Слово на председателя на Общински съвет-Казанлък Васил Самарски, произнесено на първото за европейската 2007 г. заседание на законодателния орган – 25 януари 2007 г.


Уважаеми народни представители – господин Гороломов и господин Златев! Уважаема госпожо Друмева! Уважаеми господин Дамянов!
Госпожи и господа – кметове!
Скъпи колеги - общински съветници!
Скъпи съграждани и журналисти!
Уважаеми радиослушатели и телевизионни зрители!
Госпожи и господа!

Времето на голямата истина настъпи.
А тази истина е: България на Европа и Европа на България!
Единствен по рода си, Европейският съюз представлява уникална в световната история политическа и икономическа система. Страните-членки запазват националната си идентичност, но споделят своите ценности, за да получат сила и световно влияние, каквито нито една от тях поотделно не би могла да има. Това най-точно е изразено в мотото, което представя Европа като континент “Единство в многообразието!”
Споделената европейска идентичност е заложена преди всичко в принципите на ЕС за солидарност, за търсене на диалог и партньорство. За търсене на диалог между институциите , а не конфронтация на интереси.
1-ви януари на 2007 г. е исторически ден за европейска България.
За община Казанлък този ден е днешният. Датата 25 януари 2007 г. ще остане паметна в най-новата ни история. Защото днес ние правим първата реална стъпка по пътя на нашето европейско развитие, в което решаваща роля има местното законодателство, в синхрон с европейското.
Четвъртата година от мандата на местната власт /2003 – 2007 г./ е първата година от пълноправното ни членство в Европейския съюз.
А сегашният състав на местния Общински съвет е първият за община Казанлък местен европейски законодателен орган. Именно той през втората половина от мандата си пое високата отговорност и даде начало на нов стил на работа в местното самоуправление, който трябва да намери своите последователи във всички сфери на живота в нашата община.
Всеизвестно е, че най-добрите европейски практики са родени и се развиват успешно благодарение преди всичко на местното законодателство - то дава посоката и трасира верния път. И в този смисъл всеки успех или неуспех ще се дължи преди всичко на него.
Именно заради това Общинският съвет пръв започна промяната.
За общинските съветници “европейско мислене” отдавна не е фраза,
а съдържание. Спокойно и категорично мога да кажа, че сегашният Общински съвет е вече европейски – с придобити много нови знания, които общинските съветници ще продължат да разширяват и задълбочават.
Негов дълг сега е да даде насоки за промяна в работата и на общинската администрация, която да заработи в синхрон с българското европейско законодателство. Време е нашата администрация да осъзнае, че работи в принципно нова ситуация и че не трябва да се оказва спирачка за европейското бъдеще на Казанлък. За целта е крайно наложително кметът да предприеме спешни действия и да отдели средства за обучение и допълнителна квалификация на всички експерти в общинската администрация.
За европейския старт на община Казанлък е важно следното : колкото сме по-наясно с приоритетите си, толкова по-лесно ще правим своя избор и толкова по-ефективно ще работим!
Предварително осъзнавайки и разбирайки това, местният законодателен орган посрещна членството на страната ни в Евросъюза с ясно очертани приоритети, които в община Казанлък са реално постижими – и за законодателната, и за изпълнителната власт:
На първо място – ние сме длъжни да обърнем особено внимание на социалната дейност в полза на гражданите. Този приоритет е предопределен от социалната политика на ЕС , която е основната негова политика. При това - нашата социална чувствителност трябва да е обвързана със собствената ни критичност и взискателност, особено към онази част от нашите съграждани, които са в неравностойно положение и изпитват остра нужда от бърза промяна в това отношение.
На второ място – като законодателен орган ние трябва да предприемем онези стъпки и да приемем онези решения, в резултат на които нашата община да се освободи от тежестта на непосилни и неефективни за нея функции и да ги предостави на частния сектор, който в много отношения изпреварва обществения. Като пример ще посоча общинските фирми. Ние трябва да направим така, че община Казанлък да извършва само публични и в полза на гражданите и фирмите дейности.
На трето място - 2007 година трябва да бъде периодът на въвеждането на антикорупционни практики на територията на нашата община. Това означава, че е необходимо да създадем облекчения в разрешителните режими при обслужването на гражданите и бизнеса.
