ОТЧЕТ

Уважаеми общински съветници,

          уважаеми съграждани,

 

          На 11.11.2005 г.Общинският съвет  отчете  своята  дейност за двете години от началото на мандата - 26 октомври 2003г. денят, в който жителите на община Казанлък ни избраха за свои представители в местния парламент.

          На 11.11.2006 г. Общинският съвет  отчете дейността си за третата година от своя мандат.

 Днес , съгласно изискването на ЗМСМА, чл. 27, ал. 6, ние  отчитаме работата си за периода ноември 2006 г. – май 2007 г.

          За отчетния период Общинският съвет проведе  10 заседания, на които взехме 139 решения.

За този период в канцеларията на ОбС постъпиха 499 предложения : на общински съветници, на кмета на общината, молби и жалби на граждани, както и други документи.  Бяха изпратени 236 писма до Общинска администрация и до други институции. Подготвени и изпратени бяха  много отговори по преписки и жалби на граждани от нашата община.

Постоянните комисии към Общинския съвет проведоха общо 110 заседания. По комисии тази цифра се разпределя така:

- ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост-16;

- ПК по икономика, бюджет и финанси - 16;

-  ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт - 15.

-        ПК по здравеопазване проведе 12 заседания;

-        ПК по социални дейности и трудова заетост -  10.

- По 9 заседания проведоха ПК по образование, младежки дейности, спорт и туризъм и ПК по култура и информационни средства.

- С по 8 заседания се отчитат ПК по сигурност , обществен и екологичен ред и ПК по евроинтеграция и бизнессреда. 

- 7 заседания проведе ПК по селско и горско стопанство.

От тези данни се налага изводът, че като цяло Постоянните комисии са  работили много интензивно и отговорно. Повечето от тях са заседавали средно по два пъти месечно.  Най-натоварени откъм обем обработена информация бяха: ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост, ПК по икономика, бюджет и финанси, ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт и ПК по евроинтеграция и бизнессреда.

Говорейки за работата на Постоянните комисии , трябва да подчертая особения принос на техните председатели : Теодор Митев, Петър Пепелешков, Недко Недков, Петко Петличков, Васил Кърпачев, Пеньо Терзиев, Иван Матанов, Цветанка Пискова, Георги Каличков , сменен на априлското заседание на ОбС от Кадрие Летиф, и Николай Александров.  Председателите на комисиите  са общински съветници с многократно по-големи ангажименти и с по-високи отговорности от останалите.

Имайки предвид това, като председател на законодателния орган, усилията ми винаги са били насочени към това – те, както и ръководителите на групите общински съветници, активно да участват в публичните отношения на Общинския съвет с различните институции  и техният обществен имидж, непосредствено свързан с мястото на  комисиите в различните сфери на обществения живот,  непрекъснато да се утвърждава.

        Решенията, които прие ОбС(139), са изключително разнообразни като теми и адреси, за които са предназначени. По общи признаци в групи те се разпределят така:

     1. Решения, въвеждащи в действие програми, правилници и наредби на ОбС – общо 15.

      Това са местните нормативни документи, които съставляват особено важна част от дейността на ОбС. Това са:

           1.1. Нови документи

           1.1.1.Общински план за развитие на Община Казанлък от 2007 до 2013 г., който през последните два месеца на 2006 г. беше най-дебатираният документ, минал през обществено обсъждане и приет на две четения. Това е документ от особена важност, тъй като дава основните насоки за развитие на общината през следващите 7 години. До момента, обаче, кметът на общината г-н Дамянов не е изпълнил задължението си по силата на Решение № 558/21.12.2006 г. и не е внесъл  в ОбС плана в окончателен вариант.

          1.1.2. Нова Наредба № 30 за движение на превозните средства на територията на община Казанлък, приета също с много дебати и влязла в сила от м. април 2007 г.           

          1.1.3. Общинска програма за закрила на детето 2007 г. - съвместно дело на ПК по образование, младежки дейности, спорт и туризъм, ПК по социални дейности и трудова заетост и отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”.

          1.1.4. Общинска програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика и проект на План за действие за изпълнение на общинската програма за борба срещу наркотиците -2007 г. – документ, който предизвика много емоционални изказвания в ОбС при първоначалното му обсъждане в зала. След проведеното обществено обсъждане и обобщаване на предложенията на много институции, имащи отношение към този документ, в началото на годината Програмата беше приета на две четения.       

             1.2 .Преработени правилници и наредби на ОбС, които са продиктувани от промяната в законовата база на Република България:

 

             1.2.1. Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък - през отчетния период се наложи три пъти да извършваме промени в този документ.

             1.2.2. Наредба №15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество -  частично този документ се наложи да се коригира два пъти.

             Всички тези актове на ОбС са от особена важност за гражданите на общината, тъй като те  въвеждат законов ред и организация на изпълнението на местно ниво.        

