РЕШЕНИЕ № 685
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол № 55
ОТНОСНО: № ОС-094/07.02.2007 г. - Придружитело писмо от Стефан Дамянов,кмет на община Казанлък за отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Добрева Христова с адрес ул. "Никола Самев" № 9, град Казанлък.


Госпожа  Христова е самотна жена на 85-годишна възраст. Преди няколко месеца е загубила сина си, с когото е живеела. Боледува от шест заболявания, надлежно описани в Етапна епикриза от личния лекар  - застойна сърдечна недостатъчност, хипертонична болест, стенокардия, генитален пролапс, камък в бъбрека и увреждане на междупрешлените дискове/. Трудно се движи и самообслужва. Декларира месечен доход от 104 лв.
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
 
 
Р Е Ш И:
 
 
Отпуска от бюджета на община Казанлък за 2007 година, подпараграф 42-14 - “Други помощи по решение на ОбС”, еднократна парична помощ на Мария Добрева Христова от гр. Казанлък , ул. ” Никола Самев ” № 9 в размер на 150 (сто и петдесет) лв.
     
 
Адресат на акта: Мария Д. Христова, ул. "Никола Самев" № 9, град Казанлък; кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в гласуването  26 общински съветници, от които "за" - 25.
 
 
Вярно с оригинала!                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                     
                                                                                                                                    /В. Самарски/
            /В. Василева/