Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №20 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_31/19.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №19 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_124/12.12.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени с Решение №6 от 28.11.2019 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №18 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_111/09.12.2019 г. - Доклад от Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД с проект за решение относно разпореждане със средства придобити от продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9692, собственост на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски", гр. Казанлък. Постъпи писмо от вносителя с вх. №ОС-136/18.12.2019 г. за допълнение на мотивите и изменение на проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №17 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_116/10.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно удължаване срока на Договор №Д06-88/12.05.2016 г. за възлагане управлението на МБАЛ "д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък до 12.05.2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №16 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_109/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на мерки за подпомагане на млади семейства в община Казанлък и стимулиране на отговорно родителство.
повече...

РЕШЕНИЕ №15 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_89/04.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък за периода 2019 - 2023 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №14 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_91/04.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване на община Казанлък с проектно предложение "Изграждане на социални жилища" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.
повече...

РЕШЕНИЕ №13 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_84/02.12.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед №1833/27.11.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура Първа покана по Резултат 2 "Подобрен достъп до изкуства и култури" по Програма РА14 "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №12 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_47/25.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение "Интегриран градски транспорт на град Казанлък - Етап 2" на обща стойност до 1 606 994,05 лева.
повече...

РЕШЕНИЕ №11 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_68/28.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване по проект "Красива България" с предложение за преустройство и реконструкция на сградата на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Розово в Детска академия за развитие на таланти. Максимална стойност на бюджета - 228 723,40 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №10 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 (изм. с Решение №104/23.03.2020 г.) Относно: ОС_20/13.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., с Приложения от №1 до №15 вкл. неразделна част от нея. Постъпи писмо с вх. №ОС-128/16.12.2019 г. от вносителят с приложени актуализирани Приложения №8 и №9, Таблици №3 и №4 от Годишната програма за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №9 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_104/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №8 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_110/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на обща численост, одобряване на структурата на общинска администрация и определяне на пълномощията на кметските наместници. Постъпи писмо с вх. №ОС-122/12.12.2019 г. за отстраняване на техническа грешка в Приложение №1.
повече...

РЕШЕНИЕ №7 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_106/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2019 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №6 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2019 г., Протокол №2 (Изм. с Решение №19/19.12.2019 г., изм. с Решение №56 от 28.01.2020 г.) Относно: ОС-59/27.11.2019 - Доклад по чл. 64 от от ПОДОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на принципи за изграждане на постоянните комисии на Общински съвет и определяне на техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав.
повече...

РЕШЕНИЕ №5 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2019 г., Протокол №2 Относно: ОС-58/27.11.2019 - Доклад по чл. 64 от от ПОДОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №4 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2019 г., Протокол №2 Относно: ОС-40/21.11.2019 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък /Мандат 2020 - 2024 г./
повече...

РЕШЕНИЕ №3 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2019 г., Протокол №2 Относно: ОС-41/21.11.2019 - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №2 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 05.11.2019 г., Протокол №1. Относно: Избор на Председател на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 05.11.2019 г., Протокол №1 Относно: Създаване на Комисия по избора на председател на Общински съвет Казанлък.
повече...

Мандат 2015 - 2019г.