Обнародване на съдебни решения

ОС-2713/09.04.2014 г. - Определение № 4559/02.04.2014 г. на Върховен административен съд, с което оставя без разглеждане частната жалба на Общински съвет - Казанлък срещу Определение № 36/11.02.2014 г. постановено по Адм. дело № 561/2013 г. по описа на Административен съд - Стара Загора.
повече...

ОС-2192/03.10.2013 г. - Определение № 285/30.09.2013 г. на Административен съд – Стара Загора, поставено по адм. дело № 360/2013 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Теодора Дочева Георгиева, против Решение № 694/30.07.2013 г. на Общински съвет – Казанлък.
повече...

ОС-1177/17.10.2012 г. - Решение № 155/10.10.2012 г. на Старозагорският административен съд по Адм. дело № 174 по описа на съда за отмяня като незаконосъобразни чл.22, ал. 5 и чл. 37, ал. 4 от Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разореждане с общинско имущество. (Решение № 214/2012 г.!)
повече...

ОС-1228/30.10.2012 г. - Определение № 178/19.10.2012 г. на Старозагорски административен съд за прекратяване производството по Адм.дело № 212/2012 г. по описа на АС- Стара Загора.
повече...

ОС-1190/17.10.2012 г. - Определение № 212/19.09.2012 г. по Адм. дело № 384 по описа на на Административен съд - Стара Загора, относно оставяне без разглеждане жалба на Динко Драгоев и Милена Дончева против Решене № 336/24.08.2012 г. на Общински съвет - Казанлък и прекратяване производството по делото, заверен препис.
повече...

ОС-975/26.07.2012 - Решение № 117/13.07.2012 г. по адм. дело № 188/2012 г., постановено от Административен съд - Стара Загора, Административно отделение VІ състав, с което обявява нищожността на т. ІІІ от Решение № 733/14.09.2011 г. на ОбС.
повече...

ОС-598/02.04.2012г. - Определение № 25 от 10.02.2012г. на Административен съд - Стара Загора по Адм.дело № 22/2012г., ведно с Определение № 4196 от 22.03.2012г. по Адм.дело № 3878/2012г. на Върховен административен съд на Република България, влязло в законна сила на 22.03.2012г.
повече...

ОС-539/20.03.2012г. - Определение № 51 от 28.02.2012г. на Административен съд - Стара Загора по Адм.дело № 24/2012г., влязло в законна сила на 10.03.2012г.
повече...

ОС-538/20.03.2012г. - Определение № 47 от 27.02.2012г. на Административен съд - Стара Загора по Адм.дело № 23/2012г., влязло в законна сила на 10.03.2012г.
повече...

ОС_363 - Решение № 290/20.12.2011г. по Адм.д. № 451/2011г. по описа на Административен съд-Стара Загора
повече...

ОС_278 - Определение № 353/07.12.2011г. по Адм.д. № 498/2011г. по описа на Административен съд-Стара Загора
повече...

ОС-172/15.12.2011 г. Писмо от Административен съд - Стара Загора с приложен заверен препис от Решение № 261/15.11.2011 г. по Адм. дело № 545/2009 г. по описа на съда относно Решение № 292/24.09.2009 г. на ОбС!
повече...

ОС-3921/13.07.2011 г. - Писмо от Административен съд - Стара Загора с приложен заверен препис от Определение № 59 от 07.03.2011 по адм. дело № 10/2011 г. по описа на Административен съд - Стара Загора потвърдено с Определение № 9171/23.06.2011 г. по адм. д. № 4694/2011 г. по описа на ВАС-София и влязло в законна сили на 23.06.2011 г.
повече...

ОС-3878/04.07.2011 г. - Писмо от Административен съд - Стара Загора с приложен заверен препис от Определени е№ 60/07.03.2011 г., влязло в законна сила на 27.06.2011 г. по адм. дело № 12/2011 г. по описа на АС- Стара Загора и 1 бр. заверен препис от Определение № 9275/27.06.2011 г. на ВАС - София.
повече...

ОС-3753/06.06.2011 г. - Писмо от Административен съд - Стара Загора с приложен заверен препис от Решение № 438/14.01.2011 г. по адм. дело № 404/2010 г. по описа на съд, ведно с Решение № 7022/19.05.2011 г. по адм. дело № 3845/2011 г. на ВАС. Решението е влязло в законна сила на 19.05.2011 г.
повече...

ОС-3710/25.05.2011 г. - Опредиление № 34/02.02.2011 г. по адм. дело № 7/2011 г. по описа на Адм. съд - Стара Загора и Определение № 6533/11.05.2011 г. по адм. дело № 3419/2011 г. по описа на ВАС, влязли в законна сила на 11.05.2011 г.
повече...

ОС-3561/13.04.2011 г. - Определение № 74/21.03.2011 г. по адм. дело № 81/2010 г. по описа на съда, влязло в законна сила на 06.04.2011 г., с което прекратява производството по административно дело № 81/2010 г. (Решение № 383/04.02.201 г.)

повече...

ОС-3359/07.03.2011 г. - Определение № 26/01.02.2011 г. по адм. дело № 17/2011 г. по описа на АС - Стара Загора, влязло в законна сила на 12.02.2011 г. - Оставя без разглеждане жалбата против Решение № 551/13.12.2010 г.
повече...

ОС-3456/21.03.2011 г. - Определение № 42/11.02.2011 г. по адм. дело № 11/2011 г., влязло в законна сила на 01.03.2011 г. Оставя без разглеждане жалбата против Решение № 551/13.12.2010 г. Прекратява производството по адм. дело № 11
повече...

ОС-3455/21.03.2011 г. - Определение № 31/01.02.2011 г. по адм. дело № 18/2011 г. по описа на съда, влязло в законна сила на 09.03.2011 г. Оставя без разглеждане жалбата против Решение № 552/13.12.2010 г. (Прекратява производството по адм. дело № 18/2011 г.!)
повече...