Обнародване на съдебни решения

ОС-3921/13.07.2011 г. - Писмо от Административен съд - Стара Загора с приложен заверен препис от Определение № 59 от 07.03.2011 по адм. дело № 10/2011 г. по описа на Административен съд - Стара Загора потвърдено с Определение № 9171/23.06.2011 г. по адм. д. № 4694/2011 г. по описа на ВАС-София и влязло в законна сили на 23.06.2011 г.
повече...

ОС-3878/04.07.2011 г. - Писмо от Административен съд - Стара Загора с приложен заверен препис от Определени е№ 60/07.03.2011 г., влязло в законна сила на 27.06.2011 г. по адм. дело № 12/2011 г. по описа на АС- Стара Загора и 1 бр. заверен препис от Определение № 9275/27.06.2011 г. на ВАС - София.
повече...

ОС-3753/06.06.2011 г. - Писмо от Административен съд - Стара Загора с приложен заверен препис от Решение № 438/14.01.2011 г. по адм. дело № 404/2010 г. по описа на съд, ведно с Решение № 7022/19.05.2011 г. по адм. дело № 3845/2011 г. на ВАС. Решението е влязло в законна сила на 19.05.2011 г.
повече...

ОС-3710/25.05.2011 г. - Опредиление № 34/02.02.2011 г. по адм. дело № 7/2011 г. по описа на Адм. съд - Стара Загора и Определение № 6533/11.05.2011 г. по адм. дело № 3419/2011 г. по описа на ВАС, влязли в законна сила на 11.05.2011 г.
повече...

ОС-3561/13.04.2011 г. - Определение № 74/21.03.2011 г. по адм. дело № 81/2010 г. по описа на съда, влязло в законна сила на 06.04.2011 г., с което прекратява производството по административно дело № 81/2010 г. (Решение № 383/04.02.201 г.)

повече...

ОС-3359/07.03.2011 г. - Определение № 26/01.02.2011 г. по адм. дело № 17/2011 г. по описа на АС - Стара Загора, влязло в законна сила на 12.02.2011 г. - Оставя без разглеждане жалбата против Решение № 551/13.12.2010 г.
повече...

ОС-3456/21.03.2011 г. - Определение № 42/11.02.2011 г. по адм. дело № 11/2011 г., влязло в законна сила на 01.03.2011 г. Оставя без разглеждане жалбата против Решение № 551/13.12.2010 г. Прекратява производството по адм. дело № 11
повече...

ОС-3455/21.03.2011 г. - Определение № 31/01.02.2011 г. по адм. дело № 18/2011 г. по описа на съда, влязло в законна сила на 09.03.2011 г. Оставя без разглеждане жалбата против Решение № 552/13.12.2010 г. (Прекратява производството по адм. дело № 18/2011 г.!)
повече...

ОС-3452/21.03.2011 г. - Определение № 45/11.02.2011 г., влязло в законна сила на 01.03.2011 г. по адм. дело № 41/2011 г. по описа на съда. (Прекратява производството по адм. дело № 41/2011 г., Решение № 562/13.12.2010 г.!)
повече...

ОС-3480//29.03.2011 г. - Определение № 74/21.03.2011 г. на Старозагорски административен съд за прекратяване производството по Адм. д. № 81/2010 г. по описа на АС - Стара Загора.
повече...

ОС-3451/21.03.2011 г. - Определение № 25 на Административен съд - Стара Загора
повече...

ОС-3450/21.03.2011 г. - Определение № 30 на Административен съд - Стара Загора
повече...

ОС-2895/16.11.2010 г. - Решение № 217 от 27.09.2010 на Административен съд - Стара Загора, с което се оставя без уважение молбата на кмета на община Казанлък за тълкуване на Решение № 214/06.07.2009 г. по Адм. д. 111/2009 г. по описана Съда.
повече...

ОС-2811/25.10.2010 г. - Определение № 207/14.09.2010 г. на Старозагорски административен съд за прекратяване производството по Адм. д. № 321/2010 г. по описа на Администратиевн съд - Стара Загора по оспорване на областния управител на област Стара Загора на Решение № 451/27.05.2010 г. на Общински съвет - Казанлък, поради оттегляне на административния акт.
повече...

ОС-2715/29.09.2010 г. - Определение № 25/27.01.2010 г. по адм.дело № 4/2010 г. по описа на Адм. съд - Стара Загора и Определение № 10734/21.09.2010 г. по адм. д. № 2636/2010 г. по описа на ВАС -София, влязли в законна сила на 21.09.2010 г.
повече...

ОС-2553/28.07.2010 г. - Определение № 127/10.05.2010 г. на Административен съд - Стара Загора, влязло в законна сила на 12.07.2010 г. по адм. дело № 149/2010 г. по описа на АС - Стара Загора и заверен препис от Определение № 9708/12.07.2010 г. на ВАС - София.
повече...

ОС-2552/28.07.2010 г. - Решение № 214/06.07.2010 г. по адм. дело № 111/2009 г. по описа на АС - Ст. Загора, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. по адм. дело № 12246/2009 по описа на ВАС - София и влязло в законна сила на 30.06.2010 г.
повече...

ОС-2320/17.06.2010 г. - Решение № 308/13.11.2009 г. по Адм. д. № 250/2009 г. по описа на Административен съд - Стара Загора, ведно с Решение 7642/09.06.2010 г. по Адм. д. № 457/2010 г. по описа на ВАС, в законна сила от 09.06.2010 г.
повече...

ОС-2300/14.06.2010 г. - Определение № 6493/17.05.2010 г. (ориг.) на ВАС, с което ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 26/18.02.2010 на САС по адм. дело № 282/2009.
повече...

ОС-2299/14.06.2010 г. - Решение № 6422/17.05.2010 г. на Върховния административен съд за обезсилване на Решение № 201/08.07.2009 г. на Административен съд - Стара Загора.
повече...