          2. Решения, свързани с бюджета и финансите на общината – общо 10.

             Приехме Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък за 2006 г.

   С много дебати и предложения от общинските съветници в две заседания на ОбС бяха разгледани и приети Бюджетът и Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2007 г., обсъдено бе състоянието на общинския дълг и бе взето решение за делегирани бюджети в сферата на образованието.

        3. Най-много – 30 - са решенията, свързани с приватизация и разпореждане с общинска собственост .

В тази група са решенията за провеждане на търгове за продажба на земя и обекти в селата Ясеново, Горно Изворово, Енина, Крън, Копринка, Шейново и Голямо Дряново;  ликвидиране на съсобственост по молба на граждани или юридически лица / “Българска роза Севтополис” АД за 1 120 000 лв./ ; продажби на недвижими имоти и общински жилища; замяна на имоти по молби на граждани.        

4.    13 са решенията, свързани с дейността на общинските търговски дружества.

            ОбС за първи път със свои решения не прие годишните отчети и баланси за 2005 г. на: “Медико техническа лаборатория I Казанлък” ЕООД, “ДКЦ I Казанлък” ЕООД, на “Стоматологичен център I Казанлък” ЕООД, “Балкан-К” ЕАД и “ЕКО 93” ЕООД и не освободи от отговорност техните управители . Многократно от началото на тази година Общинска администрация отлага изпълнението на Решението по проблемите на общинските фирми . Предстои заседание на ОбС, на което ще се разгледа дейността на дружествата и тяхното бъдеще.

         5. Решенията по  проблемите на устройството на територията, инфраструктура, строителство и транспорт са общо 19.

         Те  дават възможност за бъдещи инвестиции и решаване проблеми на гражданите от общината, както и за провеждане на конкурси за възлагане обществен превоз на пътници с автобусен транспорт. В изпълнение на Решение на ОбС, ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт  внесе в заседание на ОбС доклад за извършената проверка на всички действащи договори и анекси към тях, сключени между Община Казанлък и фирмите, извършващи обществен превоз на пътниците по градските линии, линиите от общинската, областната и републиканската транспортни схеми.

6.    10 са решенията в сферата на културата и образованието.

         Дадохме съгласие за преименуване на ПГ по пластични изкуства “Акад. Дечко Узунов” в Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн; за закриване на началното училище в с. Черганово; за награждаване на ученици, спечелили призови места на национални конкурси, олимпиади и състезания във връзка с раздел V за даровити деца от Общинската програма за закрила на детето 2007 г.; за именуване на ОДЗ гр.Шипка и с. Овощник; дадохме съгласие за поставяне на монумент на Асамблея “Знаме на мира”, за поставяне на бюст-паметник на Васил Левски в кв. В. Левски , за подмяна на мраморните плочи на войнишкия паметник в с. Горно Черковище.          

     7. 11 са решенията, свързани с решаване на социални проблеми на жителите на нашата община и в по-голямата си част са за отпускане на еднократни помощи за лечение.

     8. Все още е нова групата решения, свързана с даване съгласие на ОбС за участие на общината в проекти и програми - те са 3 и са за:

      Изграждане на сграда на Дом за възрастни хора с деменция “Димитър Папазов”; включване в проект за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците в регион Ст. Загора и за създаване на Дневен център за деца с увреждания в гр. Казанлък по програма ФАР.

     9. Решенията, касаещи жителите на кметствата са 12.

      През отчетния период решавахме и проблеми, свързани със здравеопазването, селското стопанство, с  опазване на обществения ред и др. Приемахме доклади и отчети.

 

      Нова група решения са и следните:

       1. Решения за отлагане разглеждането на внесените предложения – 6.

       2. Отхвърляне на проекти за решение поради липса на законово основание – 5.

       3. Върнати за преработка поради законодателни промени – 2.

       4. Решения за откази по направени предложения – 2.

        През периода 6 наши решения бяха оспорени от кмета на общината с мотиви за липса на законосъобразност и целесъобразност. Само едно от тях ОбС не потвърди. Оспорените от областния управител решения са 3. Това са решения, свързани с разпореждане на общинска собственост. Едното от тях ОбС отмени, второто ВАС остави в сила като законосъобразно, а по третото нямаме окончателно произнасяне.

        От общия брой взети решения 8 са по предложение на постоянните комисии; 20 са по предложение на: Васил Самарски, Иван Тишев, Петко Петличков, Цветанка Пискова, Васил Кърпачев, Николай Александров, Марин Пенков, Тюркян Салиева и Дочка Богданова. Това са решения, свързани с вътрешноорганизационни проблеми на Общинския съвет, с разпореждане с общинска собственост, с решаване на социални въпроси, на проблеми по здравеопазването, промени в нормативни документи на ОбС.

