Р Е Ш Е Н И Е

  687

взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,

проведено на 28.06.2007 г., Протокол № 56

 

 

 

 

            ОТНОСНО:  ОС-433/19.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Васил Самарски, председател на ОбС-Казанлък за създаване на временни комисии за подготовка на дългосрочна Общинска програма "Живот и реализация на младите хора в община Казанлък".


Преди повече от година, по време на среща с членовете на Младежки парламент-Казанлък, се запознах с резултатите от проведена анкета с ученици от средните училища в гр. Казанлък, в която над 76 % от младите хора бяха посочили, че нямат желание и намерение да останат да живеят на територията на община Казанлък.

            Въпреки, че тази анкета не е професионално социологическо изследване, тя даде тревожен знак за бъдещето на нашата община, която не би могла да се развива успешно, без тук да живеят и работят млади хора.

            В навечерието на 24 май 2006 г. изпратих на 250 адреса свое специално Обръщение, в което призовах институциите, фирмите, организациите, младите хора и гражданите да обединим усилията си и заедно целенасочено да предприемем всичко необходимо, за да задържим младите хора в община Казанлък и в Долината на розите и тракийските владетели. Обръщението намери широк отзвук и след няколко срещи с част от хората, съпричастни на този проблем, се роди инициативата “Зелена карта-Казанлък”, чиято основна идея е изработването и приемането от Общински съвет-Казанлък на специален документ в полза на младите хора от региона.

            В продължение на една година по различни поводи интензивно се срещах с млади хора, информирах се за техните нагласи да изберат община Казанлък за място на своя живот и своята реализация.

            Специален акцент на този болезнен въпрос поставих и във филмирания отчет на Общинския съвет през м. ноември 2006 г. по повод третата година от мандата му.

            Коледно-новогодишната картичка на Общинския съвет също беше свързана с тази инициатива. Заедно с колеги-общински съветници, лично се срещнахме с всичките 800 абитуриенти от казанлъшките средни училища, връчвайки им персонално от поздравителната картичка на местния законодателен орган и разяснявайки им идеята на “Зелена карта-Казанлък”.

            На проблема за младите хора посветих съществена част от словото си на тържественото заседание на Общинския съвет на 25.01.2007 г. послучай приемането на България в ЕС.

            Много подробно представих инициативата и по време на организираната от Общинския младежки център конференция “Младите и местната власт”.

            Тържественото заседание на Общински съвет-Казанлък послучай официалния празник на община Казанлък – Празникът на розата, бе проведено съвместно с Младежки парламент-Казанлък. Тогава всеки от нас, общинските съветници, както и представителите на Областната управа в област Стара Загора и на Общинската администрация, персонално получихме Младежкото послание, в което Младежкият парламент високо и ясно заяви готовността си да работи за младите хора съвместно с местните власти.

            Много медии, местни и национални, проявяват и досега интерес към инициативата, популяризирайки я по различен начин.

            По решение на Председателския съвет социологическа агенция започна работа  по мащабно проучване за нагласите на младите хора да останат или да се завърнат след завършване на образованието си да живеят и работят тук. Резултатите и анализа очакваме до края на м. юни 2007 г.

            Крайната цел на инициативата “Зелена карта-Казанлък” е до края на настоящия мандат, след широко обществено обсъждане, на тематична сесия Общински съвет-Казанлък да приеме специален документ – дългосрочна Общинска Програма “Живот и реализация на младите хора в община Казанлък”, която да е с много конкретни параметри и да включва реално изпълними намерения през следващите 10-15 години.

            Разделите в програмата трябва да бъдат съобразени с Европейската харта за участието на младите хора в живота на общината и регионите. Според този документ участието на младите хора в “общинските дела” им дава възможност да водят пълноценен живот в своята община или регион, а не да заемат периферно положение в тях. Хартата е нормативният механизъм, който определя участието на младите хора в общинските дейности. Тя дава насоки как да бъде улеснено участието на младите хора във вземането на решения, които ги засягат. Като обсъждат проблемите и предприемат действия съвместно с младите хора, а не просто за тях, местните власти – законодателната и изпълнителната, действително ще позволят на младите хора да се превърнат в пълноценни граждани на своята община.

