Обнародване на съдебни решения

ОС-3147/28.10.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 357/21.10.2019 г. постановено по Адм. дело № 434/2019 г., с което отменя по протест на Прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Наредба № 31 на ОбС, като незаконосъобразна.
повече...

ОС-3148/28.10.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 447/21.10.2019 г., постановено по Адм. дело № 210/2019 г., с което оставя без разглеждане протеста на Прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл. 25, ал. 3, чл. 27, ал. 4 и чл. 41, ал. 3 от Наредба № 12 на ОбС и прекратява производството по делото.
повече...

ОС-3142/09.10.2019 г. - Постановление от Прокурор - Венцислав Фердинандов, във връзка с проверка по Прокурорска преписка № 885/2019 г. по описа на Специализирана прокуратура с отказ за образуване на досъдебно наказателно производство, поради липса на извършено престъпление и прекратяване на преписката. /По Решение № 997/28.03.2019 г. на ОбС/
повече...

ОС-3138/03.10.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Протокол от 19.09.2019 г. по Адм. дело № 191/2019 г. по описа на АС, с което прекратява производството по делото, поради оттегляне на протестираната разпоредба от Наредба № 2, с влязло в сила Решение № 1084/27.06.2019 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

ОС-3114/18.09.2019 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 369 от 11.09.2019 г., постановено по Адм. дело 568/2019 г., както и Отговор от жалбоподателя, с което оставя без разглеждане жалбата на Иван Колев Петров от гр. Казанлък против Решение №1128/25.07.2019 г. на ОбС като недопустима и прекратява производството по делото по описа на съда.
повече...

ОС-3033/02.08.2019 г. - Съобщение от Адм. съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение №
266/18.07.2019 г. по Адм. дело № 277/2019 г., с което отменя Решение № 997/28.03.2019 г. на ОбС по оспорване със Заповед № АК-01-ЗД-5/15.04.2019 г. на Областния управител на Област Стара Загора.

повече...

ОС-3005/18.07.2019 г. - Резолюция от Христо Петров - прокурор в Района прокуратура гр. Казанлък във връзка с проверка образувана по повод сигнал до Областния управител на Област Ст. Загора и до РП-Казанлък от група общински съветници от "БСП лява България" относно за законността по свикване на Заседание №53, проведено на 22.04.2019 г.
повече...

ОС-2955/03.07.2019 - Писмо от Административен съд - Стара Загора, с приложено Определение № 69/13.03.2019 г. на Старозагорски адм. съд по Адм. дело № 579/2018 г. и Определение № 9628/24.06.2019 г. на ВАС, с което потвърждава Определение № 69/2019 г. - оставя без разглеждане жалбата на "Кумакс агро" ЕООД, гр. Казанлък, против Решение № 849/26.09.2018 г. на ОбС.
повече...

ОС-2851/2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 204 от 14.05.2019 г., постановено по Адм. дело 277/2019 г., с което оставя без разглеждане и прекратява производството по делото по отношение на жалбоподателя - Клуб на жените социалистки, гр. Казанлък против Решение №997/28.03.2019 г. като недопустима.
повече...

ОС-2850/2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 210 от 17.05.2019 г., постановено по Адм. дело 280/2019 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Стойно Денков Денков от гр. Казанлък против Решение №885/25.10.2018 г. като недопустима и прекратява производството по делото по описа на съда.
повече...

ОС-2798/24.04.2019 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 175/18.04.2019 г. по описа на съда по адм дело № 281/2019 г., с което присъединява жалбата на Клуб на жените социалистки против Решение № 997/28.03.2019 г. към Заповед № АК-01-ЗД-5/15.04.2019 г. на областния управител на обл. Стара Загора и прекратява производството по адм. дело № 281/2019 г. по описа на АС - Стара Загора.
повече...

ОС-2738/12.04.2019 г. Съобщение от Адм. съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение № 97/08.04.2019 г. по Адм. дело № 25/2019 г., с което отменя по протест на прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък.
повече...

ОС-2737/12.04.201 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 144 от 05.04.2019 г., постановено по Адм. дело 107/2019 г., с който оставя без разглеждане жалбата на "Рейсър Ауто" ЕООД, гр. София против разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от Наредба №23 за управление на отпадъците на територията на община Казанлък и прекратява прозводството по делото.
повече...

ОС-2704/02.04.2019 г. Съобщение от Адм. съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение № 111/26.03.2019 г. по Адм. дело № 703/2018 г., с което отменя чл. 44, ал. 1, т.101, подточка 1, 2, 4, 6 и 7 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

ОС-2703/02.04.2019 г. - Съобщение от Адм. съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 128/28.03.2019 г., постановено по Адм. дело 207/2019 г., с което присъединява делото към адм. дело № 191/2019 г. образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура против разпоредбите на чл.20, ал.3, т.9 и т.11; чл.48, ал.1, ал.2 и ал.4; чл. 49, ал.2, ал.3 и ал.5; чл.50, ал.1 от Наредба № 2 на ОбС.
повече...

ОС_2668/19.03.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложено Определение № 69/13.03.2019 г. по Адм. дело № 579/2018 г. , с което оставя без разглеждане жалбата на "Кумакс агро" ЕООД, гр. Казанлък, против Решение № 849/26.09.2018 г. на ОбС.
повече...

ОС-2762/16.04.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 159/10.04.2019 г. по Адм. дело № 764/2018 г. по описа на АС, с което прекратява производството по делото и оставя без разглеждане протеста на Прокурор Драганова при ОП - Стара Загора против чл. 37, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 2, т. 1 от Наредба № 12 на ОбС.
повече...

ОС-2553/01.02.2019 - Съобщение от Административен - Стара Загора, с приложен препис от Решение № 24/28.01.2019 г., постановено по Адм. дело 237/2018 г., с което отменя чл. 15, ал. 3, т. 2 от Наредба № 4 на ОбС. Делото е образувано по жалба от Цветан П. от гр. Казанлък.
повече...

ОС-2605/19.02.2019 г. - Съобщение от Адм. съд - Стара Загора по Адм. дело № 634/2018 г. по описа на съда, с приложен препис от Протоколно определение от 15.01.2019 г. влязло в законна сила на 09.02.2019 г., с което оставя без разглеждане жалбата против Решение № 883/25.10.2018 г. на ОбС, поради оттегляне на оспорването.
повече...

ОС-2564/07.02.2019 г. - Резолюция от К. Тачев - Прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора за прекратяване на Преписка вх. № 1957/2018 г. по описа на ОП - Стара Загора, образувана по повод на получена по компетентност Преписка № 1121/2018 г. по описа на ВАП-София, с оглед данни за незаконосъобразност на чл.36,т.5,6,7,13,19,31 и 38 от Наредба № 26 на ОбС.
Преписката е прекратена, тъй като са предприети действия за внасяне на предложение за промяна на горепосочените разпоредби от наредбата.

повече...