Обнародване на оспорени актове

ОС-2010/04.05.2018 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Цветан Илиев Павлов срещу чл. 15, ал. 3, т. 2 от Наредба № 4 на ОбС - Казанлък за реда на спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.
повече...

ОС-1464/11.08.2017 г. - Чрез ОбС - Казанлък до Адм.съд - Ст. Загора Жалба от Васил Самарски - Председател на НЧ "Искра - 1860" - гр. Казанлък срещу Решение № 521/27.07.2017 г. на ОбС.
повече...

ОС-1286/26.05.2017 г. - Разпореждане от 19.05.2017 г., постановено от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 244/2017 г. образувано по жалба на "Туристически Комплекс Казанлък" АД, гр. Казанлък, против Решение № 453/27.04.2017 г. на ОбС.
повече...

ОС-667/27.07.2016 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд Стара Загора - Протест от Маргарита Димитрова - прокурор при ОП Стара Загора, против чл. 8, ал. 1, т. 3, чл. 8, ал. 2 изр. II в частта 'нотариална заверка на подписа на собственика /собствениците/; чл. 12, ал. 1, т. 2 в частта 'нотариално заверено'; чл. 14, ал. 3, т. 2; чл. 15, ал. 1, т. 2; чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № 21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Казанлък.
повече...

ОС- 657/22.07.2016 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд Стара Загора - Протест от Христо Петров - прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък, против чл. 20, ал. 1, т. 4 и чл. 27, ал. 1, т. 5 от Наредба № 22 за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък;
повече...

ОС-582/20.06.2016 г. - Разпореждане от 13.06.2016 г. постановено от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 264/2016 г., образувано по жалба на Синдикален регионален съюз на КТ 'Подкрепа', гр. Казанлък, против Решение № 180/26.05.2016 г. на ОбС.
повече...

ОС-506/12.05.2016 - Въззивна жалба от Константин Петков Карагитлиев с постоянен адрес гр.Казанлък, ул.'Хан Крум' №20, до Административен съд - Стара Загора чрез Общински съвет - Казанлък, срещу Решение №155/28.04.2016 г. на ОбС, Протокол № 9.
повече...

ОС-393/30.03.2016 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд Стара Загора - Протест от Маргарита Димитрова - прокурор при ОП Стара Загора, против чл. 44, ал. 1, т. 61 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

ОС-316/26.02.2016 г. - Разпореждане от 16.02.2016 г., постановено от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 47/2016 г., образувано по жалба подадена от Секция на КТ 'Подкрепа' в Общински театър 'Любомир Кабакчиев', гр. Казанлък, чрез председателя й Бончо Бонев, против Решение № 49/28.01.2016 г. на ОбС, в частта му по т. 23 и Приложение № 23, т. 11 и Приложение № 11 и Приложение № 4, касаещи Общински театър 'Любомир Кабакчиев', гр. Казанлък.
повече...

ОС-3947/27.07.2015 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Недялка Асенова Иглева - Глушкова, гр. Казанлък, ул. 'Кирил и Методий' № 5, ет. 2, офис № 15 в качеството й на АДРЕСАТ, срещу Решение № 1383/09.07.2015 г. на Общински съвет - Казанлък, Протокол №67.
повече...

ОС-3941/27.07.2015 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Богдан Койчев Загоров с постоянен адрес: гр. Казанлък, ул. 'Банянска' №1, срещу Решение № 1393/09.07.2015 г. на Общински съвет - Казанлък, Протокол №67.
повече...

ОС-3828/13.07.2015 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Мехмед Мустафа Мустафа с постоянен адрес: гр. Крън, ул. 'Братан' № 4А, срещу Решение № 1345/13.05.2015 г. на Общински съвет - Казанлък, Протокол № 64.
повече...

ОС-2633/2014 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Иван Колев Петров с постоянен адрес: гр. Казанлък, кв. 'В.Левски', бл.4 срещу Наредба № 26, раздел III, чл. 22 на ОбС относно такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги. (Решение № 722/30.07.2013 г. на Общински съвет - Казанлък.)
повече...

ОС-2327/2013 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Емануил Георгиев Станчев и още трима граждани чрез пълномощника си Цветан Илиев Павлов с постоянен адрес: гр.Казанлък, пл. Севтополис 13 срещу Решение № 780/30.10.2013 г., на Общински съвет - Казанлък, Протокол № 39. (По резолюция вх. № ОА - 61-01-591/18.11.2013 г.!)
повече...

ОС-2058/2013 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Димитър Дамянов Станчев с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. 'Оборище' срещу Решение № 693/30.08.2013 г., на Общински съвет - Казанлък.
повече...

ОС-2057/2013 - Заявление (жалба) от Климентина Йовчева Миланова с постоянен адрес: гр.София, ж.к. 'Красно село' № 5, вх. Б, ет. 5, ап. 24 против Решение № 693/30.08.2013 г. на Общински съвет - Казанлък. (До областен управител на област Стара Загора, до кмета на община Казанлък, до Районна прокуратура - Казанлък и до ОбС!)
повече...

ОС-2053/2013 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Теодора Дочева Георгиева с постоянен адрес: гр.Казанлък, ж.к. 'Васил Левски', бл. 32, вх. А, ап. 9 срещу Решение № 694/30.08.2013 г. на Общински съвет - Казанлък.
повече...

ОС-1923/2013 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Мими Николова Симеонова, чрез адв. Иван Златков против Решение № 329/24.07.2012 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

ОС-1000/10.08.2012 г. - Заповед № РД-09-367/08.08.2012 г. на Областния управител относно връщане на Решение № 303/24.07.2012 г. на Общински съвет - Казанлък за ново обсъждане, като незаконосъобразно.
повече...

ОС-952/18.07.2012 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Театър 'Любомир Кабакчиев - Казанлък, чрез Бончо Бонев - председател от Секцията на КТ 'Подкрепа' в Театър 'Любомир Кабакчиев' - Казанлък против Решение № 297/11.07.2012 г. на ОбС - Казанлък.
повече...