РЕШЕНИЕ № 632
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2007 г., Протокол № 53

ОТНОСНО: Предложение на Николай Александров – общински съветник, изразено по доклад на кмета на общината с проект за бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2007 г. при първо четене.

(Отменено с Решение № 643 от 26.04.2007 г.)


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
  
 
Р Е Ш И:
 
 
            Да се отвори пътят пред полицията.
 
 
 
 
Адресат на акта: Кмета на община Казанлък.
                                     РУ на МВР – Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
           
 
 
            Участвали в гласуването 35 общински съветници, от които "за" – 28.
 
 
Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
                      /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/