РЕШЕНИЕ № 714
взето на продължено заседание
на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол № 57


ОТНОСНО: ОС-257/15.04.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов кмет на община Казанлък за безвъзмездно прехвърляне на активи на "Балкан - К" ЕАД, в собственост на община Казанлък.

(Оспорено от Андон Янев - изпълнителен директор на "Балкан-К" ЕАД с жалба пред Старозагорския административен съд. С Определение № 153 от 19.09.2007 г. Старозагорският административен съд  оставя без разглеждане жалбата. С определение № 13162 от 20.12.2007 г. на Върховния административен съд, Трето отделение е оставено в сила определението на Старозагорския административен съд. С Определение № 7805 от 26.06.2008 г. Върховният административен съд - Петчленен състав, І колегия   отхвърля искането с правно основание чл. 239,2 т. 5 от АПК на "Балкан-К"ЕАД и оставя в сила определението на Върховния административен съд, Трето отделение, с което е оставено в сила определението на Старозагорския административен съд.)


Мотиви:С Решение №561 от 21.12.2006 г. Общинският съвет задължи кмета на община Казанлък в срок до 10.02.2007 г. да внеса в общински съвет предложение за прекратяване или преобразуване на „Балкан – К” ЕАД. При ликвидацията, съгласно чл.111,ал.1 и 2 от новоприетия Закон за данък върху добавената стойност следва да се начисли данък върху пазарната цена на наличните активи. Запазването на недвижимите обекти в активите на дружеството и вземането на решение за ликвидация на дружеството крие и друга опасност – ликвидаторът, изпълнявайки основната си задача, трябва да пристъпи към довършване на сделките, събиране на вземанията и превръщане на останалото имуществото в пари, за да се удовлетворят кредиторите. 
В тази връзка най– удачно е изваждането на активите на „Балкан – К” ЕАД и прехвърлянето им в собственост на общината, което съгласно чл.43, ал.3 от новоприетия Закон за данък върху добавената стойност е освободена доставка. Не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества, съгласно чл.2, ал.2 от Закона за общинската собственост. Разпореждането с апортираните недвижими имоти в акционерните дружества, съгласно чл.236, ал.2, т.2 от Търговския закон се осъществява с решение на Общото събрание .
Изваждането на активите на „Балкан – К” ЕАД и прехвърлянето им в собственост на общината, съгласно чл.43, ал.3 от новоприетия Закон за данък върху добавената стойност е освободена доставка. Не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества, съгласно чл.2, ал.2 от Закона за общинската собственост. Разпореждането с апортираните недвижими имоти в акционерните дружества, съгласно чл.236, ал.2, т.2 от Търговския закон се осъществява с решение на Общото събрание .
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 11 от Търговския закон,   
 
Р Е Ш И:
 
1.     Изважда от активите на „БАЛКАН – К” ЕАД гр. Казанлък за сметка на резервите следните обекти и ги прехвърля безвъзмездно в собственост на община Казанлък:
1.1.    Търговски обект „Кафе- аперитив” със застроена площ 62.9 кв. м и прилежащите му общи части на сградата. Обекта се намира в източната част на сутерена на сградата при граници : от север – склад, от запад – коридор, от юг - трафопост / съгласно Заповед №99/ 16.02.2004 г. на кмета на община Казанлък за допълване на акт за общинска собственост №595 от 25.02.2003 г./. Имотът е заведен в счетоводния баланс на „Балкан- К” ЕАД с балансова стойност 1 384,43 лв. към 31.01.2007 г.
1.2.    Търговски обект „Склад” представляващ обособена част „Г” със застроена площ 57.03 кв. м и прилежащите й общи части от партерен етаж на четириетажна сграда- жилищен блок с магазини с пл.№831 в УПИ І в кв206, кад. район 504 по одобрен подробен устройствен план на гр. Казанлък със Заповед №621/18.09.2002 г. Част „Г” разполага с две помещения на кота + - 0,00 /достъпът да тях се осъществява от междублоковото пространство/ и едно помещение на кота -2,65 със самостоятелен вход от междублоковото пространство. Разположена е между част А и стълбищна клетка. Граници на сградата: северозапад- ул. „Розова долина”, Югозапад – улица и североизток и изток – междублоково пространство. За обекта има съставен акт №821/26.05.2004 г. Имотът е заведен в счетоводния баланс на „Балкан- К” ЕАД с балансова стойност 3 232,34 лв. към 31.01.2007 г.
1.3.    Търговски обект, представляващ обособена част „А” със застроена площ 126 кв. м и прилежащите й общи части от масивна сградата на един етаж, построена през 1986 г. в общински урегулиран поземлен имот І кв. 372, кадастрален район 505 по одобрен кадастрален план със заповед №РД -02-14-710. Част „А” разполага с две помещения, предверие и санитарен възел. Част „А” заема северозападния ъгъл на сградата, при граници на сградата: от всички страни – УПИ І кв.372. За обекта има съставен акт № 816/25.05.2004 г. Имотът е заведен в счетоводния баланс на „Балкан - К” ЕАД с балансова стойност 5 493,43 лв. към 31.01.2007 г.
1.4.    Търговски обект, представляващ обособена част „Б” – лятна градина, фоайе и склад с обща застроена площ 188,01 кв. м и прилежащите й общи части от масивна сграда на един етаж, построена през 1986 г. в общински урегулиран поземлен имот І кв.372. Част „Б” разполага с две помещения и вътрешен двор – лятна градина. Частта има вход от междублоково пространство. Част „Б” заема югозападния ъгъл на сградата, при граници на сградата: от всички страни – УПИ І кв.372. За обекта има съставен акт №817/25.05.2004 г. Имотът е заведен в счетоводния баланс на „Балкан- К” ЕАД с балансова стойност 4 058,24 лв. към 31.01.2007 г.
 
Адресат на акта: Кметът на общината, чрез управителя на „Балкан – К” ЕАД до Съвета на директорите на „Балкан – К” ЕАД.
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в поименното гласуване 30 общински съветници, от които „за” – 29.
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
                      /Л. ПОПОВА/                                                  /ЦВЕТАНКА ПИСКОВА/