На четвърто - онова, което досега сме инвестирали с този състав на Общинския съвет и което предстои да инвестираме е само в плюс за общината. Натрупаният положителен опит трябва да бъде използван и по-нататък. От обществена полза ще бъде, ако в подготвката на своите листи за предстоящите местни избори партиите подходят така, че по-голямата част от сегашните общински съветници да могат да работят и в следващия мандат. Така ще осигурим необходимата приемственост между сегашния състав на ОбС и следващия.
И на пето място - Ако направим така, че новото попълнение в местната власт да е от колкото е възможно повече млади хора, това ще означава, че сме подходили модерно, справедливо и по европейски.
Защото без младите Казанлък няма да бъде европейски град!
Госпожи и господа!
Съвсем естествено е точно днес да откроя най-важното, което предстои на Общинския съвет през следващите няколко месеца.
А то е:
1. Да продължим промените в нашата работа, като не спираме да усвояваме нови знания и не спираме да ги разширяваме и задълбочаваме.
2. Да установим по-тесни контакти с добре работещи български и европейски общини и пренесем техния положителен опит при нас.
3. Да изберем обществен посредник.
4. Да приемем първия европейски бюджет на община Казанлък, което означава да приемем един социален бюджет, в който собствените приходи и приходите от държавния бюджет да бъдат изцяло насочени към социалните дейности, към културата, спорта, образованието, здравеопазването. А всички средства, необходими за инфраструктурни промени, да бъдат осигурени от европейските фондове чрез печеливши проекти.
На бюджета за 2007 г. трябва да погледнем по нов начин – обновявайки града, общинската администрация да не разчита основно на продажби на общинско имущество, а да използва целия си потенциал, ако е необходимо – да потърси и експертна помощ, за да подготвя добри проекти, чрез които да спечели пари.
Трябва да признаем, че общината изостава в проектната си готовност за кандидатстване по европейските фондове. Спешно необходимо е в бюджет-2007 да трансформираме наличните финансови средства, предвидени за инфраструктурни проекти в общината, в средства за разработване на проекти по приетия вече план за развитие на община Казанлък до 2013 г.
Днес не може да има друга по-мъдра, по-далновидна и по-ефективна управленска политика от тази. Част от общинските съветници преди няколко месеца с очите си видяха резултатите от такова управленско поведение в побратимените ни градове Надканижа и Сент-Ерблен. Подобни успешни подходи има вече и в някои български общини.
Не трябва да забравяме, че Европейският съюз дава, но не подарява!
5. През тази година работата на Общински съвет-Казанлък ще бъде насочена и към лобиране в Европейската комисия за печелене на проекти в сферата на туризма. Затова ще бъде особено важно да осъществим преки контакти със структурите на Европейския съюз в Брюксел. Това е напълно по нашите възможности и ние трябва да го направим със съответното самочувствие на хора, живеещи в уникален регион на България и Европа. Лобирането ще е от висотата на най-висшия орган на местното самоуправление – Общинският съвет.
6. Ще го кажа накрая, защото ми се иска да направя един много специален акцент – отново за младите хора. Преди два дни излезе поредната тревожна статистика: в края на 2006 г. от общия брой регистрирани безработни граждани в община Казанлък близо 26 % са младежи до 29 години. Това е един висок процент и проблемът с трудовата реализация на младите продължава да бъде един от най-острите на пазара на труда. Ние като общински съветници не можем да си позволим да загърбим този проблем.
Тук е мястото да ви благодаря, уважаеми колеги, затова, че безрезервно подкрепяте идеята “Зелена карта-Казанлък”. Наша обща, наложителна и изключително важна задача до края на мандата трябва да бъде приемането на дългосрочен нормативен документ – Общинска програма “Живот и реализация на младите хора в община Казанлък”.
Госпожи и господа – общински съветници!
Уважаеми гости, скъпи съграждани!
С една ясна визия за община Казанлък и с ясни приоритети, със силна местна законодателна инициатива и смели решения, със силна местна изпълнителна власт, която да направи тези решения видими и осезаеми, с по-голяма ангажираност на гражданите, с привличането на новаторски мислещи и енергични хора – спецалисти и експерти, ние сме в състояние да направим от 2007 година една достойна първа европейска година.
Това е жалонирането, което исторически сме призвани да осъществим, за да могат следващите органи на местното самоуправление – законодателният и изпълнителният, да работят, реализирайки нашите идеи и намерения и обогатявайки ги със свои.
С единствената мисъл – за доброто и европейското бъдеще на община Казанлък!
Да си пожелаем успех!