Обнародване на оспорени актове

ОС-1966/24.03.2010 г. - Заповед № РД-09-254/22.03.2010 г. на областния управител на област Стара Загора, с която оспорва Решение № 391/25.02.2010 г.
повече...

ОС1933/18.03.2010 г- - Жалба от кмета на общината, чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, против Решение № 391/25.02.2010 г.
повече...

ОС-1903/12.03.2010 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък жалба от 'Кълвача Инвестмънт' АД, представлявано от изп. директор Стойчо Пенев Кълвачев, Булстат 123631634 със седалище и адрес на управление, гр. Казанлък, кв. 'Казанлъшки минерални бани' ул. 'Извора' № 1, против Решение № 391/25.02.2010 г., Протокол 7.
повече...

ОС-1829/24.02.2010 г. - Жалба от кмета на общината, чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, против Решение № 383/04.02.2010 г. - бюджет на община Казанлък за 2010 г.
повече...

ОС-3094/03.01.2011 г. - До Административен съд - Стара Загора жалба от Георги Иванов Пенчев против Решение № 549/13.12.2010 г., Решение № 550/13.12.2010 г., Решение № 551/13.12.2010 г. и Решение № 552/13.12.2010 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

ОС-3093/03.01.2011 г. - До Административен съд - Стара Загора жалба от Диляна Петрова Костадинова против Решение № 549/13.12.2010 г., Решение № 550/13.12.2010 г., Решение № 551/13.12.2010 г. и Решение № 552/13.12.2010 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

ОС-3092/03.01.2011 г. - До Административен съд - Стара Загора жалба от Виолета Цекова Иванова против Решение № 549/13.12.2010 г., Решение № 550/13.12.2010 г., Решение № 551/13.12.2010 г. и Решение № 552/13.12.2010 г. на ОбС - Казанлък.
повече...