РЕШЕНИЕ

 

№ 688

 

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на

28.06.2007 г., Протокол No. 056

 

 

 

 

 

 ОТНОСНО: ОС-434/ 20.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Цветанка Пискова,

 председател на ПК по социални дейности и трудова заетост за създаване на Временна комисия за

 извършване проверка на общинския жилищен фонд, настаняването под наем на граждани с

 доказани жилищни нужди, проверка на жалби и сигнали и други въпроси.

 


 ПК по социални дейности и трудова заетост на свое заседание от 13.06.2007 г. с Протокол № 51

 взе решение за изготвяне на предложение до Общинския съвет за създаване на Временна комисия

 по проверка на  състоянието на общинския жилищен фонд, неговата използваемост, състоянието

 на собствеността, броя, местонахождението, вида, предназначението, концепция относно

 развитието на общинския жилищен фонд и пр.

            Предвид зачестилите жалби на граждани във връзка с използваемостта на общинския жилищен  фонд; разпореждането с него съобразно потребностите на гражданите с доказани жилищни нужди и  сигналите за случаи на организирано рушене на общинска собственост, както и поради  необходимостта да се изготви концепция за развитие на общинския жилищен фонд поради

 прогресивно растящите нужди на населението от предоставяне на този вид услуга от страна на

 Общината, комисията счете за необходимо да предостави на вниманието на Общинския съвет

 обсъждането и вземането на решение по поставените проблеми.

            Със Заповед 372 от 21.05.2007 г.  областният управител на област Стара Загора оспори Решение  № 653 от 26.04.2007 г. , с което бе утвърден Списъкът на общинските жилища по брой, вид и  местонахождение, като част от мотивите бяха свързани с разпореждането с имоти, които не са

 собственост на Общината и не са предприети действия за деактуване на жилищни имоти, около 20

 броя, като държавна собственост и актуване като общинска собственост, датирани от 1981, 1984 и

  т. н. години. В този смисъл състоянието на собствеността, както и непредставянето на исканата

 от комисията допълнителна информация за състоянието на заетост на общинските жилища будят

 безпокойство.

 

 

 

 

 

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 44 от Правилника за

 организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с          

 общинската администрация,,

 

 

РЕШИ:

 

 

 1. Създава временна комисия в състав:

 Председател: Христо Марков;

 Членове: Цветанка Пискова;

 Дочка Богданова;

 Васил Кърпачев;

 Кадрие Летиф;

 Георги Каличков;

 Илчо Антонов.

 2. Възлага на временната комисия по т. 1 следните задачи:

 2.1. Да извърши проверка на броя, местонахождението, вида, предназначението и състоянието на

 собствеността на общинския жилищен фонд (в т. ч. заетост, нужда от ремонти, документация за

 собствеността).

 2.2. Да упражни контрол за законосъобразност на настаняването под наем, във ведомствени,

 резервни и др. видове жилища съобразно потребностите на гражданите, както и опазването на

 общинската собственост с грижата на добър стопанин както от страна на наемателите, така и от

 общината.

 2.3. Да извърши проверка на постъпили жалби и сигнали.

 2.4. Да изготви концепция за развитие на общинския жилищен фонд.

 2.5. Да внесе доклад за своята работа в срок до 31.07.2007 г.

 

 

 

 

Адресат на акта: Временната комисия на Общинския съвет и кметът на общината.

Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара

Загора в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък  за преглед по реда на общия  надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от

ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок  пред Административен съд – Стара Загора.

 

 

 

 Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които ''за''- 29.

 

 Вярно с оригинала !

 

 ПРОТОКОЛИСТ:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

          /В. ВАСИЛЕВА/

                                                                                                                /ВАСИЛ САМАРСКИ/