Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №91 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_235/11.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на нови спирки по маршрутни разписания от общинската транспортна схема на гр. Казанлък. Постъпи писмо от вносителят с вх. №253/14.02.2020 г., с приложени нови Приложения №1 и №2.
повече...

РЕШЕНИЕ №90 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_224/06.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8321 по КККР на гр. Казанлък за сумата от 3150 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №89 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_249/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна в размер на 9 260 лв. без ДДС за Поземлен имот с идентификатор 83106.501.989, с площ 1 113 кв. м, в землището на с. Шейново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №88 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_230/07.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на поземлени имоти и определяне на начални тръжни цени. Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3180, ул. "Н. Балкански" в размер на 17 000 лева без ДДС и Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3084, ул. "Олимпиада" в размер на 14 700 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №87 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_229/07.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти: УПИ I в кв. 5, УПИ V, УПИ VII, УПИ VIII и УПИ IX всички в кв. 73, в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №86 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_190/24.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 0648.11.263 в с. Бузовград, ведно с построената върху имота сграда.
повече...

РЕШЕНИЕ №85 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_189/24.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1423 в с. Енина, ведно с построената върху имота сграда с идентификатор 27499.501.1423.1.
повече...

РЕШЕНИЕ №84 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_205/30.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 8 150, 00 лева без ДДС, за продажба на земя - общинска собственост, с площ 597 кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2043 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №83 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_248/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно премахване на сгради, частна общинска собственост. Постъпи писмо с вх. №ОС-269/20.02.2020 г. от Вносителя с приложени документи по становище на юриста на ОбС и промяна в проекта за решение поради допусната техническа грешка.
повече...

РЕШЕНИЕ №82 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_182/21.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №81 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_204/29.01.2020 г. - Доклад от Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък с проект за решение относно отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №80 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_240/12.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне размера на сумите за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №79 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_261/18.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на нова Наредба №10 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №78 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание. С писмо вх. №ОС-262/18.02.2020 г., вносителят прилага справка за размера на таксите за услугите предлагани от Дирекция "Местни приходи" - по становище на ПК по култура. С писмо с вх. №ОС-282/24.02.2020 г. Вносителя прави изменение и допълнение на проекта за решение, съгласно становища на постоянните комисии и юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №77 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_222/05.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №76 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_217/03.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на парцеларен план за кабелна линия средно напрежение, която да осъществи връзка между Трансформаторен пост №3, село Шейново и Трансформаторен пост №2 в гр. Шипка. Трасето на подземния електропровод е с обща дължина 2344.99 м и общ сервитут 4273.33 кв.м. Одобряване на План-схема.
повече...

РЕШЕНИЕ №75 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_234/10.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване на Споразумение за побратимяване между гр. Казанлък и гр. Загатала, Азербайджан.
повече...

РЕШЕНИЕ №74 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_247/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удължаване срока на учредено безвъзмездно право на ползване на сграда общинска собственост с адрес гр. Казанлък, ул. "Войнишка" №25 на Сдружение с нестопанска цел "Бъдеще за децата", съгласно Договор №Д08-45/19.07.2017 г. Постъпи писмо с вх. №ОС-283/24.02.2020 г. от Вносителя с изменение и допълнение на проекта за решение в т. II, съгласно становище на ПК по здравеопазване, социална дейности и трудова заетост.
повече...

РЕШЕНИЕ №73 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_246/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно партньорство по проект "Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък" по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност". С писмо вх. №ОС-289/26.02.2020 г., вносителят прави изменения в мотивите и в проекта за решение на доклада.
повече...

РЕШЕНИЕ №72 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_245/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно устойчивост по проект "Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък" по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", Процедура "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
повече...