        Особенна активност проявиха общинските съветници Георги Каличков, Иван Тишев, Марин Пенков , Захари Даскалов, Кадрие Летиф, Илчо Антонов, Любен Тонев и Васил Самарски, които се ползваха от своето право, дадено им от Закона, и отправиха 12 Питания към кмета на общината по проблеми, които са от съществена важност за жителите  на общината.

          Осъзнавайки необходимостта от знаещи и можещи общински съветници и през този период  изпращахме свои представители на обучения по различни теми - Дочка Богданова, Деко Григоров, Георги Каличков, Моника Динева и Милка Енчева.

          На проведените 2 национални конференции, организирани от Националната Асоциация на действащите председатели на Общинските съвети, общинските съветници – Васил Самарски, Николай Александров, Цветанка Пискова, Тюркян Салиева, Иван Тишев, Илчо Антонов, Кадрие Летиф, Христо Марков и Любен Тонев освен полезния опит, който придобиха, установиха и полезни контакти, като спечелиха приятели за община Казанлък.

Уважаеми колеги,  до тук отчетът отразява интензиваната и високоотговорна дейност на Общинския съвет като цяло. За да бъде работата на общинския законодателен орган такав,  огромен принос има неговият Председателски  съвет: Васил Самарски, Цветанка Пискова, Захари Даскалов, Николай  Александров, Красимира  Горунска, Илчо Антонов, Тюркян Салиева и Георги Каличков.

          На проведените 16 заседания Председателския съвет обсъждаше и приемаше дневния ред на заседанията на ОбС, изслушваше кмета на общината по въпроси , внесени от него за решаване в ОбС и по проблеми, касаещи развитието на общината, срещаше се с граждани във връзка с техни молби и жалби.

         Председателският съвет се обедини около идеята -  във връзка с инициативата “Зелена карта - Казанлък” да бъде възложено на социологическа агенция да направи мащабно социологическо проучване, резултатите от което да се ползват при изработването на  специална общинска програма, насочена към задържането по най-привлекателния начин на младите хора в община Казанлък.

          В навечерието на коледно-новогодишните празници, аз, заедно с колеги-общински съветници, посетихме всички средни училища в гр. Казанлък, лично се срещнахме с абитуриентите, които за випуск 2007 г. са близо 800, и от името на местния законодателен орган – Общинският съвет им поднесохме специално оформени поздравителни картички  с послание от нас, свързано с инициативата “Зелена карта”.

          По повод членството на Република България в Европейския съюз на 25 януари Общинският съвет проведе тържествено заседание, което беше първото за европейската 2007 г. На това заседание  приехме решения за именуване на предгаровия площад в гр. Казанлък на площад “Европа”; за синхронизиране символиката на Община Казанлък със символиката на ЕС, като се поставят български и европейски знамена на изходните артерии на гр. Казанлък и в центъра на всяко кметство от общината; за промяна статута и разширяване функциите на Информационния център на ул. “Искра”, с което  задължихме  кмета на общината да внесе предложение за Европейски информационен център.  

         По повод Европейската година на равните възможности – 2007 г. , на 20 април по инициатива на заместник-председателя  Цветанка Пискова        Общинският съвет организира един изключително престижен форум – Регионална конференция “Равни възможности за всички – политики на местната власт” с участието на г-жа Мартине Леви /Франция/  и г-жа Джун Джакобс /Англия/ – вицепрезиденти на Европейското женско лоби, както и с участието на представители на Народното събрание,  на Министерството на труда и социалната политика, на Комисията за защита от дискриминация, на Българския център за Джендър изследвания и Центъра за изследвания и политики за жените.  Делегатите се обединиха около предложението  към Общински съвет-Казанлък да бъде създаден Обществен съвет по равните възможности. Това предложение предстои да бъде внесено в Общинския съвет. По предложение на Мартине Леви конференцията взе решение и бе изготвена Резолюция в подкрепа на българските медицински сестри и палестинския лекар, осъдени на смърт от Либийския съд. Резолюцията бе внесена  в ЕЖЛ. Участниците във форума се подписаха в подписка до НС на РБ с цел ратификация на Конвенцията за защита от дискриминация и за насърчаване на заетостта на хората с увреждания.

      Казанлък бе вторият в България град след Варна, в който беше проведена конференция по този актуален за страните – членки на ЕС, въпрос.

       Уважаеми колеги,

       Въпреки че отчитаме един кратък период, който се характеризира с интензивност, отговорност, инициативност, прецизност и все по-голяма задълбоченост в нашата работа, вероятно е възможно дейността на Общинския съвет до края на мандата  да бъде още по-добра и още по-ефективна. Няма съмнение, че всеки от нас ще вложи още повече от своята положителна енергия в името на това – местното самоуправление да става все по-силно и  да придобива то все по-осезателно  признаците на европейско местно самоуправление.

        Благодаря за вниманието.

 

 

 

 

Васил Самарски

Председател на Общински съвет - Казанлък