РЕШЕНИЕ

 

№ 692

 

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на

28.06.2007 г., Протокол No. 056

 

 

 

ОТНОСНО: ОС-407/ 11.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Ст. Дамянов, кмет на общината   с предложение за провеждане на търгове с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на

общински имоти, представляващи: УПИ IХ-1418 и УПИ Х-1419 в кв. 87 по плана на с. Енина, община

Казанлък.


 С Решение № 618/06.03.2007 г. на ОбС – Казанлък са открити процедури за провеждане на търгове

 с явно наддаване за продажба на:

               А. УПИ IX – 1418 в кв. 87, с. Енина, община Казанлък, с площ 3 250 м2

               Б. УПИ X – 1419 в кв. 87, с. Енина, община Казанлък, с площ 2 711 м2,

               при начална тръжна цена без ДДС, съответно  160 000 лв. за обекта по т. А  и 135 000 лв.

 за обекта по т. Б. Поради липса на кандидати на обявените две дати, търговете са обявени от

 назначената комисия за непроведени. Целесъобразно е ОбС да вземе решение за провеждане на

 повторни търгoве с явно наддаване за продажба на обектите при начална тръжна цена,

 съответстваща на оценката.

 

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 37, ал. 1 и ал. 2 и чл. 76

 от Наредба № 15 на ОбС, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и проявен интерес за закупуване на

 имотите,,

 

РЕШИ:

 

 I. Открива процедури за провеждане на търгове с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15

 на ОбС за продажба на:

               А. УПИ IX – 1418 в кв. 87, с. Енина, община Казанлък, с площ 3 250 м2, при граници: север –

 УПИ VIII-1417, юг – УПИ X-1419, изток и запад - улици,  съгласно ПУП на с. Енина, одобрен с Решение  № 431/2002 г. на ОбС – Казанлък;

               Б. УПИ X – 1419 в кв. 87, с. Енина, община Казанлък, с площ 2 711 м2, при граници: север –

 УПИ IX-1418, юг – УПИ XI-1420, изток и запад - улици,  съгласно ПУП на с. Енина, одобрен с Решение  № 431/2002 г. на ОбС - Казанлък

 и определя:

 1. Начална тръжна цена:

               за имота по т. А – 70 000 /седемдесет  хиляди/ лв. без ДДС;

               за имота по т. Б - 61 600 /шестдесет и една  хиляди  и шестстотин/ лв. без ДДС.

 2. Депозит - 50 % от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в

 “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на

 документи за участие.

 3. Тръжна документация за всеки от обектите се закупува от гише № 7 в ЦИУ при Община Казанлък

 в рамките на работното време на центъра, в срока за подаване на документи за участие, срещу

 документ за платена такса от 200 лв. в брой в касата на общината.

 4. Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и 2 % данък по ЗМДТ, както и дължимият

 ДДС.

 5. Дата, място и час за провеждане на търговете: 14.08.2007 г., съответно 23.08.2007 г. за

 повторния търг /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ в ст. 14 на Община

 Казанлък, от 13.00 ч. за обекта по т. А  и 13.20 ч. за обекта по т. Б.

 6. Оглед на обектите – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи

  за участие.

 7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него:

 документ за внесен депозит – оригинал, документ за внесена такса за тръжна документация –

 заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на  обекта

 /по образец/, пълномощно /в случаите на упълномощаване. Когато кандидатът е лице, регистрирано

 по Търговския закон, допълнително се представят и: заверено копие от документа за съдебна

 регистрация, удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни към датата  на  търга и

 заверено копие от документите за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ.

 8. Срок за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и

 услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до

  13.00 ч. в деня, предхождащ датата на търга.

 II. Утвърждава тръжните документации за продажба на имотите по т. I.

 III. За провеждане на търговете, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 5 от Наредба 15,

 назначава комисия в състав:

 Председател:             Иван Минчев Кирев – зам.кмет “Икономика и строителство”

 Членове:                   

 Адриана Николова Тенева – ст. юрисконсулт

 Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП  и ОС”

 Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”

 Боньо Мирчев - кмет на село Енина

 Иван Тишев -  общински съветник

 Кадрие Летиф -  общински съветник

 Недко Недков-  общински съветник

 Екатерина Щерева -  общински съветник

 Резервни членове:

 Иво Георгиев Стоилов – н-к отдел “ОС”

 Олга Тенева Бобчева -  гл.експ. “Надзор, акт. и отписване  на ОС”

 В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова –

 член на комисията.

 IV. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по

 организацията  и провеждането на търговете, както и сключване на договори със спечелилите

 участници.

 

Настоящото решение подлежи на публикуване в един централен или един местен вестник, съгласно

 чл. 77, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС за уведомяване на всички заинтересовани за участие в

 обявения търг за продажба. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

 

 Адресат на акта: кметът на община Казанлък.  

                                                  

Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара

Загора в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък  за преглед по реда на общия  надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от

ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок  пред Административен съд – Стара Загора.

 

 

 

 

 Участвали в поименното гласуване 31 общински съветници, от които "за" - 19.

 

 

 

 

 Вярно с оригинала !

 

 ПРОТОКОЛИСТ:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

          /В. ВАСИЛЕВА/                                                                              /ВАСИЛ САМАРСКИ/