            В изработването на разделите на Програмата е необходимо да се включат с целия си професионален и интелектуален потенциал, с цялата си гражданска отговорност, с обич и грижа за младите: общински съветници, специалисти от Общинска администрация, представители на Младежкия парламент, представители на бизнеса и институциите, граждани. В работен вариант тези раздели са: "Културно-исторически ценности"; "Привлекателна жизнена среда"; "Духовна среда"; "Образование и професионална ориентация"; "Бизнессреда"; "Институционално участие на младите хора в живота на общината"; "Социална и здравна политика"; "Проучване на опит и партньорства. Финансиране. Популяризиране".

            Работата по подготовката на Програмата и приемането й от Общинския съвет включва следните последователни действия:

1. С решение на Общински съвет да се определи съставът на Временната комисия  за подготовка на дългосрочна Общинска Програма “Живот и реализация на младите хора в  община Казанлък”.

            2. С решение на Общински съвет - Казанлък да се определят съставите на временните комисии по подготовка на разделите в Програмата.

            3. Своята работа временните комисии по подготовка на разделите в Програмата да извършат на база постъпилите до момента предложения за действия, както и на собствени идеи, на база Европейската харта, на база социологическото проучване за нагласите на младите хора да свържат живота и трудовата си реализация с община Казанлък, на база други нормативни документи и добри европейски практики.

            4. Временната комисия  за подготовка на Програмата да обобщи предложенията на временните комисиите по направления и да подготви Програмата във вариант за обществено обсъждане.

            5. Организиране на широко обществено обсъждане, като се поканят за сътрудничество местните медии.

            6. Временната комисия подготовка на Програмата да обобщи идеите и предложенията, постъпили по време на общественото обсъждане, и да подготви и внесе в Общински съвет Програмата в окончателен вариант за приемането й.

            7. Постоянните комисии към Общински съвет да разгледат Програмата на свои заседания и да дадат становищата си.

            8. Да се проведе  тематична сесия на Общински съвет - Казанлък за приемане на Общинската програма “Живот и реализация на младите хора в община Казанлък”.

           

            След като се приеме от Общинския съвет, Програмата ще бъде предадена на следващите местни власти: на изпълнителната власт за изпълнение, и на законодателната – за осъществяване на контрол.

 

          Програмата “Живот и реализация на младите хора в община Казанлък” ще бъде може би най-важният документ, който този състав на Общинския съвет ще остави след себе си; знакът, че избраниците на гражданите от община Казанлък – общинските съветници от мандат 2003 - 2007 г., мислят и действат целенасочено и в дългосрочна перспектива по един изключително и жизненоважен за общината ни проблем – нейният млад и пълнокръвен бъдещ живот, чрез енергичното и пълноценно участие в него на самите млади хора.

 

 

   

    

            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 59 и чл. 60, ал.1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

 

Р Е Ш И:

 

І. Създава Временна комисия  за подготовка на дългосрочна Общинска програма “Живот и реализация на младите хора в  община Казанлък”:

           

Съпредседатели:     Васил Самарски – председател на Общински  съвет -

Казанлък                                                                 

                             Стефан Дамянов – кмет на община Казанлък

        Членове:        1. Иван Тишев – общински съветник

                          2. Теодор Митев – общински съветник

       3. Пеньо Терзиев – общински съветник

       4. Иван Матанов – общински съветник

       5. Николай Александров – общински съветник

       6. Красимира Горунска – общински  съветник

       7. Цветанка Пискова – зам. председател на ОбС

        8. Георги Каличков

         9. Стелиян Славов – председател на Младежкия                                                парламент

       10. Йонка Гешева – зам. председател на Младежкия

        парламент

                                11. Цветозар Томов – управител Социолог. агенция “Скала”

 

 

 

             ІІ. Създава временни комисии за подготовка на раздели от Програмата, както следва:

1. Временна комисия по подготовка на раздел "Културно-исторически ценности" - минало, традиции, родова принадлежност, роден край.

Председател: Иван Тишев – общински съветник

Членове:      1. Пеньо Терзиев  - общински съветник

                     2. Ваня Андреева – общински съветник

                     3. Донка Симеонова – общинска администрация

                     4. Чавдар Ангелов – ИМ “Искра”

                     5. Наталия Габарева - Младежки парламент

2. Временна комисия по подготовка на раздел "Привлекателна жизнена среда" – красива и функционална градска среда, селски райони, природа, околна среда.

Председател:        Теодор Митев – общински съветник

Членове:                1. Иван Кирев – зам. кмет

                                2. арх. Николай Николов – гл. архитект на община Казанлък

                                3. Моника Динева – общински съветник

                                4. Георги Манев - журналист

                                5. Теодора  Георгиева - Младежки парламент

3. Временна комисия по подготовка на раздел "Духовна среда"– свободно време, култура, спорт и др.

