Обнародване на съдебни решения

ОС-1914/26.09.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение №589/15.09.2022 г., с което прекратява производството по Адм. дело №410/2022 г. по описа на Адм. съд - Ст. Загора, образувано по жалба на Георги Георгиев от гр. Казанлък, против Решение №690/26.05.2022 г. на Общински съвет - Казанлък, поради отказ от оспорването.
повече...

ОС_1896/15.09.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 586/14.09.2022 г. по Адм. дело № 581/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Валери Петров Дачев от гр. Казанлък, против Решение № 766/28.07.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.
повече...

ОС-1888/14.09.2022 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 533/12.08.2022 г. по Адм. дело № 472/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Георги Панайотов Георгиев от гр. Казанлък против Решение № 729/30.06.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото. Определението е влязло в законна сила на 31.08.2022 г.
повече...

ОС-1877/07.09.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 560/29.08.2022 г. по Адм. дело № 471/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Георги Панайотов Георгиев от гр. Казанлък против Решение № 716/30.06.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.
повече...

ОС-1876/07.09.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 559/29.08.2022 г. по Адм. дело № 466/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Георги Панайотов Георгиев от гр. Казанлък против Решение № 715/30.06.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.
повече...

ОС-1852/12.08.2022 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение №533/12.08.2022 г. по Адм. дело №472/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Георги Георгиев от гр. Казанлък против Решение №729/30.06.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.
повече...

ОС_1850/11.08.2022 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение №530/10.08.2022 г. по Адм. дело №452/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Диана Недялкова Татарова от гр. Казанлък против Решение №726/30.06.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.
повече...

ОС_1822/22.07.2022 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 493/22.07.2022 г. по Адм. дело № 488/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на "КУМАКС ИНВЕСТ" ЕООД, гр. Казанлък против Решение № 715/30.06.2022 г. на ОбС, в частта му по т. II.58, касаеща определения размер на субсидия за пътнически превози по междуселищни автобусни линии и прекратява производството по делото.
повече...

ОС_1782/08.07.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 453/04.07.2022 г. по Адм. дело № 405/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Георги Георгиев от гр. Казанлък против Решение № 711/26.05.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.
повече...

ОС-1695/19.05.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 211/18.05.2022 г. по Адм. дело № 52/2022 г., с което отменя Решение № 584/20.12.2021 г. на ОбС - Казанлък по жалба на "КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК" ООД.
повече...

ОС-1563/23.03.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 107/18.03.2022 г. по Адм. дело № 738/2021 г. по описа на АС, с което отменя като незаконосъобразни по протест на прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, разпоредбите на чл. 10, ал. 1, т. 6, чл. 12 и чл. 45, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение № 165/28.05.2022 г. на ОбС.
повече...

ОС-1443/20.01.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение №15/13.01.2022 г. по Адм. дело №372/2021 г. по описа на АС, с което отменя Решение № 440/27.05.2021 г. на ОбС-Казанлък по жалба на "Джипи-Н" ЕООД, гр. Казанлък.
повече...

ОС-1206/02.08.2021 г. - Писмо от Здравко Балевски - председател на ОИК, с приложени преписи от Решение № 256/17.02.2021 г. на Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване пълномощията на Кмета на кметство Копринка, общ. Казанлък, ведно с Решение № 80/05.03.2021 г. по Адм. дело № 752/2021 г. по описа на АС - Стара Загора и Решение № 8880/27.07.2021 г. по Адм. дело № 4099/2021 г. по описа на ВАС.
повече...

ОС-1104/08.06.2021 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложено Определение № 288/02.06.2021 г. по Адм. дело № 317/2021 г. по описа на АС, с което оставя без разглеждане жалбата на Митко Симов от гр. Казанлък, "Язовирно селище", блок № 3, с. Копринка, срещу Решение № 408/27.04.2021 г. на ОбС.
повече...

ОС-1057/07.05.2021 г. - Решение № 5379/27.04.2021 г. на ВАС, с което оставя в сила Решение № 301/06.08.2020 г., постановено по адм. дело № 292/2020 г. по описа на Административен съд - Стара Загора.
повече...

ОС-612/01.09.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен заверен препис от Определение № 270/30.07.2020 г. по Адм. дело № 372/2020 г. по описа на съда. Определението е влязло в законна сила на 28.08.2020 г.
повече...

OС-591/12.08.2020 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложено Определение № 270/30.07.2020 г. по Адм. дело № 372/2020 г. по описа на АС, с което оставя без разглеждане жалбата на Диана Кирилова, с искане за отмяна на разпоредбата на чл. 45 от Правилника на ОбС, приет е Решение № 165/28.05.2020 г.
повече...

ОС-589/11.08.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен заверен препис от Решение № 301/06.08.2020 г. по Адм. дело № 292/2020 г. по описа на АС., с което отменя като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 18, ал. 9, изречение първо и 27, ал. 2, изречение второ от ПЗР на Наредба № 26 на ОбС.
повече...

ОС-508/23.06.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 138/2020 г., с приложен заверен препис от Решение № 192/16.06.2020 г. на АС, както следва: 1. Оставя без разглеждане жалбата на Фондация "Гринберг" срещу чл. 15, ал. 3, т. 2 от Наредба № 4, като недопустима и прекратява производството; 2. Отменя по жалба на фондацията разпоредбата на чл. 15, ал. 1, ал. 2, ал. 3, т. 1, т. 3, т. 4, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от Наредба № 4 на ОбС; 3. Обявява за нищожна разпоредбата на чл. 43, ал. 2 от Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.
повече...

ОС-507/23.06.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 93/2020 г., с приложен препис от Решение № 194/18.06.2020 г. на АС, с което обявява за нищожна по протест на прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, Наредба № 14 за пожарната охрана на територията на община Казанлък.
повече...