РЕШЕНИЕ № 708
взето на продължено заседание
на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол № 57


ОТНОСНО: ОС-472/26.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с приемане на годишния отчет и баланс за 2006 г. на МСЦ „Поликлиника - Казанлък" ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя и освобождаване от длъжност на досегашния управител на МСЦ „Поликлиника – Казанлък” ЕООД и избор на временно управляващ дружеството до провеждане на конкурс.


Мотиви:Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон общото събрание на търговското дружество взема решение за избор на управител. Същото има компетентност да избира и временно управляващ до провеждането на конкурс. Общото събрание за МСЦ „Поликлиника Казанлък” ЕООД е Общински съвет – Казанлък. Същият на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА взема решение досежно създаване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с общинско имущество и избира представителите на Общината в техните органи. В компетентност на ОбС е изборът на управител на търговското дружество, съответно и на управител, временно управляващ до провеждане на конкурс по Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
Общинският съвет съобрази избора на предложения за временно управляващ МСЦ „Поликлиника Казанлък” ЕООД д-р Петър Иванов Лучев с обстоятелството, че същият отговаря на изискванията за участие в конкурс за възлагане на управлението на лечебно заведение по горецитираната наредба.
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, 
 
Р Е Ш И:
 
            Избира за временно управляващ на Медико-стоматологичен център „Поликлиника Казанлък” ЕООД - град Казанлък д-р Петър Иванов Лучев, считано от 01.08.2007 г. до провеждане на конкурс и упълномощава кмета на общината да сключи договор за възлагане на управление.
 
Адресат на акта: Кметът на общината, управителя на МСЦ „Поликлиника Казанлък” ЕООД – Казанлък.
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в поименното гласуване 28 общински съветници, от които „за” – 28.
 
Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ:                                                     ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
                      /Л. ПОПОВА/                                                        /ЦВЕТАНКА ПИСКОВА/