Обнародване на оспорени актове

ОС-1627/14.04.2022 г. - Писмо от проф. д-р Наско Василев - областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед № АК-01-ЗД-5/13.04.2022 г. относно връщане на Решение № 643/31.03.2022 г. на ОбС като незаконосъобразно - за ново обсъждане.
повече...

ОС_1448/24.01.2022 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от "КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК" ООД, гр. Казанлък, чрез пълномощника Анелия Станчева, против Решение №584/20.12.2021 г. на ОбС, Протокол №31.
повече...

ОС-1437/18.01.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от жалба от "Камарс" АД, гр. Стара Загора против Решение № 581/20.12.2021 г. на ОбС, постановено по Адм. дело № 4/2022 г. по описа на съда.
повече...

ОС_1373/26.11.2021 г. - Протест чрез ОбС до Административен съд - Стара Загора от Маргарита Димитрова - прокурор при ОП - Стара Загора против отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт - чл. 10, ал. 1, т. 6; чл. 12; чл. 45, ал. 2 и ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
повече...

ОС-1120/11.06.2021 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от "ДЖИПИ-Н" ЕООД, гр. Казанлък, чрез пълномощника си адв. Анелия Станчева, против Решение № 440/27.05.2021 г. на ОбС, Протокол № 24.

повече...

ОС-1076/18.05.2021 г. - Писмо от Галина Стоянова - кмет на общината с приложена постъпила жалба от Митко Сашев Симов против Решение №408/27.04.2021 г. на ОбС относно премахване на Сграда №3 в местност "Язовирно селище".

повече...

ОС-782/10.12.2020 г. - Писмо от Гергана Микова - областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед № АК-01-ЗД-17/09.12.2020 г. относно връщане на Решение № 304/26.11.2020 г. на ОбС като незаконосъобразно - за ново обсъждане.

повече...

ОС-671/08.10.2020 г. - Писмо от Гергана Микова - областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед № АК-01-ЗД-13/07.10.2020 г. относно връщане на Решение № 244/24.09.2020 г. на ОбС като незаконосъобразно - за ново обсъждане.
повече...

ОС-498/16.06.2020 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд жалба от Диана Кирилова от гр. Казанлък срещу чл. 45 от Правилника на ОбС, приет с Решение № 165/28.05.2020 г. на ОбС.
повече...

ОС-151/02.01.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Касационна жалба от Окръжна прокуратура - Стара Загора, чрез Административен съд - Стара Загора до Върховен административен съд, срещу Решение № 480/10.12.2019 г. на ОбС, постановено по Адм. дело № 617/2019 г. по описа на съда.
повече...

ОС-2894/2019 г. - Протест чрез ОбС до Административен съд от Маргарита Димитрова - прокурор при ОП - Стара Загора против отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт - чл. 15, ал. 2 от Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Казанлък.
повече...

ОС-2915/2019 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд Стара Загора жалба от Цветан И. П. срещу Решение № 1060/28.05.2019 г., Протокол № 54 на ОбС.
повече...

ОС-2890/13.06.2019 г. - Писмо от Гергана Микова - областен управител на Стара Загора с приложена Заповед № АК-01-ЗД-9/12.06.2019 г. относно връщане на Решение №1073/28.05.2019 г. на ОбС като незаконосъобразно - за ново обсъждане.
повече...

ОС-2838/15.05.2019 - Съобщение от Комисия за защита от дискриминация с приложено Решение № 301/08.05.2019 г. по Преписка № 339/2018 г. на КЗД, относно жалба от Паско Запрянов срещу разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т. 101 на Наредба № 26 на ОбС.
повече...

ОС-2643/12.03.2019 г. - Жалба и Разпореждане от 26.02.2019 г., постановено по Адм. дело 107/2019 г., с което задължава ОбС в 3-дневен срок да изпрати заверено копие от преписката по приемане на чл. 37, ал. 1 от Наредба № 23 за управление на отпадъците на територията на Община Казанлък.
повече...

ОС-2682/22.03.2019 - Протест чрез ОбС до Административен съд от Петя Драганова - прокурор при ОП - Стара Загора против отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт - чл. 25, ал. 3, чл. 27, ал. 4 и чл. 41, ал.3 от Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на ОбС.
повече...

ОС-2760/16.04.2019 г. - Приложен препис от Касационна частна жалба с вх. № 1826/2019 г., чрез Адм. съд - Стара Загора до Върховен административен съд от "КУМАКС АГРО" ЕООД, срещу Определение №69/13.03.2019 г. постановено по адм. дело № 579/2018 г. по описа на съда. /Решение № 849/26.09.2018 г. на ОбС - Казанлък/
повече...

ОС-2683/22.03.2019 - Протест чрез ОбС до Административен съд от Константин Тачев - прокурор при ОП - Стара Загора против отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт - чл. 20, ал. 3, т. 9 и т. 11, чл. 48, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл.49, ал. 2 и ал. 3 и чл. 50, ал. 1 от Наредба № 2 за опазване на околната среда и озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност на територията на община Казанлък.
повече...

Писмо от Мария Алексиева - гл. секретар на Областна администрация Стара Загора, с приложена Заповед №АК-01-47-5/15.04.2019 на Областния управител за оспорване на Решение №997/28.03.2019 г. на Общински съвет - Казанлък. /До Адм. съд - Стара Загора, с копие до ОбС, с копие до кмета на община Казанлък, с копие до Окръжна прокуратура Стара Загора/
повече...

ОС-2750/12.04.2019 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от Клуб на жените социалистки, гр. Казанлък, представляван от Мария Бресковска - Стоянова - председател, срещу Решение № 997/28.03.2019 г. на ОбС.
повече...