РЕШЕНИЕ № 637
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2007 г., Протокол № 53

ОТНОСНО: Внасяне на материали в Общинския съвет с предложение за решение за общинските фирми "Балкан-К" АД и "МСЦ Поликлиника - Казанлък" ЕООД.


Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
 
 
Р Е Ш И:
 
 
            Задължава кмета на общината за заседанието на Общинския съвет през месец април 2007 година да внесе материали с предложение за решение за общинските фирми "Балкан-К" АД и "МСЦ Поликлиника - Казанлък" ЕООД.
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в гласуването 31 общински съветници, от които "за" - 30.
 
 
 
Вярно с оригинала!                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:               
                                                                                                             /В. Самарски/
            /В. Василева/