РЕШЕНИЕ

 

№ 691

 

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на

28.06.2007 г., Протокол No. 056

 

 

 

 ОТНОСНО: ОС-323/ 15.05.2007 г. - Придружително писмо от Стефан  Дамянов, кмет на общината с

 доклад за откриване и провеждане на конкурсна процедура за възлагане управлението на

 "Многопрофилна болница за активно лечение-Казанлък" ЕООД и удължаване срока на договора за

 възлагане на управлението на управителя на дружеството до избирането на нов управител след

 провеждане на конкурса.

 

 


На 08.06.2007 г. изтича срокът на договора за възлагане на управлението на еднолично общинско

 дружество с ограничена отговорност „Многопрофилна болница за активно лечение – Казанлък”

 ЕООД сключен с д-р Христо Янев Христов. Този договор беше удължаван веднъж за тригодишен

 срок с Решение №79 от 31.05.2004 г на Общински съвет – Казанлък.

 Ал. 3 на чл.63 от Закона за лечебните заведения гласи, че управителите на общинските лечебни

 заведения за болнична помощ се определят след конкурс за срок от три години. Решението за

 провеждане на конкурс за възлагане на управлението се приема от органа, упражняващ правата

 на едноличния собственик на капитала в лечебното заведение. Условията и редът за провеждане

 на конкурса се определят от Наредба № 9/26.06.2000 г., издадена от министъра на

 здравеопазването  за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението

 на лечебни заведения.

 Изтичането на срока на договора на досегашния управител на общинската болница предполага

 провеждането на конкурс за възлагане на управлението на лечебното заведение.

 

 

 

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА и чл. 63, ал. 3 от Закона за

 лечебните заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.02.2000 г. за условията и реда за

 провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебни

 заведения,,

 

 

 

                                                      РЕШИ:

 

 

 

 1. Да се проведе конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно

 лечение  – Казанлък” ЕООД със седалище и адрес на управление, гр. Казанлък, ул. „Старозагорска”

 № 16 при условията и реда на Наредба №9/26.06.2000 г. , издадена от министъра на

 здравеопазването  за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението

 на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

 - срок на договора - 3 години;

 - място на изпълнение на задълженията: „МБАЛ–Казанлък” ЕООД, гр. Казанлък, „ Старозагорска”      16

 2. Изисквания към кандидатите:

 2.1. Да притежават образователно- квалификационна степен „магистър” по медицина и

 квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно- квалификационна степен

 „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и

 здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

 2.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите,

 притежаващи образователно- квалификационна степен „магистър” по медицина  да имат придобита

 основна специалност.

 2.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен

 ако са реабилитирани.

 2.4. Придобити други квалификации и специализации, имащи връзка с дейността  са предимство.

 3. Начин на провеждане на конкурса:

 3.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените

 изисквания.

 3.2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за

  тригодишен период.

 3.3. Събеседване с кандидатите.

 4. Тема на събеседването е програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за

 тригодишен период, представена от кандидата и нормативната уредба в областта на

 здравеопазването.

 5. Необходими документи за участие в конкурса:

 5.1. Заявление за участие в конкурса.

 5.2. Автобиография .

 5.3. Документи за придобита образователно- квалификационна степен, квалификация и основна

 специалност за лекарите /заверено ксерокопие/.

 5.4. Свидетелство за съдимост.

 5.5. Документ, удостоверяващ трудовия, осигурителния или служебния стаж /заверено ксерокопие/.

 5.6. Документи за придобити други допълнителни квалификации и специалност /заверени

 ксерокопия, ако има такива/.

 5.7.     Медицинско свидетелство.

 5.8.     Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

 6. Документите за участие в конкурса ще се приемат в деловодството на община Казанлък –

 Информационен център, най-късно до 17 часа на 24.07.2007 г.

 Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период всеки кандидат

 поставя в отделен запечатан плик, който заедно със заявлението за участие в конкурса и другите

 необходими документи се подават в запечатан плик. Всеки плик се надписва с трите имена на

 кандидата и обекта на конкурса и се завежда по реда на  постъпване му.

 За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочва името на подателя,

 датата и часът на подаване.

 7. За нуждите на кандидатите лечебното заведение предоставя в деловодството на община

 Казанлък – Информационен център документи относно структурата, бюджета, числеността и

 щатното разписание на персонала в седемдневен срок от приемането на настоящото решение.

 8. Конкурсът да се проведе на 25.07.2007 г. от 10.30 часа в стая 17 - кабинета на заместник–кмета

 по образование, култура и здравеопазване в сграда № 2 на общинска администрация.

 9. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса:

 Председател: Стефан Христов Дамянов - кмет на община Казанлък

 Секретар:  Кристина Манева - правоспособен юрист

 Членове: 1. д-р Мариета Христозова - директор на РЦЗ

                2. д-р Петър Лучев - общински съветник

                3. Владимир Русев - общински съветник

 Резервен член: Христо Марков - общински съветник, правоспособен юрист.

 10. Определя възнаграждение на членовете на комисията по 20 лева.

 11. Конкурсът да се проведе при спазване на реда и условията на Наредба №9/26.06.2000г.,

 издадена от министъра на здравеопазването  за условията и реда за провеждане на конкурси за

 възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

 12. Удължава срока за изпълнение на договора за възлагане на управление на    д-р Христо Янев

 Христов като управител на “Многопрофилна болница за активно лечение І – Казанлък” ЕООД до

 избирането на нов управител след провеждане на  конкурс, но не по-късно от 3 месеца от датата на

  изчитането на договора.

 

Адресат на акта: кметът на община Казанлък и заинтересованите лица.                             

Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара

Загора в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък  за преглед по реда на общия  надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от

ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок  пред Административен съд – Стара Загора.

 

 

 

 

 

 

 Участвали в гласуването 32 общински съветници, от които ''за''- 30.

 

 Вярно с оригинала !

 

 ПРОТОКОЛИСТ:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

          /В. ВАСИЛЕВА/                                                                                          /ВАСИЛ САМАРСКИ/