     Председател: Пеньо Терзиев – общински съветник

     Членове:           1. Цветанка Бонева  - общински съветник

                                2. Деко Григоров  - общински съветник

                                3. Сребра Касева - общинска администрация

                                4. Теодора Христозова - секретар НЧ “Искра”

                                5. Йонка Гешева - Младежки парламент

4. Временна комисия по подготовка на раздел "Професионална ориентация"

    Председател:    Иван Матанов – общински съветник

    Членове:            1. Юлияна Палазова – зам. кмет

                                2. Тюркян Салиева – общински съветник

                                3. Галя Стоянова – общинска администрация

                                4. Рени Червенкова – директор ПГ по лека промишленост и

                                туризъм

                                5. Валентина Нанчева - Младежки парламент

5. Временна комисия по подготовка на раздел "Бизнессреда" - трудов пазар, трудова реализация на младите хора, фирмени политики, презентации и др.

     Председател: Николай Александров – общински съветник

     Членове:           1. Георги Каличков – общински съветник

                                2. Станислав Ненов – зам. директор “Арсенал” АД

                                3. Тодор Колев – управител “Казанлък” АД

                                4. Радостина Люцканова – директор Дирекция “Бюро по труда”

                                5. Ивайло Гоцков – бивш председател на Младежкия

                                парламент

6. Временна комисия по подготовка на раздел  "Институционално участие на младите хора в живота на общината" – представителство в местната власт, младежки инициативи, информационни и консултантски структури и др.

    Председател: Красимира Горунска – общински съветник

    Членове:            1. Христо Марков – общински съветник

                                2. Мариана Янкова  - общинска администрация

                                3. Магдалена Йовкова – зам. директор СОУ “Екзарх Антим І”

                                4. Петя Кефалова – общинска администрация

                                5. Стелиян Славов – председател Младежки парламент

7. Временна комисия по подготовка на раздел "Социална и здравна политика"

Председател:        Цветанка Пискова – общински съветник

 Членове:               1. Емин Чука – зам. кмет

                                2. д-р Петко Петличков – общински съветник

                   3. Милка Тенева – общинска администрация

                   4. Стефан Папукчиев – EТ “Папукчиев”

                   5. Ивайла Попова - Младежки парламент

 

8. Временна по подготовка на раздел "Проучване на опит и партньорства. Финансиране. Популяризиране" – добрите европейски практики  и опита  в България, установяване на контакти; проекти, спонсори, сътрудничество с министерства и държавни институции и др.

Председател: Георги Каличков – общински съветник

Членове:          1. Денко Денков – общински съветник

2. Милка Енчева – общински съветник

3. Станислава Балканска – общинска администрация

4. Диана Рамналиева – управител “Казанлъшка искра”

ЕООД

5. Антония Генчева – Институт по розата, специалист

 “Европеистика”

ІІІ. Определя сътрудници за подпомагане дейността на временните комисии по т. І и т. ІІ, както следва:

1. Христина Куцарова – н-к сектор “Организационно обслужване на ОбС”

2. Мария Рашкова – сътрудник  Общински съвет-Казанлък

3. Веселина Василева - гл. специалист “Организационно  обслужване на ОбС”

4. Лидия Попова - гл. специалист “Организационно  обслужване  на ОбС”

5. Деляна Бобева – координатор “Зелена карта - Казанлък”

 

 

ІV. В срок до 25 юли 2007 г. временни комисии по т. ІІ да внесат в Общински съвет разработените задачи и предложения по Програмата.

V. В срок до 5 септември 2007 г. временната комисия  по т. І да обобщи предложенията на временните комисии по т. ІІ и да внесе в Общински съвет Програмата във вариант за обществено обсъждане.

            VІ. Временните комисии по т. І и т. ІІ преустановяват своята работа след приемане на Общинска Програма “Живот и реализация на младите хора в община Казанлък”

  

            Адресат на акта: лицата, влизащи в състава на временните комисии, предмет на  настоящото решение и сътрудниците за подпомагане на тяхната дейност.      

 Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък  за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок  пред Административен съд – Стара Загора.

 

 

 

            Участвали в гласуване  .. общински съветници, от които "за" - ...

 

 

Вярно с оригинала!                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:                 

                                                                                                                                  /В. Самарски/

            /В. Василева/