РЕШЕНИЕ № 710
взето на продължено заседание
на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол № 57


ОТНОСНО: Предложение на Постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост за изменение на Решение № 561/21.21.2006 г. на ОбС.


Мотиви: Във връзка с разглеждането на доклада по ОС-459/26.06.2007 г. Постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост предлага т. 1 и т. 2 от Решение № 561/21.12.2006 г. на ОбС да се отменят. След проведените разисквания се установи, че следва да се приеме годишния баланс и отчет за 2005 г. на „Балкан – К” ЕАД и се освободи от отговорност за 2005 г. Съвета на директорите, което е свързано с финансовите резултати на дружеството. Ето защо ОбС изрази воля да отмени т.1, и т. 2 от свое Решение № 561/21.12.2006 г. и със последващо Решение № 711/16.07.2007 г. да приеме годишния финансов отчет за 2005 г., както и да освободи от отговорност за 2005 г. Съвета на директорите.
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,   
 
Р Е Ш И:
 
            1. Отменя т. 1 и т. 2 от свое Решение 561/21.12.2006 г.
            2. Точка 3, 4 и 5 от Решение № 561/21.12.2006 г. стават съответно т. 1, 2 и 3.
 
Адресат на акта: Кметът на общината, чрез управителя на „Балкан – К” ЕАД до Съвета на директорите на „Балкан – К” ЕАД – Казанлък.
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „за” – 29.
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
                      /Л. ПОПОВА/                                                  /ЦВЕТАНКА ПИСКОВА/