РЕШЕНИЕ № 715
взето на продължено заседание
на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол № 57


ОТНОСНО: ОС-257/15.04.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов кмет на община Казанлък за безвъзмездно прехвърляне на активи на "Балкан - К" ЕАД, в собственост на община Казанлък.

(Оспорено от изпълниотелния директор на "Балкан-К" ЕАД с жалба пред Старозагорския административен съд. С Определение на № 145/17.09.2007 г. на Старозагорския административен съд  жалбата оставена без разглеждане. С Решение № 377/10.01.2008 г. Върховният административен съд на Република България - Трето отделение оставя в сила определението на Старозагорския административен съд. С Решение № 7722 от 25.06.2008 г. на Върховния административен съд на Република България, Петчленен състав - І колегия остава в сила определението на Върховния административен съд - Трето отделение, с което е оставено в сила определението на Старозагорския административен съд.)


Мотиви:С Решение №561 от 21.12.2006 г. Общинският съвет задължи кмета на общината в срок до 10.02.2007 г. да бъде внесе в Общинския съвет предложение за прекратяване или преобразуване на „Балкан – К” ЕАД. При ликвидацията, съгласно чл. 111, ал. 1 и 2 от новоприетия Закон за данък върху добавената стойност следва да се начисли данък върху пазарната цена на наличните активи. Запазването на недвижимите обекти в активите на дружеството и вземането на решение за ликвидация на дружеството крие и друга опасност – ликвидаторът, изпълнявайки основната си задача, трябва да пристъпи към довършване на сделките, събиране на вземанията и превръщане на останалото имуществото в пари, за да се удовлетворят кредиторите. 
В тази връзка най– удачно е изваждането на активите на „Балкан – К” ЕАД и прехвърлянето им в собственост на общината, което съгласно чл. 43, ал. 3 от новоприетия Закон за данък върху добавената стойност е освободена доставка. Не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества, съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за общинската собственост. Разпореждането с апортираните недвижими имоти в акционерните дружества, съгласно чл. 236, ал. 2, т. 2 от Търговския закон се осъществява с решение на Общото събрание .
Изваждането на активите на „Балкан – К” ЕАД и прехвърлянето им в собственост на общината, съгласно чл. 43, ал. 3 от новоприетия Закон за данък върху добавената стойност е освободена доставка. Не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества, съгласно чл.2, ал.2 от Закона за общинската собственост. Разпореждането с апортираните недвижими имоти в акционерните дружества, съгласно чл. 236, ал. 2, т. 2 от Търговския закон се осъществява с решение на Общото събрание .
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 11 от Търговския закон,   
 
Р Е Ш И:
 
1. Изважда от активите на „БАЛКАН – К” ЕАД гр. Казанлък за сметка на резервите следните обекти и ги прехвърля безвъзмездно в собственост на община Казанлък:
          1. 1. Сладкарница „Чудомир” – представляващ обособена част с площ 98.14 кв. м, находящ се в парцел Х, пл. № 5958, кв. 189, при граници: север дворно място УПИ № Х -5958, запад и изток – стълбищни клетки /вх. А и вх. Б/, юг – пл. „Севтополис” – състоящ се от помещение с търговска площ 52.87 кв. м, кухня с полезна площ 19.94 кв. м, склад с полезна площ 6.29 кв. м, санитарен възел и коридор с обща площ 8.04 кв. м, съгласно АОС № 799/08.03.2004 г.
 
          1. 2. Ресторант „Розариум” /р-нт „Бузлужда”/ - УПИ 8414 в кв. 179, представляващ дворно място с обща площ 465 кв. м, ведно с построената масивна сграда от 187 кв. м и тераси 278 кв. м при гроници от всички страни прак „Розариум”, съгласно АОС № 791/29.01.2004 г.
 
          1. 3. Аптека „Поликлиника” – Търговски обект със склад с обща застроена площ 80.76 кв. м и прилежащите й общи части на сградата. Обектът се намира в североизточния край на първи етаж от сградата при граници: от север – ул. „Стара планина”, от запад – фоайе, от юг – детско отделение /по проект на обек „Поликлиника”, одобрен от гл. архитект на община Казанлък на 05.02.2004 г., съгласно АОС № 595/25.02.2003 г.
 
          1. 4. Аптека „Балкан” пл. „Севтополис” – Обособена част и прилежащите й общи части от приземен етаж на четириетажна масивна сграда с обща площ 65.10 кв. м, находящ се в парцел ІІ, пл. № 637, кв. 203, при граници на обекта на север – бул. „23-ти пехотен Шипченски полк”, запад – ресторант „Балкан”, изток – магазин, юг – ресторант „Балкан” и междублоково пространство, съгласно АОС № 759/03.12.2003 г.
 
          1. 5. Аптека „Невен” ул. „Розова долина” № 12 – Обектът се намира в партерния етаж на четириетажен масивен жилищен блок и представлява аптека с изба с обща площ 66.70 кв. м, находяща се в парцел 0, пл. № 831, кв. 206, при граници север – улици, изток – междублоково пространство, запад – улица, юг – улица, съгласно АОС № 335/18.05.2000 г.
 
