Обнародване на съдебни решения

ОС-250/27.01.2016 г. - Решение № 12/21.01.2016 г., по Адм. дело № 312/2015 г., постановено от Административен съд - Стара Загора, с което отменя по жалба на Богдан Койчев Загоров от гр. Казанлък, Решение № 1393/2015 г. на Общински съвет - Казанлък.
повече...

ОС-4092/16.10.2015 г. - Определение № 279/08.10.2015 г. на Административен съд - Стара Загора, с което оставя без разглеждане жалбата на Недялка Иглева-Глушкова, против Решение № 1383/09.07.2015 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

ОС-3943/27.07.2015 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 121/06.08.2014 г., по Адм. дело № 104/2014 г., влязло в законна сила на 15.07.2015 г., ведно с Решение №8748/15.07.2015 г. по Адм. дело № 13614/2015 г. по описа на Върховен административен съд - София, с което оставя в сила Решение № 121/2014 г. /Наредба №26 на ОбС; Решение № 73/13.02.2012 г. на ОбС!/
повече...

ОС-3923/13.07.2015 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, по Адм. дело №212/2015 г., с приложен препис от Определение № 173/03.07.2015 г., постановено от Административен съд - Стара Загора, с което оставя без разглеждане и прекратява производството. Делото е образувано по жалба от Мехмед Мустафа Мустафа от гр. Крън срещу Решение №1345/13.05.2015 г. на ОбС.
повече...

ОС-3817/03.06.2015 - Решение № 67/14.04.2014 г. по Адм. дело № 41/2014 г., по описа на Административен съд - Стара Загора, с което се отменят по оспорване от Областния управител на Област Стара Загора разпоредбите на т. 4 и т. 6 от Приложение № 1 към Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на Община Казанлък, приета с Решение № 855/20.01.2014 г. на ОбС, приложено е и Решение № 5802/20.05.2015 г. по адм. д. 7693/2014 г. по описа на ВАС, с което оставя в сила Решение № 67/2014 г. на АС - Стара Загора.
повече...

ОС-3413/09.01.2015 г. - Решение №10/22.01.2014 г. на Административен съд - Стара Загора, влязло в законна сила на 29.12.2014 г. по Адм. дело № 360/2013 г. по описа на Съда, образувано по жалба на Теодора Георгиева срещу Решение № 694/30.07.2013 г. на Общински съвет – Казанлък и заверен препис от Решение №15734/29.12.2014 г. на ВАС.
повече...

ОС-3015/12.08.2014 г. - Решение № 121/06.08.2014 г., по Адм. дело № 104/2014 г., постановено от Административен съд - Стара Загора, с което отменя разпоредбите на чл. 22, ал. 2, т. 1 и т. 2.2 от Наредба № 26, приети с Решение № 73/13.02.2012 г. на Общински съвет - Казанлък, като незаконосъобразни.
повече...

ОС-2923/01.07.2014 г. - Определение от 06.2014 г. на Административен съд – Стара Загора, с което отменя Определението си от 12.06.2014 г.
повече...

ОС-2912/25.06.2014 г. - Определение № 36/11.02.2014 г. по Адм. д. № 561/2013 г. по описа на Административен съд - Стара Загора, ведно с Определение № 4559 от 02.04.2014 г. по Адм. дело № 3386/2014 г. и Определение № 6748 от 20.05.2014 г. по Адм. д. № 6459/2014 г. и двете по описа на ВАС – София.
повече...

ОС-2739/22.04.2014 г. - Решение № 67/14.04.2014 г. на Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 41/2014 г., с което отменя по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора разпоредбите на т. 4 и т. 6 от Приложение № 1 към Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на Община Казанлък.
повече...

ОС-2713/09.04.2014 г. - Определение № 4559/02.04.2014 г. на Върховен административен съд, с което оставя без разглеждане частната жалба на Общински съвет - Казанлък срещу Определение № 36/11.02.2014 г. постановено по Адм. дело № 561/2013 г. по описа на Административен съд - Стара Загора.
повече...

ОС-2192/03.10.2013 г. - Определение № 285/30.09.2013 г. на Административен съд – Стара Загора, поставено по адм. дело № 360/2013 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Теодора Дочева Георгиева, против Решение № 694/30.07.2013 г. на Общински съвет – Казанлък.
повече...

ОС-1177/17.10.2012 г. - Решение № 155/10.10.2012 г. на Старозагорският административен съд по Адм. дело № 174 по описа на съда за отмяня като незаконосъобразни чл.22, ал. 5 и чл. 37, ал. 4 от Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разореждане с общинско имущество. (Решение № 214/2012 г.!)
повече...

ОС-1228/30.10.2012 г. - Определение № 178/19.10.2012 г. на Старозагорски административен съд за прекратяване производството по Адм.дело № 212/2012 г. по описа на АС- Стара Загора.
повече...

ОС-1190/17.10.2012 г. - Определение № 212/19.09.2012 г. по Адм. дело № 384 по описа на на Административен съд - Стара Загора, относно оставяне без разглеждане жалба на Динко Драгоев и Милена Дончева против Решене № 336/24.08.2012 г. на Общински съвет - Казанлък и прекратяване производството по делото, заверен препис.
повече...

ОС-975/26.07.2012 - Решение № 117/13.07.2012 г. по адм. дело № 188/2012 г., постановено от Административен съд - Стара Загора, Административно отделение VІ състав, с което обявява нищожността на т. ІІІ от Решение № 733/14.09.2011 г. на ОбС.
повече...

ОС-598/02.04.2012г. - Определение № 25 от 10.02.2012г. на Административен съд - Стара Загора по Адм.дело № 22/2012г., ведно с Определение № 4196 от 22.03.2012г. по Адм.дело № 3878/2012г. на Върховен административен съд на Република България, влязло в законна сила на 22.03.2012г.
повече...

ОС-539/20.03.2012г. - Определение № 51 от 28.02.2012г. на Административен съд - Стара Загора по Адм.дело № 24/2012г., влязло в законна сила на 10.03.2012г.
повече...

ОС-538/20.03.2012г. - Определение № 47 от 27.02.2012г. на Административен съд - Стара Загора по Адм.дело № 23/2012г., влязло в законна сила на 10.03.2012г.
повече...

ОС_363 - Решение № 290/20.12.2011г. по Адм.д. № 451/2011г. по описа на Административен съд-Стара Загора
повече...