РЕШЕНИЕ

 

№ 686

 

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на

21.06.2007 г., Протокол No. 056

 

 

 

 

 ОТНОСНО: ОС-431/ 19.06.2007 г. - Отчет от Васил Самарски, председател на ОбС - Казанлък за

 периода 11.11.2006 г. - 31.05.2007 г.


Разпоредбата на ал. 6 от чл. 27 на ЗМСМА задължава председателя на Общинския съвет да изготвя
и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии,
който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението по ред, определен в
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,РЕШИ:

Приема Отчета на Васил Самарски, председател на ОбС - Казанлък за периода 11.11.2006 г. -
31.05.2007 г.


Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара
Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от
ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които ''за''- 34.

Вярно с оригинала !

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

/В. ВАСИЛЕВА/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/