Обнародване на съдебни решения

ОС-1695/19.05.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 211/18.05.2022 г. по Адм. дело № 52/2022 г., с което отменя Решение № 584/20.12.2021 г. на ОбС - Казанлък по жалба на "КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК" ООД.
повече...

ОС-1563/23.03.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 107/18.03.2022 г. по Адм. дело № 738/2021 г. по описа на АС, с което отменя като незаконосъобразни по протест на прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, разпоредбите на чл. 10, ал. 1, т. 6, чл. 12 и чл. 45, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение № 165/28.05.2022 г. на ОбС.
повече...

ОС-1443/20.01.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение №15/13.01.2022 г. по Адм. дело №372/2021 г. по описа на АС, с което отменя Решение № 440/27.05.2021 г. на ОбС-Казанлък по жалба на "Джипи-Н" ЕООД, гр. Казанлък.
повече...

ОС-1206/02.08.2021 г. - Писмо от Здравко Балевски - председател на ОИК, с приложени преписи от Решение № 256/17.02.2021 г. на Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване пълномощията на Кмета на кметство Копринка, общ. Казанлък, ведно с Решение № 80/05.03.2021 г. по Адм. дело № 752/2021 г. по описа на АС - Стара Загора и Решение № 8880/27.07.2021 г. по Адм. дело № 4099/2021 г. по описа на ВАС.
повече...

ОС-1104/08.06.2021 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложено Определение № 288/02.06.2021 г. по Адм. дело № 317/2021 г. по описа на АС, с което оставя без разглеждане жалбата на Митко Симов от гр. Казанлък, "Язовирно селище", блок № 3, с. Копринка, срещу Решение № 408/27.04.2021 г. на ОбС.
повече...

ОС-1057/07.05.2021 г. - Решение № 5379/27.04.2021 г. на ВАС, с което оставя в сила Решение № 301/06.08.2020 г., постановено по адм. дело № 292/2020 г. по описа на Административен съд - Стара Загора.
повече...

ОС-612/01.09.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен заверен препис от Определение № 270/30.07.2020 г. по Адм. дело № 372/2020 г. по описа на съда. Определението е влязло в законна сила на 28.08.2020 г.
повече...

OС-591/12.08.2020 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложено Определение № 270/30.07.2020 г. по Адм. дело № 372/2020 г. по описа на АС, с което оставя без разглеждане жалбата на Диана Кирилова, с искане за отмяна на разпоредбата на чл. 45 от Правилника на ОбС, приет е Решение № 165/28.05.2020 г.
повече...

ОС-589/11.08.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен заверен препис от Решение № 301/06.08.2020 г. по Адм. дело № 292/2020 г. по описа на АС., с което отменя като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 18, ал. 9, изречение първо и 27, ал. 2, изречение второ от ПЗР на Наредба № 26 на ОбС.
повече...

ОС-508/23.06.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 138/2020 г., с приложен заверен препис от Решение № 192/16.06.2020 г. на АС, както следва: 1. Оставя без разглеждане жалбата на Фондация "Гринберг" срещу чл. 15, ал. 3, т. 2 от Наредба № 4, като недопустима и прекратява производството; 2. Отменя по жалба на фондацията разпоредбата на чл. 15, ал. 1, ал. 2, ал. 3, т. 1, т. 3, т. 4, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от Наредба № 4 на ОбС; 3. Обявява за нищожна разпоредбата на чл. 43, ал. 2 от Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.
повече...

ОС-507/23.06.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 93/2020 г., с приложен препис от Решение № 194/18.06.2020 г. на АС, с което обявява за нищожна по протест на прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, Наредба № 14 за пожарната охрана на територията на община Казанлък.
повече...

ОС-316/10.03.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 50/26.02.2020 г. по Адм. дело № 444/2019 г. по описа на съда, с което отменя определението си от 28.01.2020 г., оставя без разглеждане жалбата на Цветан Павлов от гр. Казанлък и прекратява производството по делото.
повече...

ОС-314/10.03.2020 г. - Съобщение от Върховен административен съд с приложен препис от Определение № 2689/19.02.2020 г. по Адм. дело № 12017/2019 г. по описа на ВАС, с което оставя без разглеждане касационната жалба и прекратява производството по делото, поради оттегляне на жалбата, относно Решение 997/28.03.2019 г. на ОбС.
повече...

ОС-260/18.02.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение № 542/09.01.2020 г., постановено по Адм. дело 280/2019 г., с което обявява, че решението влиза в законна сила на 08.02.2020 г. , относно Решение № 885/25.10.2018 г. на ОбС.
повече...

ОС-163/14.01.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение № 542/09.01.2020 г., постановено по Адм. дело 280/2019 г., с което обявява за нищожно Решение № 885/25.10.2018 г. на ОбС, по жалба на Стойно Денков от гр. Казанлък.
повече...

ОС-129/17.12.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 480/10.12.2019 г. постановено по Адм. дело № 617/2019 г. по описа на АС, с което отхвърля подадения Протест от прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл. 90, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС, като неоснователен.
повече...

ОС-87/03.12.2019 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 369/2019 г. на Адм. съд - Стара Загора, по Адм. дело № 568/2019 г. по описа на съда, и Определение № 15931 от 25.11.2019 г. на ВАС, с което определя, че оставя в сила Определение № 369
повече...

ОС-37/20.11.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен заверен препис от Решение № 357/21.10.2019 г. постановено по Адм. дело № 434/2019 г. по описа на АС, влязло в законна сила на 12.11.2019 г. /Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък/
повече...

ОС-30/18.11.2019 г. - Резолюция от Константин Тачев - прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора за прекратяване на Преписка вх. № 6698/2019 г. по описа на Окръжна прокуратура относно извършването на проверки за законосъобразност на подзаконови нормативни актове във връзка със задължението им по чл. 167, ал. 2, т. 4 от Закона за движение по пътищата, с оглед зачестилите пътни инциденти с превозни средства с животинска тяга на територията на област Стара Загора.
повече...

ОС-3147/28.10.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 357/21.10.2019 г. постановено по Адм. дело № 434/2019 г., с което отменя по протест на Прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Наредба № 31 на ОбС, като незаконосъобразна.
повече...