Обнародване на съдебни решения

ОС-2762/16.04.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 159/10.04.2019 г. по Адм. дело № 764/2018 г. по описа на АС, с което прекратява производството по делото и оставя без разглеждане протеста на Прокурор Драганова при ОП - Стара Загора против чл. 37, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 2, т. 1 от Наредба № 12 на ОбС.
повече...

ОС-2553/01.02.2019 - Съобщение от Административен - Стара Загора, с приложен препис от Решение № 24/28.01.2019 г., постановено по Адм. дело 237/2018 г., с което отменя чл. 15, ал. 3, т. 2 от Наредба № 4 на ОбС. Делото е образувано по жалба от Цветан П. от гр. Казанлък.
повече...

ОС-2605/19.02.2019 г. - Съобщение от Адм. съд - Стара Загора по Адм. дело № 634/2018 г. по описа на съда, с приложен препис от Протоколно определение от 15.01.2019 г. влязло в законна сила на 09.02.2019 г., с което оставя без разглеждане жалбата против Решение № 883/25.10.2018 г. на ОбС, поради оттегляне на оспорването.
повече...

ОС-2564/07.02.2019 г. - Резолюция от К. Тачев - Прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора за прекратяване на Преписка вх. № 1957/2018 г. по описа на ОП - Стара Загора, образувана по повод на получена по компетентност Преписка № 1121/2018 г. по описа на ВАП-София, с оглед данни за незаконосъобразност на чл.36,т.5,6,7,13,19,31 и 38 от Наредба № 26 на ОбС.
Преписката е прекратена, тъй като са предприети действия за внасяне на предложение за промяна на горепосочените разпоредби от наредбата.

повече...

ОС-2509/10.01.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 480/2018 г., по описа на съда с приложени преписи от: 1. Определение № 279/01.10.2018 г., влязло в законна сила на 20.12.2018 г., с което прекратява производството против Решение № 829/26.07.2018 г. на ОбС. Делото е образувано по жалба на "Кумакс Агро" ЕООД, гр. Казанлък.
2. Определение № 16103/20.12.2018 г., постановено по Адм. дело № 15184/2018 г. на ВАС, с което оставя в сила Определението на АС - Стара Загора.

повече...

ОС-2357/18.10.2018 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 279/01.10.2018 г. по Адм. дело № 480/2018 г. по описа на АС., с което прекратява производството по делото и го изпраща като преписка на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София.
повече...

ОС-2012/08.05.2018 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Протоколно определение от 26.04.2018 г., по Адм. дело № 101/2018 г., по описа на съда, с което прекратява производството поради оттегляне на оспорените разпоредби на чл. 14, ал. 3, т. 1 и чл. 16, ал.1, т. 17 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък, с Решение № 727/29.03.2018 г. на ОбС.
повече...

ОС-1853/23.02.2018 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 16/19.02.2018 г. по Адм. дело № 325/2017 г. по описа на АС, с което отменя определението си от 18.01.2018 г. за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество и оставя без разглеждане жалбата на Паско Тошев Запрянов, с която са оспорени разпоредбите на чл. 44, ал. 1, т. 101, подточки 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22 и 23 от Наредба № 26 на ОбС, като недопустима.
повече...

ОС-1744/28.12.2017 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 250/2017 г., с приложен препис от Решение № 368/12.12.2017 г. по описа на съда, с което обявява за нищожна разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.
повече...

ОС-1742/22.12.2017 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, по Адм. дело № 358/2017 г., с приложен заверен препис от Протоколно определение от 09.11.2017 г., по описа на съда, което влиза в законна сила на 28.11.2017 г.
повече...

ОС-1702/04.12.2017 г. - Съобщение от Аминистративен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 325/29.11.2017 г. по Адм. дело № 434/2017 г. по описа на съда, с което отменя по жалба на Народно читалище "Искра 1860", гр. Казанлък, Решение № 521/27.07.2017 г. на ОбС в частта относно т. I, т. 11, т. 12 и т. II от Решението, с които се отменя Решение № 196/01.02.2001 г. на ОбС и се учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище "Искра 1860", гр. Казанлък на клуб "Новенски' и школа по изкуствата "Емануил Манолов" за срок от 10 години.
повече...

