РЕШЕНИЕ № 701
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 10.07.2007 г., Протокол № 57


ОТНОСНО: Изготвяне на погасителен план на „МБАЛ – Казанлък” ЕООД по предложение на Стефан Дамянов – кмет на община Казанлък и Петър Пепелешков – общински съветник.


Мотиви: Общински съвет – Казанлък намира, че е налице общо желание да се помогне на общинско ниво в решаване проблемите на „МБАЛ – Казанлък” ЕООД и предвид непрекъснатото декапитализиране на дружеството, многобройните задължения към кредитори, натрупани лихви по неспазени срокове на задължения, реалната опасност дружеството да продължи да се декапитализира и да бъде продадено на безценица.
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА,   
 
Р Е Ш И:
 
            Задължава управителя на „МБАЛ – Казанлък” ЕООД до 17.07.2007 г. да   внесе в ОбС за разглеждане на заседанието на ОбС през месец юли 2007 г.  погасителен план, който да включва списък на всички задължения и срокове за погасяване им.
 
Адресат на акта: Кметът на общината и управителя на „МБАЛ – Казанлък” ЕООД – Казанлък.
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „за” – 25.
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
                      /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/