Обнародване на съдебни решения

№ ОС-1567/10.10.2017 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложени заверени преписи от Определение № 173/19.06.2017 г. по Адм. дело № 244/2017 г., влязло в законна сила на 03.10.2017 г., с което оставя без разглеждане жалбата на "Туристически комплекс Казанлък" АД против Решение № 453/27.04.2017 г. на ОбС и Определение № 11555/03.10.2017 г. на ВАС по Адм. дело № 9903/2017 г., с което оставя в сила Определение № 173/19.06.2017 г. на АС - Стара Загора.
повече...

ОС-1543/21.09.2017 г. - Съобщение от Адм. съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 273/12.09.2017 г. постановено по Адм. дело № 250/2017 г. по описа на съда, с което прекратява производството по делото, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Стара Загора против отделни разпоредби на чл. 4, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 10 и чл. 31, т. 1, пр. 1 от Наредба № 4 и оставя без разглеждане жалбата на Паско Запрянов против разпоредбата на чл. 31, т. 1, пр. 1 от Наредба № 4 на ОбС, като недопустима.
повече...

№ ОС-1365/28.06.2017 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 173/19.06.2017 г. по Адм. дело № 244/2017 г., с което оставя без разглеждане жалба на "Туристически комплекс Казанлък" АД, против Решение № 453/27.04.2017 г. на ОбС, като недопустима.
повече...

ОС-1343/20.06.2017 г. - Съобщение от Аминистративен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 168/13.06.2017 г. по Адм. дело № 243/2017 г. по описа на съда, с което прекратява производството образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Стара Загора, с който са оспорени разпоредби на чл. 2, ал. 1 в частта "туристическа такса"; чл. 4, ал.1, т. 4; чл. 19, ал. 7 в частта "при констатиране неплащане на повече от три пъти"; чл. 22, ал.6 в частта "служебна бележка за липса на задължения към общината, подписана от главния счетоводител и директора на дирекция "Местни приходи" от Наредба № 26 на ОбС.
повече...

ОС-930/05.01.2017 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение № 324/14.12.2016 г. по Адм. дело № 339/2016 г. с което отменя по протест на прокурор в Окръжна прокуратура - С. Загора разпоредбите на чл. 8, ал. 1, т. 3; чл. 8, ал. 2 изр. второ в частта на "нотариална заверка на подписа на собственика/собствениците"; чл. 12, ал. 1, т. 2 в частта "нотариално заверено"; чл. 14, ал. 3, т. 2, чл. 15, ал. 1, т. 2 и чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № 21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Казанлък.
повече...

ОС-912/27.12.2016 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение № /16.12.2016 г. по Адм. дело № 329/2016 г., с което по протест на прокурор от РП - Казанлък отменя разпоредбите на чл. 20, ал. 1, т. 4 и чл. 27, ал. 1, т. 5 от Наредба №22 за рекламната и информационната дейност на територията на Община Казанлък.
повече...

ОС-759/03.10.2016 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 192/14.07.2016 г. по Адм. дело № 152/2016 г., по описа на съда, влязло в законна сила на 18.08.2016 г. и заверен препис от Определение № 221/31.08.2016 г., влязло в законна сила на 21.09.2016 г.
повече...

ОС-581/20.06.2016 г. - Определение № 173/14.06.2016 г. на Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 226/2016 г., с което оставя без разглеждане и прекратява производството образувано по жалба от ЕТ 'Карко - Константин Карагитлиев', гр. Казанлък, против Решение № 155/28.04.2016 г. на ОбС.
повече...

ОС-540/30.05.2016 г. - Определение № 145/17.05.2016 г. по Адм. дело № 226/2016 г. постановено от Административен съд - Стара Загора, с което оставя без разглеждане жалбата на ЕТ 'Карко - Константин Карагитлиев', гр. Казанлък против Решение № 155/28.04.2016 г. на ОбС.
повече...