ОС-1650/20.11.2017 г. - Съобщение от Аминистративен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № /9.11.2017 г., по Адм. дело № 358/2017 г., по описа на съда, с което прекратява производството образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Стара Загора, с който са оспорени разпоредби на чл. 18, ал. 1 и ал. 2 и чл. 50, ал.1 от Наредба № 15 на ОбС.
повече...

№ ОС-1567/10.10.2017 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложени заверени преписи от Определение № 173/19.06.2017 г. по Адм. дело № 244/2017 г., влязло в законна сила на 03.10.2017 г., с което оставя без разглеждане жалбата на "Туристически комплекс Казанлък" АД против Решение № 453/27.04.2017 г. на ОбС и Определение № 11555/03.10.2017 г. на ВАС по Адм. дело № 9903/2017 г., с което оставя в сила Определение № 173/19.06.2017 г. на АС - Стара Загора.
повече...

ОС-1543/21.09.2017 г. - Съобщение от Адм. съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 273/12.09.2017 г. постановено по Адм. дело № 250/2017 г. по описа на съда, с което прекратява производството по делото, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Стара Загора против отделни разпоредби на чл. 4, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 10 и чл. 31, т. 1, пр. 1 от Наредба № 4 и оставя без разглеждане жалбата на Паско Запрянов против разпоредбата на чл. 31, т. 1, пр. 1 от Наредба № 4 на ОбС, като недопустима.
повече...

№ ОС-1365/28.06.2017 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 173/19.06.2017 г. по Адм. дело № 244/2017 г., с което оставя без разглеждане жалба на "Туристически комплекс Казанлък" АД, против Решение № 453/27.04.2017 г. на ОбС, като недопустима.
повече...

ОС-1343/20.06.2017 г. - Съобщение от Аминистративен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 168/13.06.2017 г. по Адм. дело № 243/2017 г. по описа на съда, с което прекратява производството образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Стара Загора, с който са оспорени разпоредби на чл. 2, ал. 1 в частта "туристическа такса"; чл. 4, ал.1, т. 4; чл. 19, ал. 7 в частта "при констатиране неплащане на повече от три пъти"; чл. 22, ал.6 в частта "служебна бележка за липса на задължения към общината, подписана от главния счетоводител и директора на дирекция "Местни приходи" от Наредба № 26 на ОбС.
повече...

ОС-930/05.01.2017 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение № 324/14.12.2016 г. по Адм. дело № 339/2016 г. с което отменя по протест на прокурор в Окръжна прокуратура - С. Загора разпоредбите на чл. 8, ал. 1, т. 3; чл. 8, ал. 2 изр. второ в частта на "нотариална заверка на подписа на собственика/собствениците"; чл. 12, ал. 1, т. 2 в частта "нотариално заверено"; чл. 14, ал. 3, т. 2, чл. 15, ал. 1, т. 2 и чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № 21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Казанлък.
повече...

ОС-912/27.12.2016 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение № /16.12.2016 г. по Адм. дело № 329/2016 г., с което по протест на прокурор от РП - Казанлък отменя разпоредбите на чл. 20, ал. 1, т. 4 и чл. 27, ал. 1, т. 5 от Наредба №22 за рекламната и информационната дейност на територията на Община Казанлък.
повече...

ОС-759/03.10.2016 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 192/14.07.2016 г. по Адм. дело № 152/2016 г., по описа на съда, влязло в законна сила на 18.08.2016 г. и заверен препис от Определение № 221/31.08.2016 г., влязло в законна сила на 21.09.2016 г.
повече...

ОС-581/20.06.2016 г. - Определение № 173/14.06.2016 г. на Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 226/2016 г., с което оставя без разглеждане и прекратява производството образувано по жалба от ЕТ 'Карко - Константин Карагитлиев', гр. Казанлък, против Решение № 155/28.04.2016 г. на ОбС.
повече...