Обнародване на съдебни решения

ОС-589/11.08.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен заверен препис от Решение № 301/06.08.2020 г. по Адм. дело № 292/2020 г. по описа на АС., с което отменя като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 18, ал. 9, изречение първо и 27, ал. 2, изречение второ от ПЗР на Наредба № 26 на ОбС.
повече...

ОС-508/23.06.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 138/2020 г., с приложен заверен препис от Решение № 192/16.06.2020 г. на АС, както следва: 1. Оставя без разглеждане жалбата на Фондация "Гринберг" срещу чл. 15, ал. 3, т. 2 от Наредба № 4, като недопустима и прекратява производството; 2. Отменя по жалба на фондацията разпоредбата на чл. 15, ал. 1, ал. 2, ал. 3, т. 1, т. 3, т. 4, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от Наредба № 4 на ОбС; 3. Обявява за нищожна разпоредбата на чл. 43, ал. 2 от Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.
повече...

ОС-507/23.06.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 93/2020 г., с приложен препис от Решение № 194/18.06.2020 г. на АС, с което обявява за нищожна по протест на прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, Наредба № 14 за пожарната охрана на територията на община Казанлък.
повече...

ОС-316/10.03.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 50/26.02.2020 г. по Адм. дело № 444/2019 г. по описа на съда, с което отменя определението си от 28.01.2020 г., оставя без разглеждане жалбата на Цветан Павлов от гр. Казанлък и прекратява производството по делото.
повече...

ОС-314/10.03.2020 г. - Съобщение от Върховен административен съд с приложен препис от Определение № 2689/19.02.2020 г. по Адм. дело № 12017/2019 г. по описа на ВАС, с което оставя без разглеждане касационната жалба и прекратява производството по делото, поради оттегляне на жалбата, относно Решение 997/28.03.2019 г. на ОбС.
повече...

ОС-260/18.02.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение № 542/09.01.2020 г., постановено по Адм. дело 280/2019 г., с което обявява, че решението влиза в законна сила на 08.02.2020 г. , относно Решение № 885/25.10.2018 г. на ОбС.
повече...

ОС-163/14.01.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение № 542/09.01.2020 г., постановено по Адм. дело 280/2019 г., с което обявява за нищожно Решение № 885/25.10.2018 г. на ОбС, по жалба на Стойно Денков от гр. Казанлък.
повече...

ОС-129/17.12.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 480/10.12.2019 г. постановено по Адм. дело № 617/2019 г. по описа на АС, с което отхвърля подадения Протест от прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл. 90, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС, като неоснователен.
повече...

ОС-87/03.12.2019 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 369/2019 г. на Адм. съд - Стара Загора, по Адм. дело № 568/2019 г. по описа на съда, и Определение № 15931 от 25.11.2019 г. на ВАС, с което определя, че оставя в сила Определение № 369
повече...

ОС-37/20.11.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен заверен препис от Решение № 357/21.10.2019 г. постановено по Адм. дело № 434/2019 г. по описа на АС, влязло в законна сила на 12.11.2019 г. /Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък/
повече...

ОС-30/18.11.2019 г. - Резолюция от Константин Тачев - прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора за прекратяване на Преписка вх. № 6698/2019 г. по описа на Окръжна прокуратура относно извършването на проверки за законосъобразност на подзаконови нормативни актове във връзка със задължението им по чл. 167, ал. 2, т. 4 от Закона за движение по пътищата, с оглед зачестилите пътни инциденти с превозни средства с животинска тяга на територията на област Стара Загора.
повече...

ОС-3147/28.10.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 357/21.10.2019 г. постановено по Адм. дело № 434/2019 г., с което отменя по протест на Прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Наредба № 31 на ОбС, като незаконосъобразна.
повече...

ОС-3148/28.10.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 447/21.10.2019 г., постановено по Адм. дело № 210/2019 г., с което оставя без разглеждане протеста на Прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл. 25, ал. 3, чл. 27, ал. 4 и чл. 41, ал. 3 от Наредба № 12 на ОбС и прекратява производството по делото.
повече...

ОС-3142/09.10.2019 г. - Постановление от Прокурор - Венцислав Фердинандов, във връзка с проверка по Прокурорска преписка № 885/2019 г. по описа на Специализирана прокуратура с отказ за образуване на досъдебно наказателно производство, поради липса на извършено престъпление и прекратяване на преписката. /По Решение № 997/28.03.2019 г. на ОбС/
повече...

ОС-3138/03.10.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Протокол от 19.09.2019 г. по Адм. дело № 191/2019 г. по описа на АС, с което прекратява производството по делото, поради оттегляне на протестираната разпоредба от Наредба № 2, с влязло в сила Решение № 1084/27.06.2019 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

ОС-3114/18.09.2019 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 369 от 11.09.2019 г., постановено по Адм. дело 568/2019 г., както и Отговор от жалбоподателя, с което оставя без разглеждане жалбата на Иван Колев Петров от гр. Казанлък против Решение №1128/25.07.2019 г. на ОбС като недопустима и прекратява производството по делото по описа на съда.
повече...

ОС-3033/02.08.2019 г. - Съобщение от Адм. съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение №
266/18.07.2019 г. по Адм. дело № 277/2019 г., с което отменя Решение № 997/28.03.2019 г. на ОбС по оспорване със Заповед № АК-01-ЗД-5/15.04.2019 г. на Областния управител на Област Стара Загора.

повече...

ОС-3005/18.07.2019 г. - Резолюция от Христо Петров - прокурор в Района прокуратура гр. Казанлък във връзка с проверка образувана по повод сигнал до Областния управител на Област Ст. Загора и до РП-Казанлък от група общински съветници от "БСП лява България" относно за законността по свикване на Заседание №53, проведено на 22.04.2019 г.
повече...

ОС-2955/03.07.2019 - Писмо от Административен съд - Стара Загора, с приложено Определение № 69/13.03.2019 г. на Старозагорски адм. съд по Адм. дело № 579/2018 г. и Определение № 9628/24.06.2019 г. на ВАС, с което потвърждава Определение № 69/2019 г. - оставя без разглеждане жалбата на "Кумакс агро" ЕООД, гр. Казанлък, против Решение № 849/26.09.2018 г. на ОбС.
повече...

ОС-2851/2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 204 от 14.05.2019 г., постановено по Адм. дело 277/2019 г., с което оставя без разглеждане и прекратява производството по делото по отношение на жалбоподателя - Клуб на жените социалистки, гр. Казанлък против Решение №997/28.03.2019 г. като недопустима.
повече...