Отменени

НАРЕДБА №18 за условията и реда за предоставяне на общински концесии
повече...

НАРЕДБА №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Чл. 22, ал. 5 и чл. 37, ал. 4 оспорени със Заповед № РД-09-252/28.05.2012 г.
на областния управител на област Стара Загора

повече...

НАРЕДБА №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
повече...

НАРЕДБА №14 ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

НАРЕДБА №14 за пожарната охрана на територията на община Казанлък
повече...

НАРЕДБА №11 за критериите, изискванията и реда за категоризиране на заведенията за обществено хранене в Община Казанлък
повече...

НАРЕДБА №8 за разпространението на литература и аксесоари с еротично съдържание
повече...

НАРЕДБА №6 за провеждане на общо събрание и референдум в община Казанлък
повече...

НАРЕДБА №4 за опазване на озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност на територията на Община Казанлък
повече...

НАРЕДБА №2 за опазване на околната среда и стопанисване територията на общината
повече...

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2003 – 2006 Приета с Решение № 473 от 18.02.2003 г.
повече...

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО-2007 Г.
повече...