Изменени/Отменени

НАРЕДБА №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, изм. с Решение №78/2020 г.
повече...

НАРЕДБА №9 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, изм. с Решение №54/2020 г.
повече...

НАРЕДБА №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, изм. с Решение №20/2019 г.
повече...

НАРЕДБА №12 ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С ДОКАЗАНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА, изм. с Решение №21/2019 г.
повече...

НАРЕДБА № 15 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
повече...

НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, отменена с решение № 640 от 31.03.2022 г
повече...