Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №368 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_888/09.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част в УПИ I-88, с площ 886 в кв. 19 по действащ ПУП на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, за сумата от 810,00 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №367 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_869/27.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7 023,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 844 кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.501.1046 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък. С писмо вх. №ОС-886/09.02.2021 г., вносителят прилага ново Заявление от Мирослав Попов, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №366 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_868/27.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 790,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 76 кв. м, в УПИ VI-841 в кв. 4 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №365 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_907/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 51500.204.145, с площ 2 800 кв.м по КККР на гр. Несебър, местност "Кокала" и определяне на начална тръжна цена в размер на 801 500 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №364 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_908/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно участие на община Казанлък в редовно неприсъствено заседание на 12.03.2021 г. на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №363 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_917/16.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №362 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_913/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за отдаване под наем на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5904.2.1, в гр. Казанлък, ул. "Искра", №5, ет. 3, ап. 1.
повече...

РЕШЕНИЕ №361 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_915/15.02.2021 г. - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Поликлиника Казанлък" ЕООД с проект за решение относно предприемане на действия за промяна името и собствеността на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №360 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_902/12.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне размера на сумите за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък и волейболен клуб "Казанлък" за 2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №359 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_876/29.01.2021 г. - Доклад от Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък с проект за решение относно Отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №358 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_918/16.02.2021 г. - Доклад от Джамал Папарланов - общински съветник от група "ДПС" с проект за решение относно освобождаване от наеми и такси на Наематели на Община Казанлък, извършващи търговска дейност за периода на извънредната епидемична обстановка от 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №357 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_914/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на Община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №356 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_906/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на общински обекти - частна общинска собственост в полза на "Казанлъшка Искра" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №355 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_890/09.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно електрозахранване от съществуващ ТНН /трансформатор ниско напрежение/ в Поземлен имот с идентификатор 15864.22.1 до ново ТИ /табло измервателно/, тип ТЕПО /табло електрическо пластмасово за външен монтаж/ в ПИ с идентификатор 15864.11.24 по КККР на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо с вх. №ОС-921/17.02.2021 г. вносителят прави корекция в мотивите и проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №354 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_865/26.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до Поземлен имот №182.74 по плана на новообразуваните имоти на местност "Бекликчийска могила" с. Копринка, общ. Казанлък. С писмо с вх. №ОС-930/24.02.2021 г., писмо от инж. Георги Русев с допълнение в мотивите и проекта за решение, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №353 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_910/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022 -2024 година, Етап I.
повече...

РЕШЕНИЕ №352 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_912/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно проектиране на допълнителен корпус на ППМГ "Никола Обрешков" гр. Казанлък по проект "Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ "Никола Обрешков" гр. Казанлък", финансиран от Министерството на образованието и науката.
повече...

РЕШЕНИЕ №351 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно:ОС_898/11.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък за безвъзмездна помощ за финансиране по направление "Проекти за подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т. ч и реконструкция/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 жители" пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.
повече...

РЕШЕНИЕ №350 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.02.2021 г., Протокол №19 (изм. с Решение №396/27.04.2021 г., изм. с Решение №477/29.07.2021 г.) Относно: ОС_861/25.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2021 г. С писмо вх. №ОС-871/27.01.2021 г., вносителят прави корекции в мотивите и в проекта за решение на доклада. С писмо с вх. №ОС-883/04.02.2021 г., вносителят прави корекции в Приложения № №4,7,13,14 и 21.
повече...

РЕШЕНИЕ №349 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.02.2021 г., Протокол №19 Относно: ОС_866/26.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, в частта на чл. 22.
повече...