РЕШЕНИЕ № 709
взето на продължено заседание
на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол № 57


ОТНОСНО: ОС-472/26.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с приемане на годишния отчет и баланс за 2006 г. на МСЦ „Поликлиника - Казанлък" ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя и освобождаване от длъжност на досегашния управител на МСЦ „Поликлиника – Казанлък” ЕООД и избор на временно управляващ дружеството до провеждане на конкурс.


Мотиви: Общинският съвет избра нов управител на МСЦ „Поликлиника Казанлък” ЕООД д-р Петър Иванов Лучев за временно управляващ, считано от 01.08.2007 г. до провеждане на конкурс, съгласно Наредба № 9/2000 г. за управлението и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения. Това налага незабавно създаване на организация за започване подготовка и провеждане на конкурс за избор на управител, на когото да се възложи постоянното управление на МСЦ „Поликлиника Казанлък” ЕООД.
            С оглед избор на нов управител, временно управляващ дружеството, ОбС намира, че отпада необходимостта от прокурист за МСЦ „Поликлиника Казанлък” ЕООД, поради което следва да се отмени Решение № 664/31.05.2007 г. на ОбС, с което е избран прокурист на дружеството.
            Поради това:
           
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и Наредба № 9/2000 г. за управлението и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения,
 
Р Е Ш И:
 
            1. Задължава кмета на община Казанлък да внесе проект за решение за обявяване на конкурс за управител на Медико-стоматологичен център „Поликлиника Казанлък” ЕООД.
            2. Отменя свое Решение № 664/31.05.2007 г. за избиране на прокурист на Медико-стоматологичен център „Поликлиника – Казанлък” ЕООД.
           
            Адресат на акта: Кметът на общината, управителя на МСЦ „Поликлиника Казанлък” ЕООД – Казанлък.
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „за” – 30.
 
Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ:                                                     ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
                      /Л. ПОПОВА/                                                                   /ЦВЕТАНКА ПИСКОВА/