          1. 6. Аптека № 1 – бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” № 23 – Търговски обект „Аптека за екстемпорални лекарствени форми” представляваща обособена част със застроена площ 83.45 кв. м и прилежащите й общи части от партерен етаж на монолитна шестетажна сграда – жилищен блок с магазини с пл. № 6373 в УПИ І /жил. строителство/ в кв. 268, кад. район 502 по одобрен план на град Казанлък със Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г., построена през 1968 г. Обектът включва следните помещения:
          1.6.1. Приемна с полезна площ 42.60 кв. м;
          1.6.2. Асистентско място с площ 11 кв. м;
          1.6.3. Миялно помещение с площ 3 кв. м;
          1.6.4. Складово помещение с площ 20.35 кв. м;
          1.6.5. Санитарен възел с предверие – 6.50 кв. м, при граници на сградата: север – улица, от изток – междублоково пространство, от запад – ул. „Ст. Караджа” и отюг – бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” и граници на обекта: от север – улица, от запад – кафе-аперитив, от изток – магазин и от юг – бул. „23-ти пехотен Шипченски полк”, съгласно АОС № 796/06.02.2004 г.
 
          1. 7. Магазин „Здраве № 1” – бул. „Розова долина” – Търговски обект представляващ обособена част „А” и прилежащите й общи части в партерен етаж на четириетажна масивна сграда със застроена площ 106.4 кв. м, находящ се в УПИ № І – 831, кв. 206, обособена част „А”, разположена е между части Б, В, Г и стълбищна клетка при граници на имота: на северозапад – бул. „Розова долина”, югозапад – улица, североизток и изток – междублоково пространство, съгласно АОС № 818/26.05.2004 г.
 
          1. 8. Магазин „Здраве № 2” – бул. „Розова долина” – Търговски обект представляващ обособена част „Б” и прилежащите й общи части в партерен етаж на четириетажна масивна сграда със застроена площ 24.67 кв. м, находящ се в УПИ № І – 831, кв. 206, обособена част „Б” разположена е между части А, В при граници на имота: на северозапад – бул. „Розова долина” , югозапад – улица, североизток и изток – междублоково пространство, съгласно АОС № 819/26.05.2004 г.
 
          1. 9. Магазин „Здраве № 3” – бул. „Розова долина” – Търговски обект представляващ обособена част „В” и прилежащите й общи части в партерен етаж на четириетажна масивна сграда със застроена площ 42.2 кв. м, находящ се в УПИ № І – 831, кв. 206, обособена част „В” разположена е между части А, Б и стълбищна клетка при граници на имота: на северозапад – бул. „Розова долина”, югозапад – улица, североизток и изток – междублоково пространство, съгласно АОС № 820/26.05.2004 г.
 
          1. 10. Магазин „Нектар” – бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” № 23 – Търговски обект, представляващ обособена част със застроена площ 93.5 кв. м и прилежащите й общи части от партерен етаж на монолитна шестетажна сграда – жилищен блок с магазини с пл. № 6373, в УПИ І /жил. строителство/ в кв. 268, кад. район 502 по одобрен план на град Казанлък със Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г., построена 1968 г. при граници на сградата: север – улица, от изток – междублоково пространство, от запад – ул. „Ст. Караджа” и от юг – бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” и граници на обекта – от север – улица, от запад – аптека, от изток – магазин и от юг – бул. „23-ти пехотен Шипченски полк”, съгласно АОС № 797/06.02.2004 г.
 
          1. 11. Стопански двор – Урегулиран поземлен имот VІІ с площ 1610 кв. м в кв. 32 – Промишлена зона, кад. район 504 по одобрен подробен устройствен и кадастрален план на град Казанлък със Заповед № 24 от 01.11.1989 г. с построените в него:
          1.11.1 Масивна сграда – метално хале – склад с площ 330 кв. м, построена през 1983 г.;
          1.11.2. Масивна сграда – метално хале – склад с площ 330 кв. м, построена през 1983 г.;
          1.11.3. Открит склад с площ 150 кв. м при граници: север – УПИ І – 835, 7853, от запад – УПИ ХІІ – 7853, 8340, от изток – бул. „Н. Петков” и от юг – улица, съгласно АОС № 802/11.03.2004 г.
 
          1. 12. Кулинарен магазин на ул. „Паисий” № 15 /б. „Славянска” № 10/ - със застроена площ 72 кв. м, монолитна конструкция, построена през 1987 г. УПИ ІV в кв. 142”а”, съгласно АОС № 10019/13.12.1994 г.
 
          1. 13. Мини маркет на ул. „Ген. Столетов” № 2 – временна конструкция със застроена площ 102 кв. м – до парк „Розариум”.
 
          1. 14. Търговски обект „Надежда” – кв. „Изток” кв. 383 – временна конструкция със застроена площ 238 кв. м.
 
          1. 15. Павилион до болницата – временна конструкция със застроена площ 38 кв. м.
 
          1. 16. Магазин „Зора” – временна конструкция със застроена площ 60 кв. м, до № 30 на бул. „Ал. Стамболийски”.
 
          1. 17. Кулинарен магазин „Бончо Шанов” ул. „Козлодуй” № 81 – монолитна конструкция със застроена площ 57 кв. м.
         
 
Адресат на акта: Кметът на общината, чрез управителя на „Балкан – К” ЕАД до Съвета на директорите на „Балкан – К” ЕАД.
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
Участвали в поименното гласуване 30 общински съветници, от които „за” – 30.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
                      /Л. ПОПОВА/                                                  /ЦВЕТАНКА ПИСКОВА/