ОС-369/18.03.2016 г. - Определение № 47/14.03.2016 г. постановено от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 47/2016 г., с което оставя без разглеждане и прекратява производството образувано по жалба от Секция на КТ 'Подкрепа' в Общински театър 'Любомир Кабакчиев', гр. Казанлък срещу Решение № 49/28.01.2016 г. на ОбС, в частта му по т. 11 и Приложение № 11, т. 23 и Приложение № 23 и Приложение № 4, касаещи Общински театър 'Любомир Кабакчиев', гр. Казанлък.
повече...

ОС-250/27.01.2016 г. - Решение № 12/21.01.2016 г., по Адм. дело № 312/2015 г., постановено от Административен съд - Стара Загора, с което отменя по жалба на Богдан Койчев Загоров от гр. Казанлък, Решение № 1393/2015 г. на Общински съвет - Казанлък.
повече...

ОС-4092/16.10.2015 г. - Определение № 279/08.10.2015 г. на Административен съд - Стара Загора, с което оставя без разглеждане жалбата на Недялка Иглева-Глушкова, против Решение № 1383/09.07.2015 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

ОС-3943/27.07.2015 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 121/06.08.2014 г., по Адм. дело № 104/2014 г., влязло в законна сила на 15.07.2015 г., ведно с Решение №8748/15.07.2015 г. по Адм. дело № 13614/2015 г. по описа на Върховен административен съд - София, с което оставя в сила Решение № 121/2014 г. /Наредба №26 на ОбС; Решение № 73/13.02.2012 г. на ОбС!/
повече...

ОС-3923/13.07.2015 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, по Адм. дело №212/2015 г., с приложен препис от Определение № 173/03.07.2015 г., постановено от Административен съд - Стара Загора, с което оставя без разглеждане и прекратява производството. Делото е образувано по жалба от Мехмед Мустафа Мустафа от гр. Крън срещу Решение №1345/13.05.2015 г. на ОбС.
повече...

ОС-3817/03.06.2015 - Решение № 67/14.04.2014 г. по Адм. дело № 41/2014 г., по описа на Административен съд - Стара Загора, с което се отменят по оспорване от Областния управител на Област Стара Загора разпоредбите на т. 4 и т. 6 от Приложение № 1 към Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на Община Казанлък, приета с Решение № 855/20.01.2014 г. на ОбС, приложено е и Решение № 5802/20.05.2015 г. по адм. д. 7693/2014 г. по описа на ВАС, с което оставя в сила Решение № 67/2014 г. на АС - Стара Загора.
повече...

ОС-3413/09.01.2015 г. - Решение №10/22.01.2014 г. на Административен съд - Стара Загора, влязло в законна сила на 29.12.2014 г. по Адм. дело № 360/2013 г. по описа на Съда, образувано по жалба на Теодора Георгиева срещу Решение № 694/30.07.2013 г. на Общински съвет – Казанлък и заверен препис от Решение №15734/29.12.2014 г. на ВАС.
повече...

ОС-3015/12.08.2014 г. - Решение № 121/06.08.2014 г., по Адм. дело № 104/2014 г., постановено от Административен съд - Стара Загора, с което отменя разпоредбите на чл. 22, ал. 2, т. 1 и т. 2.2 от Наредба № 26, приети с Решение № 73/13.02.2012 г. на Общински съвет - Казанлък, като незаконосъобразни.
повече...

ОС-2923/01.07.2014 г. - Определение от 06.2014 г. на Административен съд – Стара Загора, с което отменя Определението си от 12.06.2014 г.
повече...

ОС-2912/25.06.2014 г. - Определение № 36/11.02.2014 г. по Адм. д. № 561/2013 г. по описа на Административен съд - Стара Загора, ведно с Определение № 4559 от 02.04.2014 г. по Адм. дело № 3386/2014 г. и Определение № 6748 от 20.05.2014 г. по Адм. д. № 6459/2014 г. и двете по описа на ВАС – София.
повече...

ОС-2739/22.04.2014 г. - Решение № 67/14.04.2014 г. на Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 41/2014 г., с което отменя по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора разпоредбите на т. 4 и т. 6 от Приложение № 1 към Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на Община Казанлък.
повече...