РЕШЕНИЕ № 700
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 10.07.2007 г., Протокол № 57

ОТНОСНО: Извършване на проверка и анализ на ремонтните дейности в „МБАЛ – Казанлък” ЕООД по предложение на Денко Денков – общински съветник.


Мотиви: Предвид възможността да бъдат намерени резерви за обезпечаване дейността на лечебното заведение и постъпили сигнали за некоректност по отношение избор на ремонтни фирми за извършване на неотложните ремонтни дейности в болницата след конкурс, Общински съвет – Казанлък прима за необходимо да се избере едно от три предложени от кмета на общината лицензирани организации или вещи лица по строителство и то да бъде определено за извършване на проверка и анализ на ремонтните дейности в „МБАЛ – Казанлък” ЕООД и ги съпостави с издадените за тези дейности фактури. След тази проверка ще бъдат отстранени всички неясноти и съмнения, а също ще се намерят евентуално допълнителни резерви за нормалното функциониране на здравното заведение.
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,   
 
Р Е Ш И:
 
            Задължава кмета на общината в срок до 17.07.2007 г. да внесе предложение за три лицензирани фирми или лицензирани организации, или трима лицензирани оценители, или три вещи лица, от които Общинският съвет ще избере една/един на заседанието си през месец юли 2007 г., която или който да извърши проверка и анализ на ремонтните дейности в „МБАЛ – Казанлък” ЕООД.
 
Адресат на акта: Кметът на общината.
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „за” – 17.
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
                      /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/