РЕШЕНИЕ № 682
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол № 55
ОТНОСНО: № ОС-278/20.04.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за именуване на новоизграден парк в кв. " Васил Левски ", гр. Казанлък.


Инвестиционната политика на Община Казанлък предвижда увеличаване на зелените площи на територията на цялата община. Част от тази политика е и изграждане на парк в кв. ”Васил Левски”, гр. Казанлък. Парковата зона ще бъде на територия от 14 дка и само след по малко от месец гражданите на Казанлък ще имат възможност да се разхождат и отдъхват сред приятна атмосфера.
    
            Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21 ал.1, т.18 от ЗМСМА, чл.81, ал.1 и чл.83, ал.3 от Наредбата №27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и други възпоменателни знаци на територията на община Казанлък
 
 
Р Е Ш И :
 
1. Именува новосъздаденият парк в квартал “Васил Левски”, град Казанлък с името "Васил Левски".
2. Задължава кмета на община Казанлък да организира тържествено откриване и ритуал по именуването на парка.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
            Участвали в гласуването  27 общински съветници, от които "за" - 25.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                     
                                                                                                                                    /В. Самарски/
            /В. Василева/