кв.м в кв. 3, с. Горно Черковище, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №852 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2231/28.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 107 000 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща Поземлен имот с идентификатор 35167.501.30, с площ 1 815 кв. м по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №851 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2220/23.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 14 570 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, с площ 1806 кв.м, представляваща УПИ VI-279, находящ се в с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №850 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2197/01.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.505.150, находящ се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №849 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2279/18.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне собствеността на имоти - публична общинска собственост, с НТП: язовири на държавата.
повече...

РЕШЕНИЕ №848 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2219/21.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно покана за участие на община Казанлък в Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено за 8 октомври 2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №847 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2276/14.09.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - зам-кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект: "Плувен басейн" /част от сграда с идентификатор 35167.504.1234.8/, находящ се в СУ "Екзарх Антим I", с адрес: ул. "Св. Климент Охридски" №2, гр. Казанлък, с обща площ 486 кв.м.
повече...

РЕШЕНИЕ №846 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2244/31.08.2018 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно определяне на срок за подаване на документи за обществен посредник на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №845 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2264/11.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 27499.20.58 - с НТП "Ниско застрояване (до 10 м.)", с площ от 3,499 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък. Важно! С Писмо вх. №ОС-2280/18.09.2018 г., вносителят прилага копие на Задание за ПУП - парцеларен план за транспортен достъп до поземлен имот, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №844 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2257/10.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване на Поземлени имоти с идентификатори 40292.23.4, 40292.21.8 по КККР на гр. Крън и Поземлен имот с идентификатор 27499.3.5 по КККР на с. Енина за частна общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №843 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2258/10.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня", двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №842 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2285/19.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Приложение №1 към Решение №822/26.07.2018 г. на ОбС за утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2018/2019 г. Важно! С Писмо вх. №ОС-2295/21.09.2018 г., вносителят прилага коригирано Приложение №1, поради допусната техническа грешка.
повече...