РЕШЕНИЕ

 

№ 689

 

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на

28.06.2007 г., Протокол No. 056

 

 

 

 

 ОТНОСНО: ОС-321/ 14.05.2007 г. - Придружително писмо от Васил Кърпачев, председател на ПК по

 сигурност, обществен и екологичен ред с доклад  във връзка с ОС-306/07.05.07 г. -  Предложение за

 изменение на Наредба № 14 за пожарната охрана на територията на община Казанлък.


 В Общински съвет - Казанлък беше разгледан проектът за нова Наредба № 14 за пожарна

 безопасност на територията на община Казанлък, за разглеждането на която внесох

 придружително писмо с доклад № ОС-407 от 06.07.2007 г. Всички комисии излязоха със свое

 становище и наредбата  беше  разгледана на първо четене. Поради предстоящото излизане на нови

  закони, свързани с бедствия и аварии в страната, Общинският съвет с Решение № 495 от

 27.07.2006 г. отложи разглеждането на наредбата за следващото заседание.

 Тъй като от предишното разглеждане на проекта на наредбата в Общински съвет минаха повече от

  два месеца, се налага отново да разгледаме на първо и второ четене проекта на наредбата ,

 внесен от гл. инспектор А. Шишков, началник  на ЗСПБЗН.

 

 

 

 

 

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, от ЗМСМА,,

 

 

 

РЕШИ:

 

 

 

 

 1. Приема на първо четене Наредба №14 за пожарната охрана на територията на община Казанлък.

 2. Второто четене на наредбата по т. 2 да се извърши на същото заседание, непосредствено след

 първото четене.

 3. Приема на второ четене Наредба №14 за пожарната охрана на територията на община Казанлък.

 4. Отменя Наредба № 14 за противопожарна охрана на територията на община Казанлък, приета с

 Решение № 74/27.06.1996 г., изм. с Решение № 518/21.09.1999 г.

 

 

 

 

 

Адресат на акта: кметът на община Казанлък и гражданите на общината.                            

Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара

Загора в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък  за преглед по реда на общия  надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от

ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок  пред Административен съд – Стара Загора.

 

 

 

 

 

 

 Решението е прието с отделни гласувания.

 

 По т. 1 - участвали в гласуването 33 общински съветници, от които "за" - 33.

 По т. 2 - участвали в гласуването 33 общински съветници, от които "за" - 32.

 По т. 3 - участвали в гласуването 32 общински съветници, от които "за" - 31.

 По т. 4 - участвали в гласуването 33 общински съветници, от които "за" - 31.

 

 

 Участвали в гласуването  общински съветници, от които ''за''- .

 

 Вярно с оригинала !

 

 ПРОТОКОЛИСТ:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

          /В. ВАСИЛЕВА/                                                                     /ВАСИЛ САМАРСКИ/