РЕШЕНИЕ № 707
взето на продължено заседание
на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол № 57


ОТНОСНО: ОС-472/26.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с приемане на годишния отчет и баланс за 2006 г. на МСЦ „Поликлиника - Казанлък" ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя и освобождаване от длъжност на досегашния управител на МСЦ „Поликлиника – Казанлък” ЕООД и избор на временно управляващ дружеството до провеждане на конкурс.


Мотиви:При обсъждане на годишния баланс и отчет за 2006 г. на МСЦ „Поликлиника Казанлък” ЕООД с управител д-р Красимир Йолевски се установиха допуснати редица финансови нарушения. Финансовите резултати не са добри и като цяло дружеството приключва с много висока загуба. Това е показател за неправилно управление на дружеството. Няколкократно дейността на управителя е разглеждана в Постоянната комисия по здравеопазване и Общинския съвет. Даваните от управителя на дружеството д-р Красимир Йолевски обяснения, сочат липса на управленчески качества и неспособност за справяне с тежкото финансово положение на дружеството.
Поради това:
           
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон,
 
Р Е Ш И:
 
            Освобождава управителя на Медико-стоматологичен център „Поликлиника Казанлък” ЕООД д-р Красимир Иванов Йолевски, считано от 01.08.2007 г.
 
Адресат на акта: Кметът на общината, управителя на МСЦ „Поликлиника Казанлък” ЕООД – Казанлък.
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок  пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Участвали в поименното гласуване 26 общински съветници, от които „за” – 20.
 
 
Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
                      /Л. ПОПОВА/                                                  /ЦВЕТАНКА ПИСКОВА/