РЕШЕНИЕ

 

№ 693

 

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на

28.06.2006 г., Протокол No. 056

 

 

 

 ОТНОСНО: ОС-243/ 10.04.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с

 доклад за продажба на имот - частна общинска собственост на  наемателя му Бояна Цончева

 Иванова.

 


 Към внесеното предложение е приложена оценка  с включен ДДС и е необходимо изготвянето на

 нова оценка.

 

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

 

 

 

РЕШИ:

 

 Отхвърля предложението на кмета на общината за продажба на общинско жилище на наемателя му

 Бояна Цончева Иванова, внесено в Общинския съвет с  придружително писмо ОС-234/10.04.2007 г.

 

 

 

Адресат на акта: кметът на община Казанлък и Бояна Цончева Иванова от гр. Казанлък, ж.к. "Изток"

бл. 74, ет. V ап. № 6 (ателие № 2)

 

Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара

Загора в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък  за преглед по реда на общия  надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок  пред Административен съд – Стара Загора.

 

 

 

 Участвали в поименното гласуване 32 общински съветници, от които "за" - 30.

 

 

 

 

 Вярно с оригинала !

 ПРОТОКОЛИСТ:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

          /В. ВАСИЛЕВА/                                                                         /ВАСИЛ САМАРСКИ/