Обнародване на съдебни решения

ОС-1745_2010 - Протокол по Адм. дело 563 по описа на Адм. съд - Ст. ЗАгора за 2009 г. за оставяне без раглеждане оспорването на Решение № 306/02.10.2009.г. направено от Областния управител със Заповед № 590/23.10.2009 г. и прекратяване производството по Адм. д. 563/2009 г.
повече...

Решение № 400/10.12.2009 г. на Административен съд - Стара Загора
повече...

Решение N346/13.11.2009г на Административен Съд гр.Стара Загора
повече...

ОС-2518/28.01.2014 г. - Решение №10 от 22.01.2014 г. на Административен съд - Стара Загора по Адм.дело № 360/2013 г. по описа на съда, с което оставя без уважение жалбата на Теодора Дочева Георгиева, против Решение № 694/30.07.2013 г. на Общински съвет - Казанлък, като неоснователна.
повече...

ОС-2517/28.01.2014 г. - Решение от 17.01.2014 г. на Административен съд - Стара Загора по Адм.дело № 51/2013 г. по описа на съда, образувано по жалба на Ваня Христова Колева, с което отменя Решение № 471/2013 г. на Общински съвет - Казанлък.
повече...