РЕШЕНИЕ № 684
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол № 55
ОТНОСНО: № ОС-322/14.05.2007 г. - Придружително писмо от Цветанка Пискова, председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с доклад за отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък.


В Общински съвет - Казанлък са постъпили молби  за отпускане на еднократни помощи за лечение, закупуване на лекарства и консумативи от следните граждани:
            1. Молба № ОС-156/05.03.2007 г. от Анета Емилова Радева с диагноза карцинома ендометрии. Статус пост операционен и артериална хипертония;
            2. Молба № ОС-225/28.03.2007 г. от Катя Михайлова Джурова с диагноза карцинома коли утери;
            3. Молба № ОС-236/04.04.2007 г. от Мария Христова Димитрова за лечение на майка й Диляна Иванова Христова с диагноза ДВТ експремитатес инфериор декстри;
            4. Молба № ОС-258/17.04.2007 г. от Любка Асенова Иванова за посрещане на разходи по лечение и погребение на сина й.
 
            Всички изброени граждани са в особено тежко здравословно и финансово състояние.
 
 
            Общинския съвет – Казанлък, на основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И :
 
            Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2007 година, подпараграф 42-14 - "Други помощи по решение на ОбС" еднократна парична помощ на молителите, както следва:
            1. На Анета Емилова Радева от гр. Казанлък, ж.к. "Изток" бл. 2, вх. Д, ап. 115 - 400 (четиристотин) лева;
            2. На Катя Михайлова Джурова от гр. Казанлък, ул. "Илинден" № 43, вх. А, ет. 1, ап. 3 - 400 (четиристотин) лева;
            3. На Мария Христова Димитрова от гр. Шипка, ул. "Стефан Орешков" № 27, вх. Б, ет. 2, ап. 13 - 400 (четиристотин) лева.;
            4. На Любка Асенова Иванова от гр. Казанлък, ул. "Марица" № 21 - 200 (двеста) лева.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък; Анета Емилова Радева от гр. Казанлък, ж.к. "Изток" бл. 2, вх. Д, ап. 115; Катя Михайлова Джурова от гр. Казанлък, ул. "Илинден" № 43, вх. А, ет. 1, ап. 3; Мария Христова Димитрова от гр. Шипка, ул. "Стефан Орешков" № 27, вх. Б, ет. 2, ап. 13; Любка Асенова Иванова от гр. Казанлък, ул. "Марица" № 21.
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
 
            Участвали в гласуването 26  общински съветници, от които "за" - 25.
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                     
                                                                                                                                    /В. Самарски/
            /В. Василева/